ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 09:17
 

Alpha Bank Κύπρου: Ζημιές 27.3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Η Τράπεζα είχε παρουσιάσει κέρδη 7.6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, ενώ το αποτέλεσμα προήλθε από αύξηση των προβλέψεων

Newsroom K

Ζημιές 27.3 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Alpha Bank Κύπρου στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι κερδών 7.6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Το αποτέλεσμα προήλθε κυρίως λόγω της αυξήσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε 49%, ενώ η κεφαλαιακή θέση Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι  (CET Ι), ανήλθε στο 15.6%.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10.3% σε σύγκριση με το τέλος του 2016, ενώ η τράπεζα υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με μείωση του Δείκτη Καθαρών Χορηγήσεων Προς τις Καταθέσεις στο 86,6% σε σύγκριση με 100,3% στο τέλος του 2016.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Την 30 Ιουνίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) της Τραπέζης ανήλθε σε 15,6%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι ανήλθε σε 18,8% και ο Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 20,2% (με τη χρήση μεταβατικών διατάξεων).

Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από:

  • τη μεταβολή των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων
  • την αύξηση των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου οι οποίες  ενίσχυσαν περαιτέρω το Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε 49%
  • την αύξηση της καταθετικής βάσεως
  • τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων

Τα  Καθαρά  Έσοδα  από  Τόκους  διαμορφώθηκαν  σε  Ευρώ  33,8  εκατ.  το  α΄  εξάμηνο  2017, χαμηλότερα  κατά  31,8% σε  σχέση με  το  α΄  εξάμηνο του 2016,  ως αποτέλεσμα της  μεταβολής των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Tο  Σύνολο  Εσόδων της Τραπέζης ανήλθε σε  Ευρώ  39,8 εκατ. το  α΄  εξάμηνο 2017,  μειωμένο κατά  34,2%  σε σχέση με  το  α΄  εξάμηνο 2016.  Σημειώνεται ότι,  στα  Έσοδα  α΄ εξαμήνου 2016 συμπεριλαμβάνεται  μη επαναλαμβανόμενο  κέρδος Ευρώ 6,6 εκατ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe.

Το  Σύνολο  Εξόδων της  Τραπέζης ανήλθε σε  Ευρώ  24,4 εκατ. το  α΄  εξάμηνο 2017,  μειωμένο κατά  57,3%  σε  σχέση  με  το  α΄  εξάμηνο  του  2016,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα  Προγράμματος Εθελουσίας  Εξόδου  Προσωπικού  Ευρώ  31,4  εκατ.,  που  εφαρμόσθηκε  επιτυχώς  κατά  το  α΄ εξάμηνο   2016.  Εξαιρουμένου  του  κόστους  του  ανωτέρω  Προγράμματος,  τα  Έξοδα  του  α΄ εξαμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη  περίοδο του 2016.

Ο  Δείκτης  Εξόδων προς  Έσοδα,  διαμορφώθηκε  σε  61,4%  το  α΄  εξάμηνο 2017,  έναντι  47,7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016 εξαιρουμένου του Εσόδου από την πώληση των μετοχών της  Visa  Europe  και  του  Εξόδου  για  την  εφαρμογή  Προγράμματος  Εθελουσίας  Εξόδου Προσωπικού.

Οι  Προβλέψεις  για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου  ανήλθαν σε  Ευρώ  42,7  εκατ.  κατά το  α΄ εξάμηνο  του  2017  έναντι  αντιστροφής  προβλέψεων  Ευρώ  4,7  εκατ.  κατά  το  α΄  εξάμηνο  του 2016,  ενισχύοντας  το  Δείκτη  Καλύψεως  Μη  Εξυπηρετούμενων  Ανοιγμάτων  και  επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Στοιχεία Ισολογισμού

Στο τέλος Ιουνίου 2017,  τα  Δάνεια και  οι  Απαιτήσεις  από Πελάτες  ανήλθαν σε  Ευρώ  1.853,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση 4,8%, σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Οι  Υποχρεώσεις  προς  Πελάτες  ανήλθαν  σε  Ευρώ  2.140,6  εκατ.  στο  τέλος  Ιουνίου  2017, παρουσιάζοντας αύξηση 10,3%,  έναντι  Ευρώ 1.940,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Καθαρών  Χορηγήσεων  προς  Καταθέσεις  βελτιώθηκε  και  διαμορφώθηκε  σε  86,6%  την  30 Ιουνίου 2017 έναντι 100,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Οι συσσωρευμένες Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου  διαμορφώθηκαν  σε Ευρώ 884,4  εκατ.  την  30  Ιουνίου  2017  και  αντιστοιχούν  στο  32,3%  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου, έναντι  Ευρώ  856,5  εκατ.  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  2016.  Στις  προβλέψεις  περιλαμβάνεται  το υπόλοιπο  προσαρμογής  των  συμβατικών  υπολοίπων  των  δανείων  που  αποκτήθηκαν  σε εύλογη αξία.

Τα  Δάνεια  σε  Καθυστέρηση  πέραν  των  90  ημερών  ανήλθαν  σε  Ευρώ  1.477,6  εκατ.  την  30 Ιουνίου  2017  και  αντιστοιχούν  σε  53,9%  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου,  έναντι  Ευρώ  1.468,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα  Μη  Εξυπηρετούμενα  Ανοίγματα,  σύμφωνα  με  τον  ορισμό  της  Ευρωπαϊκής  Αρχής Τραπεζών,  ανήλθαν σε  Ευρώ 1.803,9 εκατ. την 30 Ιουνίου 2017  και αντιστοιχούν σε  65,9% του συνολικού  χαρτοφυλακίου,  έναντι  Ευρώ  1.802,1  εκατ.  την  31  Δεκεμβρίου  2016.  Στο  τέλος Ιουνίου  2017,  ο Δείκτης  Καλύψεως Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 49% έναντι 47,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (ΔΠΧΠ9)

Αναφορικά με το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 9, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική από 1.1.2018, επισημαίνεται πως η Τράπεζα έχει ξεκινήσει Πρόγραμμα υλοποιήσεως του νέου προτύπου,  όπως  ειδικότερα  αναφέρεται  στη  σημείωση  1.1  των  ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων  της  31.12.2016,  στην  οποία  επιπρόσθετα  επεξηγούνται  οι  σημαντικότερες τροποποιήσεις  που  το  Πρότυπο  αυτό  επιφέρει  στις  λογιστικές  αρχές  που  διέπουν  την αντιμετώπιση  των  χρηματοοικονομικών  μέσων.  Η  πρόοδος  του  Προγράμματος  υλοποιήσεως εξελίσσεται  σύμφωνα  με  το  σχετικό  προγραμματισμό  ενώ  τα  περισσότερα  από  τα  επιμέρους έργα που εντάσσονται σε αυτό βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Ο  σχεδιασμός  του  πλαισίου  διακυβέρνησης  και  της  διαδικασίας  που  θα  ακολουθείται  για  την ταξινόμηση  των  χρηματοοικονομικών  μέσων  που  θα  αναγνωριστούν  μετά  την  1.1.2018 βρίσκεται  σε  εξέλιξη.  Ειδικότερα,  έχει  προχωρήσει  σε  σημαντικό  βαθμό  ο  επί  της  αρχής σχεδιασμός της διαδικασίας τόσο για τον ορισμό των επιχειρησιακών μοντέλων όσο και για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών και παράλληλα διενεργείται η αναλυτική καταγραφή της διαδικασίας σε εγχειρίδια και οι προσαρμογές που απαιτούνται στις μηχανογραφικές εφαρμογές.

Σε  ότι  αφορά  τον  άξονα  απομείωσης,  η  Τράπεζα  ολοκληρώνει  την  ανάπτυξη  των  μοντέλων υπολογισμού ζημιάς λόγω πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα,  είναι  σε  εξέλιξη  η  διαδικασία  ανάπτυξης  των  αναλυτικών  μεθοδολογιών  για  την κατάταξη  (staging)  των  χρηματοοικονομικών  μέσων  για  τα  οποία  θα  υπολογίζονται  ζημίες απομείωσης  αναλόγως  του  βαθμού  επιδείνωσης  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του εκδότη/πιστούχου, η οποία θα καθορίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία η πρόβλεψη θα βασίζεται στην πιθανότητα αθέτησης εντός των επόμενων 12 μηνών (12 m expected losses) καθώς  και  σε  εκείνα  για  τα  οποία  η  αντίστοιχη  πρόβλεψη  θα  βασίζεται  στην  πιθανότητα αθέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των μέσων (lifetime expected losses).

Έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει οριστικοποίηση σημαντικών παραδοχών του ΔΠΧΠ 9 και η όποια ανάλυση επιπτώσεων μπορεί να βασιστεί σε υποθέσεις, παραδοχές και απλοποιημένες προσεγγίσεις  ευρισκόμενες  ακόμα  σε  στάδιο  επεξεργασίας.  Ως  εκ  τούτου,  δεν  υφίστανται συγκεκριμένες  και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατ’ εκτίμηση επίδραση του ΔΠΧΠ 9 στους βασικούς εποπτικούς δείκτες ή/και στην χρηματοοικονομική θέση της Τραπέζης.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Το θεαματικό φινάλε της Χρυσταλλούς και ο δυναμισμός του Συλλούρη

«Κουτοπονηράδες. Εδώ βουλευτές με μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαπραγματεύτηκαν και ψήφισαν νομοσχέδια που ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  12:38

Στα 3,1 δισ. ευρώ μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα στην Κύπρο

«" Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε €3 δισ, αύξηση 53% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017 (€1 δισ. ...»
Χρίστος  |  17:42

Στα 3,1 δισ. ευρώ μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα στην Κύπρο

«Έλεος.... "Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €171,7 δισ, αύξηση 6,4% σε σύγκριση με ...»
Χρίστος  |  17:38

Επίθεση Αλβανών χάκερς στην ιστοσελίδα της, καταγγέλλει η Αλληλεγγύη

«Το σχόλιο του Ντόμπρος Κελαήδης για τους Αλβανούς στην Κύπρο έχει αφαιρεθεί, γιατί χαρακτηρίστηκε από ...»
Γιάννης Αδειλίνης, online editor «K»  |  13:40

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση