ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:53
 

Η ΚΤΚ εισάγει αυστηρότερους κανόνες κατά των επονομαζόμενων «Εταιριών-Κέλυφος και Εικονικών Eταιριών»

*Του Ανδρέα Βλαδιμήρου

Δελτίο Τύπου

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου επαναπροσδιόρισε τους ορισμούς των λεγόμενων «εταιριών-κέλυφος και εικονικών εταιριών» στην προσπάθεια να ενισχύσει την Οδηγία για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Με την εισαγωγή της νέας Οδηγίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συμπεριλάβουν τον ορισμό μιας εταιρίας κέλυφος στις διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με «άμεση ισχύ και εφαρμογή σε όλες τις νέες επιχειρηματικές σχέσεις».

Για το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, στις 2 Νοεμβρίου θα υιοθετηθεί ο ακόλουθος ορισμός για τις εταιρίες «κέλυφος».

Ο όρος «εταιρία κέλυφος» αναφέρεται σε μη εισηγμένη εταιρία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική οντότητα που πληροί οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κανόνες:

α) δεν διαθέτει φυσική παρουσία ή δραστηριότητα στη χώρα την οποία είναι εγγεγραμμένη (πέραν από μία ταχυδρομική διεύθυνση)

β) δεν εκτελεί οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν το αντίθετο

γ) είναι εγγεγραμμένη σε χώρα όπου οι εταιρίες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρχές ανεξάρτητα ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και δεν καταρτίζουν εθελοντικά ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επαγγελματία λογιστή που διαθέτει άδεια ή εποπτεύεται από αρμόδια αρχή

δ) έχει φορολογική κατοικία σε χώρα που θεωρείται «φορολογικός παράδεισος» ή δεν διαθέτει καμία φορολογική κατοικία (δηλ. δεν φορολογείται πουθενά)

Επίσης, στην εγκύκλιο που εξέδωσε η ΚΤΚ στις 14 Ιουνίου 2018, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μια φυσική παρουσία ερμηνεύεται ως την τοποθέτηση των κύριων αντιπροσώπων και διοικητικών στελεχών της εταιρείας, εντός της χώρας στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, η φυσική παρουσία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ως τέτοια όταν η εκπροσώπηση της γίνεται από τρίτο πρόσωπο, είτε αυτός είναι δικηγόρος, λογιστής, η αντιπρόσωπος της μέσω παροχής υπηρεσιών προς αυτή. Επίσης η έλλειψη απασχολούμενου προσωπικού (ακόμη και αν υπάρχει τυπικά ένα άτομο ως απασχολούμενος) συνιστά έλλειψη φυσικής παρουσίας.

Εν τούτοις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να δεχτούν τέτοιου είδους εταιρίες ως πελάτες τους, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η εταιρεία δραστηριοποιείται με σκοπό τη κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας ή μετοχών σε άλλες επιχειρήσεις ή οντότητες με αναγνωρίσιμες δραστηριότητες και ιδιοκτησία

β) Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εκμετάλλευσης άυλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων ακίνητων ή πλοίων, χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και χρηματοοικονομικά μέσα

γ) Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη για την διευκόλυνση νομισματικών συναλλαγών και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, εταιρικών συγχωνεύσεων, ενεργεί ως διαχειριστής κεφαλαίου ενός ομίλου ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου μπορεί να παρασχεθεί πειστική απόδειξη ότι η εταιρεία ασκεί νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα

Με την εισαγωγή της νέας οδηγίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εξακολουθούν να επιλέγουν, να διατηρούν και να συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες εταιρείες-κέλυφος, αλλά απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης τους. Η αιτιολόγηση πρέπει να καταγράφεται στο φάκελο του πελάτη καθώς επίσης και η έγγραφη συγκατάθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για το Ξέπλυμα Χρήματος, ως προς την εν λόγω ληφθείσα απόφαση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεώθηκαν επίσης να αναθεωρήσουν την υπάρχουσα πελατειακή τους βάση για να εντοπίσουν εταιρίες οι οποίες ενδεχομένως να εντάσσονται στην κατηγορία των εταιριών-κέλυφος. Τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα έπρεπε να είχανε υποβληθεί στη ΚΤΚ, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με μη αποδεκτούς πελάτες.
Η αναθεωρημένη εγκύκλιος υπενθυμίζει στους οργανισμούς τις υποχρεώσεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες, ώστε να διεξάγουν όλα τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας και ελέγχων, που αφορούν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων, τη πηγή των κεφαλαίων τους και τις οικονομικές συναλλαγές των πελατών τους.

Επί του παρόντος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς που ενδέχεται να παραβιάζουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και διαφάνειας στο τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία έτη οι τράπεζες στη Κύπρο αποδεικνύουν την προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων και ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές, κλείνοντας πολλαπλούς λογαριασμούς πελατών και θέτοντας πιο αυστηρά μέτρα στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους σχέσεων και οικονομικών συναλλαγών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδρύματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως η Moody's, θεωρούν τη νέα οδηγία ως θετικό σημάδι για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα, αφού οι συγκεκριμένοι ορισμοί των εταιρειών «κέλυφος», θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής των τραπεζών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

*Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος K. Treppides & Co Ltd

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

Περιμένοντας την kolotoumba του Μπόρις Τζόνσον

«Κύριε Τζόνσον μπήκατε στην ΕΕ με στόχο τη διάλυσή της, τώρα σας παρακολουθούμε να αυτοδιαλύεστε. Ειλικρινά ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  16:10

Προεδρική ανησυχία για τις καταχρήσεις του ΓεΣΥ

«Εχω κάνει εισήγηση στο ευρωπαικό κοινοβούλιο να συγχρηματοδοτήσει το γενικο σχέδιο υγείας γιατι το ...»
Marios  |  15:18

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Τι άκουσα μόλις τώρα; Πάει κι αυτή η απειλή;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:48

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Ευτυχώς που ο Οκτώβρης δεν είναι λειψός και προσφέρει 31 μέρες, Βούρα κ Τσόνσον»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:42

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X