ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:55
 

Πλεονασματικά τα κομματικά ταμεία των μεγάλων για τις εκλογές του 2016

Έσοδα και δαπάνες με βάση τις δηλώσεις στον Γενικό Ελεγκτή

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Ελλειμματικές εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις των περισσοτέρων μικρών κοινοβουλευτικών κομμάτων και πλεονασματικές των μεγάλων, για τις βουλευτικές εκλογές του 2016 έτσι όπως αυτές υποβλήθηκαν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Στις ειδικές εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή παρουσιάζονται οι κρατική χορηγία που έλαβαν τα κόμματα τα έσοδα οι δαπάνες πλεονάσματα αλλά και ελλείμματα. Με βάση τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή κάποια κόμματα εμφανίζονται να μην έχουν δηλώσει κάποια στοιχεία ενώ για κάποια άλλα έχουν εντοπισθεί υπερβάσεις σε θέματα που αφορούν την διαφημιστική τους καμπάνια.

Έσοδα κομμάτων
 


Με βάση τις εκθέσεις τα έσοδα των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατανέμονται ως εξής:

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)

€899.705. Κρατική χορηγία
€27.750. Εισφορές από υποψηφίους
€163.575. Μη χρηματικές εισφορές (εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς)

Οι δαπάνες του ΔΗΣΥ για τις βουλευτικές εκλογές του 2016 ανήλθαν σε €879.448. Στην οικονομική έκθεση ο ΔΗΣΥ παρουσιάζει πλεόνασμα €20.257. Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής από την μελέτη της έκθεσης ανεβάζει τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κόμματος σε €1.091.030 και €1.044.365, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €46.665.

ΑΚΕΛ

Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €857.450. Για το ΑΚΕΛ το μοναδικό έσοδο προέρχεται από την κρατική χορηγία.
€857.450. Κρατική χορηγία
€5.863. Μη χρηματικές εισφορές (εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς)

Έσοδα που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση.

-Παράβολα εκλογών που επιστράφηκαν στο ΑΚΕΛ τον Ιούνιο του 2016, από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, συνολικού ύψους €26.000.
-Επιστροφή μέρους του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων ψηφοφόρων, τα οποία πληρώθηκαν αρχικά από το Κόμμα, συνολικού ύψους €3.853.

- Πιστωτική σημείωση ύψους €13.161 έναντι των οφειλών του Κόμματος στην διαφημιστική εταιρεία Ex Libris Advertising Ltd
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €787.114. Από την κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε εμφανίζεται πλεόνασμα ύψους €70.336. Ωστόσο και εδώ η έκθεση τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κόμματος αναπροσαρμόζονται σε €906.327 και €791.270, αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €115.056.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Τα συνολικά έσοδα του ΔΗΚΟ για τις Βουλευτικές εκλογές, ανήλθαν σε €485.451. Ποσό ύψους €421.521 αφορούσε την κρατική χορηγία και ποσό ύψους €64.000 σε διάφορες εισφορές για τις Βουλευτικές εκλογές.

Μη χρηματικές εισφορές.

Στο ΔΗΚΟ παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους φορείς, για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία συνολικού ύψους €8.813. Επίσης για το μήνα Μάιο 2016 Στο ΔΗΚΟ παραχωρήθηκαν επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες συνολικού ύψους €1.300. Οι δικαιούχοι δεν παρουσιάστηκαν για να παραλάβουν τις επιταγές που εκδόθηκαν. Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε €476.614. Από έλεγχο όπως αναφέρεται στην έκθεση διαπιστώθηκε ότι οι δαπάνες, στην αναλυτική κατάσταση, παρουσιάζονται μειωμένες κατά €14.462. Από τις οικονομικές καταστάσεις το ΔΗΚΟ εμφανίζεται να έχει πλεόνασμα ύψους €8.836 στα οικονομικά των βουλευτικών ενώ η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή δείχνει έλλειμμα ύψους €3.330 .

ΕΔΕΚ

Για την ΕΔΕΚ τα συνολικά έσοδα για τις Βουλευτικές εκλογές, ανήλθαν στις €234.375 και προέρχονται από την κρατική χορηγία. Στο κίνημα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους φορείς συνολικού ύψους €5.983. Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €179.037. Στο κομμάτι των δαπανών των 1/3 αυτών (€54.052) δεν προσκομίστηκαν, όπως σημειώνεται στην έκθεση, επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά . Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΔΕΚ όπως αυτές υποβλήθηκαν παρουσιάζουν πλεόνασμα ύψους €55.338. Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής κάνει αναπροσαρμογή στα έσοδα έξοδα €240.358 και €184.190, αντίστοιχα, ανεβάζοντας το πλεόνασμα σε €56.168.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα έσοδα που δηλώθηκαν από την Συμμαχία Πολιτών ανήλθαν σε €95.030. Ωστόσο στις οικονομικές καταστάσεις δεν έχει δηλωθεί η έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε η Συμμαχία ύψους €159.253 στις 21.7.2016. Έχουν δηλωθεί εισφορές ύψους €13.500 που εισπράχθηκε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και αφορούσε σε παράβολα εκλογών, ποσό που επιστράφηκε τελικά στους δικαιούχους υποψήφιους βουλευτές. Οι συνολικές δαπάνες με βάση την δήλωση ανήλθαν στις €143.565. Οι οικονομικές καταστάσεις της Συμμαχίας ως έχουν υποβληθεί παρουσιάζουν έλλειμμα ύψους €48.535. Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής κάνοντας αναπροσαρμογή σε έσοδα και δαπάνες σε €241.173 και €157.818, αντίστοιχα, δείχνει πλεόνασμα ύψους €83.355.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η Αλληλεγγύη στις οικονομικές της καταστάσεις δεν παρουσιάζει έσοδα. Η κρατική χορηγία που έλαβε ύψους €138.849 δεν περιλήφθηκε στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών. Στο Κίνημα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους διαφημιστικούς φορείς, για δαπάνες που αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία, συνολικού ύψους €5.801 όπως επίσης παραχωρήθηκε χρήση διαφημιστικού χρόνου από εταιρεία αξίας €11.808 για την προεκλογική του εκστρατεία. Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν στις €140.123. Το έλλειμμα με βάση την δήλωση ανέρχεται στις €140.123. Ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής το υπολογίζει στα €1.152.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Τα συνολικά έσοδα του Κινήματος για τις Βουλευτικές εκλογές, δαπανών ανήλθαν σε €69.878. Η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε στο Κίνημα ανέρχεται σε €58.003. Οι δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, ανήλθαν σε €110.461. Το έλλειμμα με βάση την δήλωση ανέρχεται στις €40.583 ενώ ο Γενικός Ελεγκτής το μειώνει στις €38.338.

ΕΛΑΜ

Τα μοναδικά έσοδα που παρουσιάζει το ΕΛΑΜ προέρχονται από την κρατική χορηγία ύψους €98.307 που παραχωρήθηκε στις 19.7.2016. Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία ανήλθαν σε €52.738. Στην κατάσταση εσόδων και εξόδων παρουσιάζεται πλεόνασμα ύψους €45.569.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Σχόλια αναγνωστών

Ακιντζί: Εξέφρασα τις ειλικρινείς μου απόψεις για τη Συρία

«Πρεπει να εχουμε υποψη μας και να μην παρασυρομαστε οτι αλλο η σημερινη καλη και ανθρωπινη συμπεριφορα ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  10:18

Βαριές οικονομικές κυρώσεις Τραμπ στην Άγκυρα

«Σιγά τις βαριές οικ. κυρώσεις ρε φαντασμένε, ανιστόριτε και υπερφίαλε `πανέξυπνε`. »
ΑΚΑ  |  09:24

Αλλάζουν τα δεδομένα Ερντογάν με τη συμφωνία Δαμασκού-Κούρδων

«Δεν χαιρεκακώ, αλλά αν οι Κούρδοι συμμαχούσαν με την Ελλάδα το 1919, σήμερα θα είχαν το κράτος τους, ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  15:46

Ακιντζί: Το μήνυμά μου παρεξηγήθηκε

«Μην τα μασάς ρε μεγάλε θα σου κόψει τον μισθό σου ο Ερντογκάν;»
Mitsos  |  13:36

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X