ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:35
 

Αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κατά του ΟΧΣ

Αφορούν τις παράνομες πρόνοιες σε εγγυητικές συμβάσεις

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Έξι χρόνια μετά την καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων ενημέρωσε εγγυητές, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), σύμφωνα με αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου, με αποτέλεσμα και επακόλουθο της καθυστέρησης να συσσωρευθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δάνεια τα οποία εγγυήθηκαν οι παραπονούμενοι, οι οποίοι προσέφυγαν στον Επίτροπο για να εξετάσει τις υποθέσεις τους.

«Ενημέρωση μετά την πάροδο 2-3 ετών από την έναρξη της δημιουργίας υπερημεριών, ουδόλως συνιστά, ΄χωρίς καθυστέρηση΄ ενημέρωση», τονίζει στις αποφάσεις του κατά του ΟΧΣ ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις τους «εκδόθηκαν υπέρ των καταναλωτών και καλούν τον ΟΧΣ σε απαλλαγή των Παραπονουμένων από τις εγγυητικές τους υποχρεώσεις».

«Εξαιτίας της υφιστάμενης νομοθεσίας (ο περί Συμβάσεων Νόμος, ο περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος και ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος), οι δανειστές έχουν υποχρέωση για έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση ενημέρωση των εγγυητών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πρωτοφειλέτες (τους οποίους εγγυήθηκαν οι Εγγυητές) αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις» υπογραμμίζει.

Ο Επίτροπος τονίζει πως οι εγγυητές οφείλουν να εξετάζουν τις εγγυητικές συμβάσεις για το κατά πόσο ρητώς αναφέρεται η πρόνοια ενημέρωσης και προσθέτει πως «ανεξάρτητα από αυτό, ΄η χωρίς καθυστέρηση΄ ενημέρωση των εγγυητών επιβάλλεται και από τον περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμο του 2003, ως εκάστοτε τροποποιείται ή και αντικαθίσταται».

Ταυτόχρονα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος τονίζει πως «στις περιπτώσεις των εξετασθέντων παραπόνων, οι Συμβάσεις Εγγύησης καθορίζουν ρητώς αλλά κατά τρόπο άκρως καταχρηστικό, δηλαδή, σε πλήρη σύγκρουση με τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996, ως εκάστοτε τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται, ότι ο ΟΧΣ δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την δημιουργία καθυστερήσεων.

Σημειώνει πως ο εν λόγω όρος αναφέρει ότι «Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράταση ή αναστολή πληρωμής μέρους ή ολόκληρου του χρέους δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη της εγγύησης έστω και αν ο Οργανισμός δεν μας ενημέρωσε προηγουμένως […].».

Εκτός από τον καταφανή καταχρηστικό χαρακτήρα της πιο πάνω πρόνοιας, ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στα εξετασθέντα παράπονα εναντίον του Ο.Χ.Σ., σύμφωνα με τον Επίτροπο, «απετέλεσε και η εκ διαμέτρου αντίθετη προς το Νόμο πρόνοια στις Συμφωνίες Εγγύησης μεταξύ των Παραπονουμένων και του Ο.Χ.Σ., όπως διατυπώθηκε πιο πάνω».

Συγκεκριμένα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου αναφέρει στην απόφαση του ότι η κατά τα ανωτέρω πρόνοια στις Συμφωνίες Εγγύησης του ΟΧΣ, εκτός από το σαφώς καταχρηστικό της χαρακτήρα, αντίκειται ξεκάθαρα στον περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003, ως εκάστοτε τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται, αφού ουσιαστικά αποσκοπεί στην παράνομη εγκαθίδρυση δικαιώματος για μη υποχρέωση του Ο.Χ.Σ. να ενημερώσει επαρκώς και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα τον εγγυητή, παραβιάζοντας κατ’ επέκταση κατάφορα το άρθρο 12(1) του εν λόγω Νόμου.

Αναφορικά με την υποχρέωση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καλεί τον Οργανισμό «να αφαιρέσει από τις Συμβάσεις Εγγύησης την επίμαχη πρόνοια, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003, ως εκάστοτε τροποποιείται και ή αντικαθίσταται, αλλά και του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, ως εκάστοτε τροποποιείται ή και αντικαθίσταται, και να ενεργήσει αμέσως για επανόρθωση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει εξαιτίας της συγκεκριμένης πρόνοιας».

Αυτό είναι κατά μείζονα λόγο επιβεβλημένο, σύμφωνα νμε επειδή ο Ο.Χ.Σ. ιδρύθηκε από «το Κράτος το 1980, στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια» και επομένως, είναι άκρως αντιφατικό προς το σκοπό ύπαρξης του, να παρανομεί σε βάρος των πελατών του, υπογραμμίζει στην απόφαση του, προσθέτει.

Αναφορικά με το τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που τυγχάνουν να είναι Εγγυητές, ο Επίτροπος αναφέρει πως επειδή φρονεί ότι «υφίστανται πολλές συμβάσεις εγγύησης του ΟΧΣ (όπως δυστυχώς και μεγάλος αριθμός του πρώην Συνεργατισμού), οι οποίες στα επίμαχα σημεία που αφορούν στην ενημέρωση των εγγυητών, είναι είτε καταχρηστικές, είτε αντίκεινται προς τον Νόμο του 2003, ως εκάστοτε τροποποιείται ή και αντικαθίσταται, και ή άλλους νόμους, οι εγγυητές οφείλουν να ελέγχουν τις εγγυητικές συμβάσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, με γνώμονα τα αναφερόμενα στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα».

Να εντοπίζουν δηλαδή, σύμφωνα με τον Επίτροπο, «τη χρονική στιγμή που ο δανειστής, τους ενημέρωσε για τις καθυστερήσεις, και να ερευνούν αν η ενημέρωση για την αδυναμία του πρωτοφειλέτη να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις έγινε εγκαίρως».

«Επιπροσθέτως δε, να διαμαρτύρονται, εγγράφως, στην οντότητα με την οποία έχουν συνάψει εγγυητικές συμβάσεις, εάν πιστεύουν ότι δεν έχουν τύχει της έγκαιρης, όπως καθορίζεται από το Νόμο, ενημέρωσης», αναφέρει και προσθέτει πως, «ούτως ή άλλως, η υποχρέωση αυτή του δανειστή, επιβάλλεται από τον περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμο του 2003, ως εκάστοτε τροποποιείται ή και αντικαθίσταται, και μάλιστα για όλες τις εν ισχύι Συμβάσεις Εγγύησης, ανεξάρτητα από το πότε έχουν συναφθεί».

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «τυχόν καταστρατήγηση της υποχρέωσης για «χωρίς καθυστέρηση» ενημέρωση συνεπάγεται, ενδεχομένως, κατά τα ανωτέρω, απαλλαγή των εγγυητών από την εγγυητική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει για τις εγγυητικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, αν συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες», προσθέτει.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Η τρίτη επιλογή της Λευκωσίας

«Εξαιρετικό το άρθρο σας. Μακάρι να το διαβάσουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες του τόπου!»
Σάββας Σάββα  |  17:10

Όχημα αναποδογυρίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού

«Καλό είναι να ελεγχούμε τις πηγές μας, πριν βάζουμε τις ειδήσεις. Δεν απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, αλλά ...»
Κ  |  11:17

Αβέρωφ σε Άντρο: Δεν βρήκε μια καλή κουβέντα για τον τόπο του

«Όταν μιλούν οι απόφοιτοι της σχολής …Γκαίμπελς να έχετε και τα δυο αφτιά ανοικτά, …για να μπαίνουν οι ...»
Ai Em  |  10:23

Λακκοτρύπης: Προχωρά κανονικά η ανάπτυξη του Αφροδίτη

«Παίξε σωστό παιγνίδι υπουργέ .....»
ΑΚΑ  |  09:45

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X