ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 13:13
 

Με την έγκριση της Κεφαλαιαγοράς η αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής

Στα 150 εκατ. ευρώ το ποσό της αύξησης - Έδωσε άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

Newsroom K

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έδωσε την έγκρισή της για να προχωρήσει η Ελληνική Τράπεζα στην απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ μετά την απορρόφηση του υγιούς κομματιού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει εγκρίνει, στις 28 Ιανουαρίου 2019, και έχει δώσει άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω (i) έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €50.000.000,40(η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την ΕΚ, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του:

(α) Σε ηλεκτρονική μορφή από τις 29 Ιανουαρίου 2019ως εξής:

• Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hellenicbank.com
• στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd («CISCO»), www.cisco-online.com.cy
• στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy
• στην ιστοσελίδα της ΕΚ, www.cysec.gov.cy

και (β) σε έντυπη μορφή από τις 31 Ιανουαρίου 2019 ως εξής:

• Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων (Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού & Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος)
• στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities CorporationLtd (CISCO) (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ως τροποποιήθηκε) και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (Ν.114 (Ι)/2005) (ως τροποποιήθηκε).

Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO). Ανάδοχος Υπεύθυνος Είσπραξης για τη δημόσια προσφορά είναι η Τράπεζα.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις Εργάσιμες Ημέρες και ώρες:
• Στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 22500650/ 22500772,
• στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 22500794/ 22500820, και
• στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities CorporationLtd (CISCO), στο τηλέφωνο +357 22121700.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ερμηνεία όπως αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Αναμενόμενο Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Ο πίνακας πιο κάτω παραθέτει το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικότερων γεγονότων για την έκδοση και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ καθώς και για την άσκησή τους:

Επεξηγηματικές Σημειώσεις

• Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, 4 Φεβρουαρίου 2019, δωρεάν σε αναλογία ενός Δικαιώματος Προτίμησης προς μία Υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή. Δικαιώματα Προτίμησης θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και συμπεριλαμβανομένηςτης 31 Ιανουαρίου 2019.

• Από την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (exrightsdate).

• Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στους εγγεγραμμένους Μετόχους θα αποσταλούν στις 8 Φεβρουαρίου 2019.

• Η περίοδος διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα είναι η 28 Φεβρουαρίου 2019.

• Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2019. Η τελευταία ημερομηνία άσκησης θα είναι η 7 Μαρτίου 2019.

• Η άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης από μετόχους σε Εξαιρούμενες Χώρες δεν επιτρέπεται, εκτός όπου αυτό πιθανόν να επιτρέπεται από εφαρμοστέα νομοθεσία. Εντούτοις, οι κάτοχοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

• Οι Κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που επιθυμούν να εξασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν, είτε μέρος αυτών, έχουν τις ακόλουθες επιλογές:

(α) Να καταθέσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Επιστολή Παραχώρησης ή την αίτηση άσκησης (η «Αίτηση Άσκησης») σε οποιοδήποτε καθορισμένο κατάστημα της Τράπεζας. Η πληρωμή του απαιτούμενου ποσού για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:

- Σε μετρητά (αν το απαιτούμενο ποσό είναι μέχρι €10.000) ή

-  μέσω μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών στην Τράπεζα σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα αναγράφεται στην Επιστολή Παραχώρησης ή στην Αίτηση Άσκησης, ή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό δυνατό να τους υποδείξει η Τράπεζα, ή

- μέσω Προσωπικής Επιταγής της Τράπεζας σε διαταγή της «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα μπορεί να παρουσιαστεί για εξαργύρωση από την Τράπεζα μόλις παραληφθεί. Επιστολή Παραχώρησης ή Αίτηση Άσκησης για την απόκτηση Νέων Συνήθων Μετοχών δεόντως υπογραμμένη και συμπληρωμένη, συνοδευόμενη από τη σχετική επιταγή, θα θεωρείται παράσταση και εγγύηση ότι η επιταγή θα πληρωθεί όταν αυτή παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που η επιταγή επιστραφεί απλήρωτη, θεωρείται ότι οι Κάτοχοι δεν έχουν εγγραφεί για τις Νέες Συνήθεις Μετοχές, ή

- μέσω Τραπεζικής Επιταγής από εγχώρια τράπεζα (Banker’sDrafts) με άδεια και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί, πριν το κλείσιμο των ταμείων την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, δηλαδή στις 1:30 μ.μ., στις 7 Μαρτίου 2019.

(β) Να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Επιστολή Παραχώρησης ή την Αίτηση Άσκησης στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας με τηλεομοιότυπο (φαξ: +357 22500065) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@hellenicbank.com). Η πληρωμή του απαιτούμενου ποσού για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:

- Μέσω ηλεκτρονικού εμβάσματος (SEPA, SWIFT), σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται στην Επιστολή Παραχώρησης ή στην Αίτηση Άσκησης ή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό δυνατό να τους υποδείξει η Τράπεζα, αναγράφοντας στην περιγραφή της πληρωμής τη Μερίδα Επενδυτή, ή

- μέσω του HellenicWebBanking, αναγράφοντας στην περιγραφή της πληρωμής τη Μερίδα Επενδυτή.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η πληρωμή θα πρέπει να παραληφθεί από την Τράπεζα μέχρι τις 7:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, έτσι ώστε η ημερομηνία αξίας (valuedate) του ηλεκτρονικού εμβάσματος να μην είναι μεταγενέστερη της Τελευταίας Ημερομηνίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, δηλαδή της 7 Μαρτίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Τι άκουσα μόλις τώρα; Πάει κι αυτή η απειλή;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:48

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Ευτυχώς που ο Οκτώβρης δεν είναι λειψός και προσφέρει 31 μέρες, Βούρα κ Τσόνσον»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:42

Α. Νεοφύτου: Η Άγκυρα να λάβει τα μηνύματα των Βρυξελλών

«Ο ίδιος πήρε το μήνυμα ότι δεν τον θέλουμε αρχηγό του κόμματος? »
ΑΚΑ  |  10:34

Ι. Κασουλίδης στην «Κ»: Hρθε η ώρα για το ταγκό της λύσης

«Για πιο ταγκο και κουρουφεξαλα μιλα ο κασουλιδης οταν ποσω απο τους χορευτες κατευθυνουν τα βηματα ενα ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  09:24

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X