ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:38
 

Αυτό είναι το τελικό Σχέδιο για τους 900 του Συνεργατισμού

Γύρω στα 45 - 80 χιλιάδες ευρώ θα λάβει το κάθε ένα άτομο, το οποίο όμως θα έχει «σεβαστά» χρόνια υπηρεσίας

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οριστικοποιήθηκε το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου της Συνεργατικής Τράπεζας, το οποίο θα λάβουν 900 υπάλληλοι που δεν θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, είτε στο Φορέα Διαχείρισης Δανείων.

Η «Κ» παρουσιάζει το Σχέδιο, το οποίο δημιούργησε η Διοίκηση της ΣΚΤ μετά από συνεχή διάλογο με τις Συντεχνίες της ΣΕΚ - ΠΕΟ - ΠΑΣΥΔΥ και την ΕΤΥΚ. Οι συντεχνίες παρουσιάζονται ικανοποιημένες από την κατάληξή και τις πρόνοιές του. Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέφερε πως, το Σχέδιο έχει σαφώς βελτιωθεί από το προσχέδιο που είχε παρουσιάσει αρχικώς η Διοίκηση της ΣΚΤ, κάτι που είναι πολύ θετικό. Σημείωσε πως έχει καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων που είχαν κατατεθεί από τις Συντεχνίες κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως είναι αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου. Πρόσθεσε πως με αυτή την κατάληξη δημιουργούνται συνθήκες εργατικής ειρήνης που θα βοηθήσει και την ομαλή μετεξέλιξη του σχήματος, διατηρώντας παράλληλα τις ισορροπίες. «Όταν διαπραγματεύεσαι στη βάση της σύνεσης και της λογικής και τα αιτήματα τα οποία καταθέτονται είναι στην βάση των πραγματικών δυνατοτήτων της άλλης πλευράς, υιοθετεί μέρος ή σύνολο των θέσεων που υπάρχουν», κατέληξε.

Ακολουθούν αυτούσιες οι λεπτομέρειες του Σχεδίου:

Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του προσωπικού της ΣΚΤ συμπεριλαμβανομένου και των μελών του προσωπικού που έχουν μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνων υπηρεσίας.

Το Σχέδιο θα είναι εθελοντικό και κανένας εργαζόμενος δεν θα εξαναγκαστεί σε αποδοχή του ή να απολυθεί. Από τη συμμετοχή στο Σχέδιο, εξαιρούνται τα μέλη του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Σύμφωνα με πρόνοια της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας θα μεταφερθούν μέχρι 1.100 άτομα στην Ελληνική Τράπεζα και θα παραμείνουν 650 άτομα στην εναπομένουσα οντότητα μαζί με το προσωπικό που έχει μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd. Οι κατηγορίες του προσωπικού που θα μεταφερθεί στην εναπομένουσα οντότητα παρουσιάζονται στο συνημμένο Παράρτημα. Το παρόν Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης αποσκοπεί στην αποχώρηση 900 ατόμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ για περίοδο 2 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης του

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Οι πρόνοιες του Σχεδίου καθορίστηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και είναι το ανώτατο το οποίο μπορεί να αναλάβει ο Οργανισμός χωρίς να επηρεασθεί η εύρυθμή λειτουργία της εναπομένουσας οντότητας ή η δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού
που θα παραμείνει.

Το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως το ελάχιστο μεταξύ των ακόλουθων δύο:

1. Χρόνια Υπηρεσίας x Ετήσιο Ακαθάριστο Μισθό x 26 % με μέγιστο ποσό αποζημίωσης τις €180.000.

2. Σύνολο υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημέρα αφυπηρέτησης του εργαζομένου με βάση το όριο αφυπηρέτησής του και με βάση τον τελευταίο μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του . Σε περίπτωση που το σύνολο των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης είναι μικρότερο από το ποσό όπως υπολογίζεται στο σημείο 1 πιο πάνω, τότε το ποσό που
θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνόλου των υπολειπόμενων ακαθάριστων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης του.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Το ποσό που θα καταβληθεί είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε φορολογία. Ορισμοί:

- Ως ετήσιος ακαθάριστος μισθός νοείται το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων απολαβών (βασικός + τιμάριθμος )με ημερομηνία αναφοράς τις 31/08/2018

- Ως έτη υπηρεσίας, νοούνται τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας στη ΣΚΤ και όλες τις προϋπάρχουσες οντότητες (ΣΠΙ και ΣΕΜ) , με ημερομηνία αναφοράς τις 31/08/2018

- Η υπηρεσία υπολογίζεται κλασματικά με ημερομηνία αναφοράς τις 31/08/2018

- Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου και μόνο, θα θεωρηθεί ως χρόνος αφυπηρέτησης η ημερομηνία αφυπηρέτησης του εργαζόμενου όπως αυτή καθορίζεται στις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Στα μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν, θα παραχωρηθούν τα ακόλουθα ωφελήματα από την ημερομηνία αποχώρησής τους:

- Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: Η ΣΚΤ θα συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά της στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με βάση τους όρους εργοδότησης που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο (ήτοι Ταμείο Υγείας ΕΤΥΚ / Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο Υγείας / Universal Life κλπ). Σε περίπτωση που πριν την πάροδο των 3 ετών τεθεί σε εφαρμογή το ΓΕΣΥ, το ωφέλημα θα διαφοροποιηθεί με βάση το τι θα ισχύει για το προσωπικό που θα παραμείνει στην ΣΚΤ ή / και τον Κεντρικό Φορέα.

- Ασφάλεια Ζωής: Η ΣΚΤ θα συνεχίσει να παρέχει κάλυψη θανάτου από οποιαδήποτε αιτία όπως απορρέει από το αντίστοιχο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ζωής που είναι ενταγμένος ο εργαζόμενος.

- Ταμείο Ευημερίας: Η ΣΚΤ θα συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά της στο Ταμείο Ευημερίας με βάση του όρους εργοδότησης που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο.

- Τα πιο πάνω ωφελήματα θα παραχωρηθούν για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αποχωρήσεως του προσωπικού ή μέχρι την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης του, όποιον από τα δύο επέλθει πιο νωρίς.

- Το προσωπικό που θα επιλέξει να αποχωρήσει έχει την υποχρέωση να συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά που του αναλογεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τράπεζα θα παύσει να καταβάλλει την εισφορά που της αναλογεί.

- Τα πιο πάνω ωφελήματα θα παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού που θα επιλέξει να αποχωρήσει με το Σχέδιο, εργοδοτηθεί από άλλο οργανισμό ή εγγραφεί ως αυτοεργοδοτούμενος.

- Η περίοδος των 3 ετών να ξεκινά από την 01/09/2018 ανεξάρτητα από την τελική ημερομηνία αποχώρησης του προσωπικού. Νοείται ότι η παραχώρηση των ωφελημάτων θα γίνει μέχρι την πάροδο των 3 ετών από την 01/09/2018 ή μέχρι την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης του, όποιον από τα δύο επέλθει πιο νωρίς.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Για το προσωπικό που αποχωρεί και διατηρεί εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις με συμβατικά επιτόκια, αυτά θα μετατρέπονται σε επιτόκια αγοράς. Η εναπομένουσα οντότητα θα επιδοτεί αυτά τα επιτόκια, με τη διαφορά που προκύπτει, μέχρι τη λήξη τους. Από την προαναφερόμενη διευθέτηση εξαιρούνται οι λογαριασμοί παρατραβήγματος για τους οποίους το προσωπικό που αποχωρεί θα πρέπει να προχωρεί με ξεχωριστές διευθετήσεις και για τους οποίους οι υφιστάμενοι όροι θα ισχύουν οι όροι έως το τέλος του έτους. Οι υπόλοιπες υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις θα συνεχίσουν με τους ίδιους όρους.

Συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν επιστροφές τόκων από την 01/01/2016 και μετά θα διευθετηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Στα μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν, θα πληρωθεί το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας. Στο υπόλοιπο της ετήσιας άδειας θα ληφθεί υπόψη η μεταφερόμενη άδεια μέχρι δύο ετών αναλογία κατά την 31/12/2017 και επιπρόσθετα το υπόλοιπο της αναλογίας της ετήσιας άδειας
του 2018 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης (αφού αφαιρεθούν οι ημέρες άδειας που λήφθηκαν κατά το 2018).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αφού γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις, το ποσό αποζημίωσης θα κατατεθεί στον τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας του δικαιούχου σταδιακά ως ακολούθως:

- 31/08/2018: Πληρωμή του υπόλοιπου της ετήσιας άδειας

- 30η Σεπτέμβριου 2018: Καταβολή της πρώτης ισόποσης δόσης

- 1η Ιούνιου 2019: Καταβολή της δεύτερης ισόποσης δόσης

- 31 Δεκεμβρίου 2019: Καταβολή της τρίτης ισόποσης δόσης

Το ελάχιστο ποσό της πρώτης δόσης ανά άτομο καθορίζεται στις €20.000.

Στην περίπτωση όπου το προσωπικό διατηρεί πιστωτικές διευκολύνσεις στη ΣΚΤ και είναι μη εξυπηρετούμενες ή με καθυστερήσεις, τότε θα δεσμεύεται το 30% (15% από την πρώτη δόση και 15% από τη δεύτερη δόση) μέχρι το άτομο να προβεί σε ενέργειες ρύθμισής τους. Σε αντίθετη  περίπτωση, εάν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2019 το άτομο δεν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, τότε το 30% θα καταβάλλεται στις αναφερόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις κατά την απόλυτη κρίση της τράπεζας.

Σημειώνεται πως πρόθεση της ΣΚΤ είναι πως το σχέδιο εθελουσίας αποχώρησης τύχει έγκρισης από έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Από το ποσό αποζημίωσης θα αφαιρούνται οποιαδήποτε ελλείμματα που αποδεδειγμένα έχουν προκύψει και για τα οποία ευθύνη έχει το μέλος του προσωπικού που θα επιλέξει να αποχωρήσει (εκεί και όπου εφαρμόζεται).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι, η Επιτροπεία της ΣΚΤ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συναδέλφου για εθελοντική αποχώρηση, ανεξάρτητα από τη θέση και το βαθμό που κατέχει, τα χρόνια υπηρεσίας του και τη γενικότερη υπηρεσιακή του κατάσταση, εάν αυτό κριθεί  ότι θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της εναπομένουσας οντότητας.

Η ΣΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την ημερομηνία αποδεσμεύσεως του προσωπικού που θα επιλέξει να αποχωρήσει με το Σχέδιο σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η παραμονή του για την ομαλή μεταφορά των αποκτηθέντων τραπεζικών εργασιών στην Ελληνική Τράπεζα ή την εύρυθμη λειτουργία της εναπομένουσας οντότητας εκτός από τις περιπτώσεις που μέλος του προσωπικού έχει εξεύρει άλλη εργασία οπόταν και θα αποδεσμεύεται άμεσα.
Για το επιπρόσθετο διάστημα που θα εργαστεί, θα απολαμβάνει κανονικά τα ωφελήματα του με βάση τους όρους εργοδότησης του.

Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται θα του δοθεί με βάση την 31η Αυγούστου 2018 και δεν θα λαμβάνει υπόψη το επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που θα εργαστεί. Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας αποχώρησής μέλους του προσωπικού που έχει επιλέξει να  αποχωρήσει και αν μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης έχουν ήδη καταβληθεί οποιεσδήποτε δόσεις στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, αυτές θα του καταβληθούν κατά την αποχώρηση του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ως τελευταία ημερομηνία αποχώρησης καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2018.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα εξετάζει ευνοϊκά περιπτώσεις προσωπικού που επιθυμούν να αποδεσμευτούν πριν τις 31 Αυγούστου 2018, λόγω άλλων ευκαιριών και προτάσεων εργοδότησης που ενδεχομένως να προκύψουν ή για άλλους σημαντικούς λόγους.

Κατά την αποχώρηση του προσωπικού θα καταβληθούν όλα τα δικαιώματα και δεδουλευμένα όπως πχ αναλογία 13ου, Ταμείο Προνοίας, υπόλοιπα αδειών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Αδιαφάνεια εντοπίζει η έρευνα της Ελεγκτικής για το ΡΙΚ

«Τόσος ντόρος για το ΡΙΚ και το μόνο πράγμα που έχει να πει ο Γ. Ελεγκτής είναι ότι το ΡΙΚ προσλαμβάνει ...»
Ελένη Αγαθαγγέλου Δημητριάδη  |  19:32

Η εργοδότηση πρώην κρατικών αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα στην Επ. Θεσμών

«Οι βουλευτές που υποβάλλουν προτάσεις νόμου, προβαίνουν σε δημόσια διαβούλευση;»
YiannakisKosti  |  16:38

Έξυπνο τουριστικό κράτος η Κύπρος σε επτά βήματα

«Ωραία! Να προσθέσουμε ακόμα ένα πανεπιστήμιο πέραν του ΤΕΠΑΚ που θα βγάζει διευθυντές ξενοδοχείων και ...»
YiannakisKosti  |  15:26

Συνελήφθησαν τρείς φρουροί ασφαλείας ιδιωτικής εταιρείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας

«Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να συγχαρω για την έγκαιρη ΦΤΩΧΗ πληροφόρησή και ενημέρωση των γεγονότων. Η ...»
Christos  |  21:55

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X