ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:54
 

Κάτω από 25% τα ΜΕΔ της Ελληνικής σε μία νύχτα

Η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής πλέον στην Κύπρο - Πρωταγωνιστεί στην αύξηση κεφαλαίου η Δήμητρα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ως εξαγορά που αναμένεται να επιταχύνει την στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της τραπεζικής της παρουσίας σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, βλέπει η Ελληνική τη συναλλαγή μεταξύ της ίδιας και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η εξαγορά κατά την ίδια, συμπληρώνει το υφιστάμενο επιχειρηματικό της μοντέλο, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο δανείων από τη σημερινή της επικέντρωση σε εταιρείες και σε πελάτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη δημιουργία μιας διευρυμένης λιανικής παρουσίας.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς όμως, η Ελληνική μεγαλώνει κατά πολύ τα μεγέθη της, αφού σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αναμένεται να έχει μερίδιο δανείων στην Κύπρο στο 22%, αλλά και το 31% του μεριδίου των καταθέσεων στην Κύπρο. Μετά τη συναλλαγή, η Ελληνική αναφέρει ότι θα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νησί, ενώ αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της με τους 400.000 πελάτες της ΣΚΤ.

Η ρευστότητα της Ελληνικής της επέτρεψε να υποβάλει προσφορά στη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τον υγιή Συνεργατισμό, δηλαδή ήταν σε θέση να υποβάλει προσφορά για να απορροφήσει το σύνολο των καταθέσεων πελατών και να παρέχει ρευστότητα στους καταθέτες της ΣΚΤ. Σε περίπτωση που η συναλλαγή να προχωρήσει, η αναμενόμενη αναλογία των καθαρών δανείων προς την καταθέσεις θα ανέρχεται περίπου 50%.

Σημαντικό δε ότι η απόκτηση αναμένεται να μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια από 52% που είχε η Ελληνική Τράπεζα σε κάτω από το 25%, ενώ το "Texas ratio", δηλαδή ο πιστωτικός κίνδυνος της τράπεζας θα πέσει από 115% σε 100%.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας, δηλαδή για τα επόμενα 3 - 5 χρόνια, είναι να μειωθεί ο λόγος των ΜΕΔ κάτω από το 20%, με τις προβλέψεις αυτών στο 55%. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ΝΑ υπερβαίνει το 55%, καθώς το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως ποσοστό του μέσου όρου του ενεργητικού) να υπερβαίνει το 2,3% με λόγο κόστους προς έσοδα κάτω του 55%.

Τα της συναλλαγής

Η Ελληνική θα καταβάλει στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 74 εκατομμύρια ευρώ ως αντιπαροχή για την εξαγορά, ενώ η Εταιρεία προτίθεται όπως είναι ήδη γνωστό να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης €0,70 ανά μετοχή σε μετρητά, των οποίων όμως τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ θα είναι μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (υφιστάμενοι μέτοχοι).Η εξαγορά προϋποθέτει δε ότι, οι μέτοχοι θα εγκρίνουν το ψήφισμα στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής στις 11 Ιουλίου. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει η Ελληνική να διατηρήσει το δείκτη CET1 και το συνολικό κεφάλαιο πάνω από 13,7% και 16,0 % αντίστοίχως, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σύμφωνα με την ίδια τα επόμενα χρόνια μέσω της παραγωγής οργανικών κεφαλαίων.

Πρωταγωνιστεί η Δήμητρα

Επιπλέον, στο πλαίσιο των 150 εκατ. κεφαλαίων, η Ελληνική Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ για μέχρι 72.28 εκατ. ευρώ. Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους. Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης η Τράπεζα έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετές μετοχές που δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι 72.28 εκατ. ευρώ (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την Αύξηση Κεφαλαίου).

Πράσινο φως από την ΣΚΤ

Σημειώνεται πως σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής ενέκρινε το κεφαλαιακό πρόγραμμα και υπέβαλε το σχέδιο κεφαλαίου στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και στους συμβούλους της. Το κεφαλαιακό σχέδιο σημειώνεται πως πλέον υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ όπως είναι ήδη γνωστό, η τελική προσφορά έγινε αποδεκτή από τους μετόχους του Συνεργατισμού κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2018.

Η Ελληνική Τράπεζα, η οποία θα ενισχυθεί με νέα κεφάλαια, θα αναλάβει τη διαχείριση και θα αναλάβει να πληρώσει το σύνολο καταθέσεων των πελατών της ΣΚΤ, ύψους 9.7 δισ. ευρώ. Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η Ελληνική Τράπεζα θα αναλάβει περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού, που αποτελούνται από δάνεια, ομόλογα και μετρητά, αξίας 10.3 δισ. ευρώ. Σε αυτά, σύμφωνα με τη συμφωνία περιλαμβάνονται και Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ύψους 0.5 δισ. ευρώ.

Όπως προβλέπεται στην Τελική Προσφορά, η Απόκτηση αφορά ισολογισμό μεγέθους €10.3δις ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια: €4.6δις), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (€4.1δις), μετρητά (€1.6δις), καταθέσεις πελατών (€9.7δις) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία. Οι όροι της Απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ της οποίας οι υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0.5δις μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (καθαρές) και €2.1δις δάνεια υψηλού κινδύνου, για μελλοντικές απρόβλεπτες ζημιές για την Εταιρεία. Οι τελικές συμφωνίες για την Απόκτηση αναμένεται να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Αρέστη για ΣΚΤ: «Εννεν δικά μας τα λεφτά αν τα ξοδέψουμε εν πειράζει»

«53 στελέχη της Συνεργατικής είχαν εταιρικές κάρτες! Απίστευτο! Κακοδιαχείριση σε βαθμό κακουργήματος. ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  11:10

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Συμφωνώ με τον CGA. Χρωστάμε πολλά στους Ρώσους. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε πόσο μας στήριξαν και έστειλαν ...»
Ανώνυμος  |  11:02

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Τις απώλειες εσόδων θα τις αναπληρώσουν τα ναυτάκια του Έκτου Στόλου! (Εδώ γελάμε). Αρκετά μας άντεξαν ...»
CGA  |  08:25

Αναστασιάδης: Δεν είναι με το να δίνεις μόνο που θα εξευρεθεί λύση (βίντεο)

«…ούτε με τις περαπεδκιώτικες πονηράδες!!!»
Ai Em  |  09:37

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση