ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 17:18
 

Λογιστικός έλεγχος και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον στο 20%

Δελτίο Τύπου

Σε ένα κόσμο που επικεντρώνεται στο «πράσινο» ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθίσταται όλο και πιο σημαντικός. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια σχετική αναφορά στις πρωτοβουλίες με τις οποίες έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον στο 20% μέχρι το έτος 2020. Ωστόσο, μια τέτοια σχετική οδηγία δόθηκε σε όλα τα Κράτη Μέλη, τα οποία με την σειρά τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην θέσπιση και υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων σχετικά με τις ΑΠΕ μέχρι το 2020.

Η Κύπρος δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βάλει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την υποστήριξη και προώθηση των ΑΠΕ, εκπληρώνοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους σε διάφορες φάσεις μέχρι τα έτη 2020, 2030 και 2050. Επίσης, πολλά προγράμματα και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ήδη σε ισχύ, όπου πολλά από αυτά επικεντρώνονται στην ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια και την βιομάζα.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι ΑΠΕ παρέχουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία μας, ενώ καθίστανται φθηνότερες και οικονομικά υγιές σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Επίσης ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του άνθρακα. Επιπλέον ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, απαιτούνται μεγάλες αρχικές επενδύσεις για την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας, μεγάλες εκτάσεις γης για ηλιακούς συλλέκτες και αιολικά πάρκα.

Επίσης, δύσκολη μπορεί να χαρακτηριστεί η παραγωγή ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες σε σύγκριση με τις μεγάλες ποσότητες που παράγονται από παραδοσιακούς παραγωγούς ορυκτών καυσίμων. Τέλος, ιδιάζουσας σημασίας χρήζουν οι οποιεσδήποτε μεταβολές των καιρικών συνθηκών, για τον λόγο ότι, αν δεν υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα ηλιακού φωτός, άνεμου και βροχών δεν θα μπορούν να επιτευχθούν με την σειρά τους οι αναμενόμενες ενεργειακές αποδόσεις.

Ο λογιστικός χειρισμός τέτοιων ΑΠΕ μπορεί εύκολα να εμπίπτει κάτω από πολλά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Οι ελεγκτές θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίσουν ποια από τα στοιχεία των εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 15 - Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και ποια στοιχεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων ΔΠΧΠ, όπως το ΔΠΧΠ 16 - Μισθώσεις, το ΔΠΧΠ 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα (και συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα), επίσης ποια στοιχεία εμπίπτουν στα ακόλουθα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), το ΔΛΠ 16 - Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, το ΔΛΠ 20 - Κυβερνητικές Επιχορηγήσεις και Αναφορές σχετικά με την Κυβερνητική Υποστήριξη και ΕΔΔΠΧΠ 12 - Παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών.

Για να είναι σε θέση να προχωρήσουν στον προσδιορισμό των πιο πάνω λογιστικών προτύπων, οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι, ικανοί και να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις ΑΠΕ. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μια ευρεία κατανόηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών που ασχολούνται με τις ΑΠΕ και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτιμάται και στη συνέχεια να ελέγχεται κάθε πτυχή αυτών των εταιρειών και εγκαταστάσεων. Απαιτείται επίσης η λεπτομερής γνώση των σχετικών ΔΠΧΠ που ενδέχεται να απαιτούνται για τον έλεγχο των εν λόγω εταιρειών.

Η ικανότητα εντοπισμού της σύμβασης με έναν πελάτη, ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων που φέρει το κάθε μέρος της σύμβασης, η τιμή συναλλαγής, η κατανομή της τιμής συναλλαγής ανάλογα με την υποχρέωση του κάθε μέρους της σύμβασης και η αναγνώριση οποιοδήποτε εσόδων αποτελούν μόνο ένα μέρος των εκτιμήσεων για ένα ελεγκτή. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την εταιρεία που ασχολείται με τις ΑΠΕ, οι οποίες αφορούν την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων όπως και την αποκατάσταση του χώρου δράσης της εταιρείας μετά την διεκπεραίωση του έργου, και να αξιολογήσει κατά πόσο η ίδια η εταιρεία έχει λάβει υπόψη τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν.

Σε ένα κόσμο που επικεντρώνεται στο «πράσινο», ο ρόλος λοιπόν του λογιστή και του ελεγκτή γίνεται όλο ένα και πιο καταλυτικός. Η Κύπρος με τις καλές καιρικές συνθήκες και την γεωγραφική της θέση, παρέχει εξαιρετικές προοπτικές στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ και θέλουν να επενδύσουν σε διάφορα έργα και πρωτοβουλίες σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Οι επενδυτές καλούνται να συμβαδίσουν με τις οποιεσδήποτε μεταβαλλόμενες τάσεις που σχετίζονται με τις ΑΠΕ και τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στις τρέχουσες ή μελλοντικές επιχειρήσεις τους και να συμβουλευτούν τους ελεγκτές τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν ακολουθηθεί οι κατάλληλες λογιστικές πρακτικές.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία σε Λονδίνο και Μάλτα, προσφέροντας ένα ευρύ και πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικές τους δραστηριότητας στην Κύπρο.

*Helen Papatheocharous Director, Audit Department, Treppides & Co Ltd

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

Υπ. Δικαιοσύνης: Δεν θα καταργηθεί η κάρτα οπάδου

«Αντε καλέ, η κάρτα φιλάθλου φταίει»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  15:41

Σούπερ ντέρμπι Απόλλων - ΑΠΟΕΛ!

«Τα εύκολα μερικές φορές κάνουν τις ανατροπές!»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  11:54

Κοινό ανακοινωθέν συμφώνησαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ - Συμφώνησε και η Τουρκία

«Mην πιστεύετε την Τουρκία! Διοικείται από κακό άτομο! Άρα, είναι χώρα άνευ εμπιστοσύνης!! »
ΑΚΑ  |  11:02

Μητσοτάκης: Τέθηκαν όλα τα ζητήματα, κατεγράφησαν οι διαφωνίες

«Ένας αγέλαστος και μοχθηρός άνθρωπος δεν είναι δυνατό να είναι και λογικός!!! »
ΑΚΑ  |  10:59

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X