ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:09
 

Θα πάρουν τα λεφτά τους οι μικρο-καταθέτες FBME

Ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

Καταθέσεις μέχρι 100 χιλ. ευρώ θα δοθούν στους καταθέτες της FBME που εμπίπτουν στα πλαίσια του σχετικού νόμου σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας η οποία αποφάσισε την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών.

Στην τράπεζα υπάρχουν περίπου 7800 λογαριασμοί και υπολογίζεται πως μόνο 1000 αφορούν καταθέσεις πέραν των100 χιλ. Την ίδια ώρα, υπάρχει στην τράπεζα ένα ποσό της τάξης των 140 εκατ. ευρώ παγοποιημένα στην τράπεζα που θεωρητικά μπορούν να καλύψουν τα ποσά μέχρι τις 100 χιλ. ευρώ για κάθε δικαιούχο δανειολήπτη.

Με τη διαδικασία εκκαθάρισης στο δικαστήριο να συνεχίζεται και τις ανταποκρίτριες τράπεζες να έχουν ξεκινήσει ήδη να καταθέτουν τα λεφτά που αφορούν στην FBME στα δικαστήρια των χωρών τους, η διαδικασία για να επιστρέψουν στην Κύπρο για να τα διανείμει ο εκκαθαριστής θα είναι πιο χρονοβόρα. Επίσης τίθενται διάφορα θέματα με το συνάλλαγμα. Με αυτή την κίνηση, τερματίζεται η αγωνία για μικρο-καταθέτες, εφόσον βέβαια η όλη διαδικασία εξελιχθεί ομαλά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2016(«ο Νόμος»), ιδίως των άρθρων 4(α)(i) και 10(1)(α) του Νόμου, και τις διατάξεις των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016όπως έχουν τροποποιηθεί («οι Κανονισμοί»), η Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων («η Επιτροπή») ανακοινώνει δυνάμει του Κανονισμού 12 τα ακόλουθα:
1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει διαπιστώσει και έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι η FBME Bank Ltd – Cyprus Branch δεν φαίνεται για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική της κατάσταση προς το παρόν ικανή να επιστρέψει τις καταθέσεις στους πελάτες της και κρίνει επίσης ότι δεν θα καταστεί ικανή προς τούτο στο προσεχές μέλλον.
2. Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων που έχει συσταθεί δια του Νόμου («το ΣΕΚ») θα καταβάλει μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών αποζημίωση στους καταθέτες της FBME Bank Ltd – Cyprus Branch σε σχέση με όσες καταθέσεις τους στη FBME Bank Ltd – Cyprus Branch καλύπτονται από το ΣΕΚ, ως ειδικότερα προβλέπεται στο Νόμο, τους Κανονισμούς και στην παρούσα ανακοίνωση ως αυτή τυχόν τροποποιηθεί μέσω μεταγενέστερων ανακοινώσεων. Το ΣΕΚ καλύπτει όλες τις καταθέσεις στην FBMEBankLtd – CyprusBranch, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση τις καταθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7 και παρατίθενται για σκοπούς ενημέρωσης στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
3. Δυνάμει του άρθρου 20 του Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα παράσχει γραμματειακή και άλλη διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο ΣΕΚ προκειμένου αυτό να καταβάλει μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών αποζημίωση σε καταθέτες της FBMEBankLtd – CyprusBranch. Εξ αυτής της παροχής υποστήριξης ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη προκύπτει για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς τους καταθέτες της FBMEBankLtd – CyprusBranch.
4. Η Επιτροπή καθορίζει ως ακολούθως τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων από καταθέτες FBMEBankLtd – CyprusBranch, καθώς και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που θα τις συνοδεύουν:

(1) Οι καταθέτες της FBMEBankLtd – CyprusBranchτων οποίων οι καταθέσεις καλύπτονται από τοΣΕΚ καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία χρησιμοποιώντας τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα που θα είναι διαθέσιμα από σήμερα 9 Απριλίου 2016ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου www.centralbank.gov.cyκαι σε έντυπη μορφή από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας στη Λεωφόρο Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Κύπρος. Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα να είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από την ίδια ημερομηνίακαι στα γραφεία της FBMEBankLtd – CyprusBranch, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 90, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. Δεν θα παραλαμβάνονταιδηλώσεις στοιχείων πέραν των τυποποιημένων εντύπων.
Τα στοιχεία θα πρέπει να θεωρηθούν από τον EιδικόΔιαχειριστή της FBMEBankLtd – CyprusBranchή από πρόσωπα που θα τύχουν εξουσιοδότησης από αυτόν και στη συνέχεια να υποβληθούναπό τους καταθέτες στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Κύπρος. Ειδικότερα, δηλώσεις στοιχείων με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα γίνονται αποδεκτές από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 και 15:30 μέχρι 17:00 στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού καθ’ όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων στοιχείων είναι: από τις 08:00 – 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες τραπεζών εκτός της Δευτέρας 11 Απριλίου 2016 ως αναφέρεται πιο πάνω.

(2) Καταθέτες οι οποίοι θα υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή, θα αποζημιώνονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.
(3) Κατά την υποβολήτων δηλώσεων στοιχείωνθα πρέπει να επιδεικνύονται αποδεικτικά στοιχεία και να παραδίδονται αποδεικτικά στοιχεία ως ακολούθως:

(Α) Αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτοποίηση καταθετών
Φυσικά πρόσωπα (κάτοικοι Κύπρου ή εξωτερικού)
• Ενήλικες
- Επίδειξη δελτίου ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας ή ταυτότητας άλλου κράτους και διαβατηρίου με ευκρινή φωτογραφία του πραγματικού δικαιούχου, τα οποία δεν έχουν λήξει και παράδοση φωτοαντιγράφου.
• Ανήλικοι (η δήλωση στοιχείων υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα)
- Εάν κατέχει ο ανήλικος δελτίο ταυτότητας, επίδειξη δελτίου ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας ή ταυτότητας άλλου κράτους ή/και διαβατηρίου,τα οποία δεν έχουν λήξει και παράδοση φωτοαντιγράφου.
- Παράδοση πρωτότυπου ή πιστοποιημένου αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης(στα αγγλικά αν δεν είναι ελληνικό) που προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας,
- Ταυτότητα και διαβατήριο για την ταυτοποίησή του γονέα/κηδεμόνα ως το σημείο πιο πάνω που αναφέρεται στην ταυτοποίηση ενηλίκων και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας και του διαβατηρίου του.
- Παράδοση πρωτότυπου ή πιστοποιημένου αντιγράφου διατάγματος δικαστηρίου(στα αγγλικά αν δεν είναι ελληνικό)αναφορικά με τη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού ανηλίκου.
Νομικά πρόσωπα
- Παράδοση πρωτότυπου ή πιστοποιημένου αντιγράφου πιστοποιητικού εκδομένου από τον Έφορο Εταιρειών & Επίσημο Παραλήπτη («Έφορος Εταιρειών)» όπου φαίνεται ο αριθμός εγγραφής του νομικού προσώπου και η διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου.
- Τα πρόσωπα που παρουσιάζονται ως εξουσιοδοτημένα από το νομικό πρόσωπο (proxies), να παρουσιάζουν ταυτότητα και διαβατήριοόπως αναφέρεται πιο πάνω,για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων και να παραδίδουν φωτοαντίγραφο αυτών.
- Αναφορικά με εταιρείες εγγεγραμμένες εκτός Κύπρου που δεν έχουν κάνει εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών, θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα και στοιχεία παρόμοια με τα πιο πάνω σε αγγλική γλώσσα και πιστοποιημένα από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας καταγωγής του κάθε αιτητή που βρίσκεται στην Κύπρο ή τονEιδικό Διαχειριστή.

(Β) Στοιχεία λογαριασμού για την καταβολή της αποζημίωσης
• Φυσικά πρόσωπα
Υπογεγραμμένη βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα χώρας ΕΟΧ στο οποία θα γίνει το έμβασμα πληρωμής. Στην εν λόγω βεβαίωση θαπρέπει να φαίνεται το
o ΙΒΑΝ,
o BIC και
o το ίδιο ονοματεπώνυμο του καταθέτη με αυτό στη δήλωση στοιχείων (ο λογαριασμός επιτρέπεται να είναι κοινός).

• Νομικά πρόσωπα
Υπογεγραμμένη βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα χώρας ΕΟΧ στο οποίο θα γίνει το έμβασμα πληρωμής. Στην εν λόγω βεβαίωση θαπρέπει να φαίνεται το
o ΙΒΑΝ,
o BIC και
o η ίδια ονομασία του νομικού προσώπου με αυτή στην δήλωση στοιχείων.

(Γ) Ειδικές περιπτώσεις καταθετών
Για τις πιο κάτω περιπτώσεις θα ακολουθείται επιπρόσθετα η εξής διαδικασία:
• Clientaccounts: Ο EιδικόςΔιαχειριστής θα σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι τέτοιου τύπου πάνω στο έντυπο της δήλωσης στοιχείων. Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ θα αποφανθεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον Eιδικό Διαχειριστή, για την καταβολή και το ύψος της αποζημίωσης.
• Trustaccounts: Ο EιδικόςΔιαχειριστής θα σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι τέτοιου τύπου πάνω στο έντυπο της δήλωσης στοιχείων. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου θα αποφανθεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον ΕιδικόΔιαχειριστή, για την καταβολή και το ύψος της αποζημίωσης.
• Δικαιούχοι οι οποίοι εκπροσωπούνται από τα ίδια γραφεία παροχής υπηρεσιών (corporateserviceproviders): τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dps@centralbank.gov.cy) ώστε να συγκεκριμενοποιούνται οι ημέρες προσέλευσης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και υποβολής όλων τωνσχετικών δηλώσεων των πελατών τους.
• Συνεταιρισμοί (partnerships):Ο συνεταιρισμός αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που κατέχουν τη θέση του συνέταιρου στο συγκεκριμένο οίκο. Ο χειρισμός τέτοιων περιπτώσεων δεν διαφέρει από το χειρισμό οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης νομικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση. Συναφώς, συνεταιρισμοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. πιστοποίηση εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών) προς απόδειξη της ίδρυσής τους. Παρόμοιου τύπου έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται για συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν ιδρυθεί στο εξωτερικό.

Κοινοί λογαριασμοί: Κοινός λογαριασμός στην FBMEBankLtd – CyprusBranch: ο κάθε καταθέτης που είναι δικαιούχος σε κοινό λογαριασμό δικαιούται να λάβει αποζημίωση καταρχήν σύμφωνα με το συνολικό ποσό της κατάθεσης διά του αριθμού των δικαιούχων. Πρέπει να γίνουν αντίστοιχες αιτήσεις από τον κάθε δικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή ενεργεί στη βάση των στοιχείων που τηρούνταν στη FBMEBankLtd – CyprusBranch μέχρι τις 9 Απριλίου 2016. Έγγραφα ως προς την ιδιότητα κάποιου προσώπου ως καταθέτη (ως εκδοχέα ή άλλως πως) ή ως προς τη φύση ενός τραπεζικού λογαριασμού (καταθετικός-δανειακός, κοινός, client account, trust account κτλ), τα οποία διαφοροποιούνται από την εικόνα των αρχείων της FBMEBankLtd – CyprusBranchκατά την 9η Απριλίου 2016 δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή.

(4) Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβληθούν, να ελέγχει την εγκυρότητά τους και να ζητεί επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Δυνάμει του Κανονισμού 13, η Επιτροπή δύναται να αναβάλειτην καταβολή αποζημίωσης, μεταξύ άλλων,στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)Όταν είναι αβέβαιο αν ένα πρόσωπο έχει νόμιμο δικαίωμα να λάβει αποζημίωση ή όταν η κατάθεση αποτελεί αντικείμενο αντιδικίας·
(β) όταν η κατάθεση υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνή όργανα·
(5)Οι καταθέτεςμπορούν να απαιτήσουν την αποζημίωση των καταθέσεών τους μέχρι τις 9 Απριλίου 2018.
5. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τον καθορισμό του συνολικού ύψους της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από το ΣΕΚ σε κάθε καταθέτη αναφορικά με κατάθεση που καλύπτεται από το ΣΕΚ και για την οποία θα έχει υποβληθεί πλήρως συμπληρωμένοσχετικό έντυπο μαζί με τα αναγκαία συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4 πιο πάνω. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών (ιδίως των Κανονισμών 8 και12). Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 η αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από το ΣΕΚ μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών σε καταθέτη δεν υπερβαίνει το ποσό των €100.000 (εκατό χιλιάδων ευρώ).Οι υποχρεώσεις του καταθέτη έναντι της FBMEBankLtd – CyprusBranchλαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του περί Πτώχευσης Νόμου και τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση μεταξύ της FBMEBankLtd – CyprusBranch και του καταθέτη.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει αποζημίωση για αρχικό κεφάλαιο και για δεδουλευμένους τόκους ως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό 6(1). Σε περίπτωση όπου η κατάθεση είναι εκφρασμένη σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τον υπολογισμό και την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς του εν λόγω νομίσματος έναντι του ευρώ όπως δημοσιεύτηκε στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις8 Απριλίου 2016.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία έρθει σε γνώση της Επιτροπής ότι ο καταθέτης ή άλλο πρόσωπο που δικαιούται ή έχει συμφέρον σε ποσά που τηρούνται σε λογαριασμό, βαρύνεται με κατηγορία σχετική με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, το ΣΕΚ θα αναστέλλει οποιαδήποτε καταβολή, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η εν λόγω κατάθεση θα θεωρείται ότι δεν καλύπτεται από το ΣΕΚ κατά την έννοια του Κανονισμού 7(1)(γ).
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την αποστολή ειδοποίησης στον αντίστοιχο καταθέτη για το ποσό της αποζημίωσης που θα έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η ειδοποίηση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθορίσει ο κάθε καταθέτης επί του εντύπου της δήλωσης στοιχείων. Ο καταθέτης θεωρείται ότι έχει λάβει την ειδοποίηση εφόσον η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν παραλάβει αυτοματοποιημένο μήνυμα αποτυχημένης αποστολής. Ο καταθέτης θεωρείται ότι συμφωνεί με τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ότι από την καταβολή του ποσού που αναγράφεται στην ειδοποίηση ουδεμία απαίτηση έχει πλέον έναντι του ΣΕΚ ως καταθέτης της FBMEBankLtd – CyprusBranch, εφόσον δεν ενημερώσει περί του αντιθέτου την Επιτροπή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ειδοποίηση για το υπολογισθέν ποσό της αποζημίωσης.
8. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την καταβολή αποζημίωσης εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, σε καταθέτες της FBMEBankLtd – CyprusBranch οι οποίοι θα έχουν υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη δήλωση στοιχείων και τα αναγκαία συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικότερα ως προς την καταβολή αποζημίωσης ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) Η καταβολή αποζημίωσης θα πραγματοποιηθείαποκλειστικά μέσω μεταφορών πίστωσης,σε ευρώ και σε λογαριασμό του καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή το Λίχτενσταϊν («τοπιστωτικό ίδρυμα προορισμού»). Το λογαριασμό αυτόν θα καθορίσει ο κάθε καταθέτης στη δήλωση στοιχείων του.
(2) Το ΣΕΚ καταβάλλει στον καταθέτη το ποσό της μεταφοράς πίστωσης κατά τη στιγμή κατά την οποία πιστώνεται με το ποσό αυτό ο λογαριασμός του πιστωτικού ιδρύματος προορισμού. Η περαιτέρω πίστωση στο λογαριασμό που ο καταθέτης της FBMEBankLtd – CyprusBranch διατηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα προορισμού και η θέση του ποσού αυτού στη διάθεση του καταθέτη, περιλαμβανομένης της τυχόν μετατροπής του ποσού αυτού από ευρώ στο νόμισμα του λογαριασμού, τελούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος προορισμού και δεν επηρεάζουν την καταβολή από το ΣΕΚ.
(3) Το ΣΕΚ και ο καταθέτης προς τον οποίον καταβάλλεται αποζημίωση επωμίζονται έκαστος τις χρεώσεις για τη μεταφορά πίστωσης που τους αναλογούν κατά τη διευθέτηση (SHA) για μεταφορές πίστωσης.
(4) Σε περίπτωση όπου το ποσό της μεταφοράς πίστωσης επιστραφεί στο ΣΕΚ για λόγους που ενδεχομένως σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 6 της παρούσας ανακοίνωσης.
(5) Σε περίπτωση όπου το ποσό της μεταφοράς πίστωσης επιστραφεί στο ΣΕΚ για λόγους άλλους από τους υπό το σημείο (4), η Επιτροπή θα μεριμνήσει να ειδοποιηθεί σχετικά ο καταθέτης και να βρεθεί κατάλληλη διευθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή αποζημίωσης θα πραγματοποιηθείαποκλειστικά μέσω μεταφορών πίστωσης,σε ευρώ και σε λογαριασμό του καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
(6) Το ΣΕΚ δεν ευθύνεται για τις πράξεις και τυχόν παραλείψεις του πιστωτικού ιδρύματος προορισμού.
(7) Το ΣΕΚ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία μέχρι την καταβολή αποζημίωσης που οφείλονται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή σε δυσλειτουργία των διατραπεζικών υποδομών για τις υπηρεσίες πληρωμών.
9. Ως ειδικότερα περιγράφεται επί του εντύπου δήλωσης στοιχείων ο καταθέτης θεωρείται σωρευτικώς ότι-
(1) χωρίς επηρεασμό του άρθρου 27(3) του Νόμου, έχει εκχωρήσει στο ΣΕΚ, στην έκταση της καταβολής αποζημίωσης, την απαίτηση που ο καταθέτης έχει κατά της FBMEBankLtd – CyprusBranch από την κατάθεση που διατηρεί σε αυτήν (ως εκ τούτου η κατάθεση αυτή διατηρεί το χαρακτήρα της εγγυημένης κατάθεσης στα χέρια πλέον του ΣΕΚ),
(2) δεν θα επιδιώξει ουδεμία λοιπή απαίτηση που τυχόν διατηρεί έναντι της FBMEBankLtd – CyprusBranch μέχρις ότου το ΣΕΚ ανακτήσει το ποσό αποζημίωσης από την FBMEBankLtd – CyprusBranch, και
(3) έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή του ΣΕΚ να προβαίνει εξ ονόματός του και για λογαριασμό του σε οιεσδήποτε δηλώσεις, παραστάσεις και συμβατικές δεσμεύσεις καθίστανται αναγκαίες προκειμένου να υλοποιηθούν τα σημεία (1) και (2) πιο πάνω.

10. Με την ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εκπληρώνονται οι σκοποί του ΣΕΚ ως προς τη FBMEBankLtd – CyprusBranch μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Με την επιφύλαξη διαφορετικής και ρητής ρύθμισης που τυχόν ήθελε εισαχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΚ, η τυχόν από τούδε και στο εξής λειτουργία της FBMEBankLtd – CyprusBranchουδεμία υποχρέωση συνεπάγεται για το ΣΕΚ.

11. Το ΣΕΚ δύναται να επικαλεστεί επ' ωφελεία του τυχόν λειτουργία της FBMEBankLtd – CyprusBranch ή τυχόν μεταβολή στην κατάσταση FBMEBankLtd – CyprusBranchή στα αρχεία της, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης.

12. Καταθέσεις που εξαιρούνται από την καταβολή αποζημίωσης
Από την καταβολή αποζημίωσης εξαιρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 οι πιο κάτω καταθέσεις:
(α) Καταθέσεις άλλων τραπεζών και συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό•
(β) τα ίδια κεφάλαια•
(γ) καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες υπήρξε ποινική καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες•
(δ) καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων•
(ε) καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων•
(στ) καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου δεν έχει διαπιστωθεί ποτέ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν αυτές καθίστανται μη διαθέσιμες•
(ζ) καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων•
(η) καταθέσεις οργανισμών συλλογικών επενδύσεων•
(θ) καταθέσεις συνταξιοδοτικών ταμείων•
(ι) καταθέσεις δημοσίων αρχών•
(ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και οφειλές που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (θ), οι καταθέσεις από ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ή ταμεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συλλογικών προγραμμάτων ή ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στα οποία τα μέλη είναι μισθωτοί μιας ή/και περισσοτέρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα οποία, είτε είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, είτε είναι ενταγμένα μέσω ασφαλιστικής σύμβασης με ασφαλιστική εταιρεία στον Κλάδο 7 τωνΑσφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ασκήσεων Ασφαλιστικών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, καλύπτονται από το ΣΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του Κανονισμού 8, της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 10 και του Κανονισμού 11.

Ως εκ τούτου, απαιτήσεις από καταθέτες που εμπίπτουν στις κατηγορίες
(α)-(ια) δεν θα ληφθούν υπόψη εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται πιο πάνω.

Διαβάζονται σήμερα

Σχόλια αναγνωστών

Παυλόπουλος: Δε νοείται συνομοσπονδία με τη μορφή που κάποιοι θα ήθελαν

«ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ… ΥΠΝΟΒΑΣΙΕΣ Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σεβαστή ανά το παγκόσμιο επειδή, πρωτίστως, ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, Β.Α., Μ.Α.  |  12:16

Βαφτίζουν ως «χαλλούμι» λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα

«Συνεχίζεται να επιδοτείτε τους εκατομμυριούχους αγελαδοτρόφους ρε αρνιά, μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ...»
Αρμαγεδών  |  08:07

Κόκκινο Γεωργιάδη για τη μείωση φορολογίας στα καύσιμα

«Mήπος ο κύριος θέλει να γίνε της... Γαλλίας???!!!»
ΑΚΑ  |  21:29

ΓεΣΥ: Εμμένει στη θέση του για άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής ο ΠΙΣ

«Yπουργέ, ο ιστάμενος στα αριστερά σου γιατρός δεν επιθυμεί να δει το ΓΕΣΥ να εργάζεται, αν δεν το ...»
ΑΚΑ  |  08:53

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση