ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με οκτώ στρατηγικές ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας

Οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση 28.14 εκατ. και οι αναπτυξιακές δαπάνες αύξηση ύψους 19.3 εκατ.

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2018, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για μεταρρύθμιση στους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής στην Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Όπως είπε, ο Προυπολογισμός ανέρχεται στο 1.041.957.723 ευρώ και παρουσιάζεται για το 2018 συνολική αύξηση ύψους 47.44 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, συγκρίνοντας τον αναθεωρημένο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017 με τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2018, παρατηρείται όπως είπε, ότι οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση ύψους 28.14 εκατ. και οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση ύψους 19.3 εκατ. ευρώ.

Εξήγησε ότι η αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες οφείλεται κυρίως, στην αύξηση της χορηγίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά 20 εκατ. ευρώ και στην αύξηση της πρόνοιας στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου κατά 3.6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα είπε ότι, οι χορηγίες τόσο προς τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του ΥΠΠ (ΚΟΑ, ΘΟΚ και ΟΝΕΚ), όσο και προς τα τρία ∆ημόσια Πανεπιστήμια (ΠΚ,ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ), παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση την χορηγία προς τον ΚΟΑ και την χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, λόγω αυξημένων αναπτυξιακών έργων.

Προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών και της διασύνδεσης της έρευνας και καινοτομίας των κρατικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με την εμπορευσιμότητα των επινοήσεων τους δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας αυξάνοντας παράλληλα το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Οκτώ στρατηγικές επιδιώξεις

Για την επίτευξη του οράματος του Υπουργείου, έχουμε προχωρήσει στον καθορισμό οκτώ στρατηγικών επιδιώξεων για την τριετία 2018-2020.

Η πρώτη στρατηγική επιδίωξη καλύπτει την ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργών του ΥΠΠ, στην αναβάθμιση του συστήματος πρόσληψης των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Η δεύτερη στρατηγική επιδίωξη αφορά στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των σχολικών μονάδων, επιδιώκοντας την αναδόμηση του ΥΠΠ, τη διοικητική αποκέντρωση σε επαρχιακό επίπεδο, την παιδαγωγική και διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την εισαγωγή ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος διοίκησης, καθώς και στη θεσμοθέτηση Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η τρίτη στρατηγική επιδίωξη εστιάζει στην αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και υλοποιείται μέσω στόχων που αφορούν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών μας, στην παροχή εκπαίδευσης και στον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων, στην παροχή άρτιου και σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, στην πλήρη ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία και μάθηση, στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή, στην επίτευξη βασικών δεικτών της Στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», καθώς και διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η τέταρτη στρατηγική επιδίωξη επικεντρώνεται στη στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της διαφορετικότητας και αφορά στην ενίσχυση του αλφαβητισμού και της θετικής συμπεριφοράς και στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις του μαθητικού πληθυσμού.

Η πέμπτη στρατηγική επιδίωξη αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την οποία έχει εγκριθεί ειδικό αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο για την περίοδο 2015-2020. Στόχος της στρατηγικής αυτής επιδίωξης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η προσφορά νέων προγραμμάτων φοίτησης και η αναβάθμιση των υφιστάμενων, η βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών αξιολόγησης και η ανάπτυξη νέων καθώς και η συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Αναλυτικών/Ωρολόγιων Προγραμμάτων.

Η έκτη στρατηγική επιδίωξη αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση, η οποία υλοποιείται και μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, και στην προώθηση της διεθνοποίησης της ανώτερης εκπαίδευσης, χωρίς να παραγνωρίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, όπως για παράδειγμα, η χρηματοδότηση και λογοδοσία των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η έβδομη στρατηγική επιδίωξη εστιάζεται στην ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση του αθλητισμού στην Κύπρο και το εξωτερικό, στην ανάπτυξη των σχέσεων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με τα πολιτιστικά αγαθά, στην προώθηση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην πολιτιστική δημιουργία, στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως ουσιαστικού στοιχείου των διεθνών σχέσεων, όπως επίσης και στην ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η όγδοη στρατηγική επιδίωξη στοχεύει την αποτελεσματική και ενεργό συμμετοχή του ΥΠΠ στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, με την ενεργό συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, παρακολουθώντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις ευρωπαϊκές και διεθνείςτου σχέσεις, αλλά και αξιοποιώντας σημαντικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους στην υλοποίηση διαφόρων δράσεων.

Ο Προυπολογισμός του 2018

Ο προϋπολογισμός του 2018 και το ΜΔΠ 2018-2020 συνεχίζει για άλλη μια χρονιά να είναι ισοσκελισμένος. Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €7.535 εκ., ενώ τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουν στα €7.724εκ. Καταγράφεται αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες, με αναμενόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Ακιντζί: Αποκεντρωμένη ομοσπονδία με αποτελεσματική συμμετοχή Τ/κ

«Ευτυχως που οι διεθνεις συγκυριες δεν ευνοουν τους τουρκαλλαδες, οποτε οι απειλες και εξυπνοβλακιες ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:53

Ο Πρόεδρος δεν είναι το πρόβλημά μας

«Πολύ καλό το άρθρο σας αλλά εγώ θα άλλαζα τον τίτλο σε «Ο Πρόεδρος δεν είναι το ΜΟΝΟ πρόβλημά μας». ...»
Yiannos  |  07:41

ΓΓ ΑΚΕΛ: Αποφεύγει να συζητήσει ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού ο Πρόεδρος

«Γιάννο, τον τύπο τον διαβάζω εδώ και καιρό. Είναι φανατικά οπαδός της άρνησης και του αντιακελισμού, ...»
ΧΧΧ  |  10:21

ΓΓ ΑΚΕΛ: Αποφεύγει να συζητήσει ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού ο Πρόεδρος

«Και αφού έχει την μαγική και εύκολη συνταγή ο Άντρος και αφού θεωρεί ότι έχει έρισμα στους Τουρκοκύπριους, ...»
Γιώργος  |  10:07

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση