ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ.Κύπρου: Πώληση 2.8 δισ. δανείων και ζημιές στο εξάμηνο του 2018

Τα 2.7 δισ. αφορούν ΜΕΔ - Ζημιές 58 εκατ. ευρώ κατέγραψε - Αγοραστής η Apollo Global Management

Newsroom K

Ζημιές 54 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το α’ εξάμηνο 2018, σε σύγκριση με ζημιά 554 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2017, ενώ ολοκλήρωσε την πώληση δανείων αξίας 2.8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του μήνα Αύγουστου, η Τράπεζα έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €2.8 δις (εκ των οποίων €2.7 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) τα οποία έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (γνωστό ως «Project Helix).

Το Χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την Τράπεζα σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου.

Τα Επενδυτικά Ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Apollo θα παρέχουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Χαρτοφυλακίου. Ο αγοραστής επιλέγηκε μετά από διαδικασία λήψης ανταγωνιστικών προσφορών. Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η μακροχρόνια διαχείριση αυτού του Χαρτοφυλακίου μεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer). Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μεταφοράς της διαχείρισης των δανείων από την Τράπεζα προς τον οργανισμό διαχείρισης δανείων. Το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €5,7 δις, καθαρή λογιστική αξία ύψους  €1,5 δισ. μη συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της Συναλλαγής  στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2018. Το μεικτό τίμημα πώλησης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανέλθει σε €1,4 δις και θα καταβληθεί σε μετρητά, αναφέρεται. Το Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14,024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9,065 ακίνητα. Παράλληλα, η Τράπεζα προτίθεται να επενδύσει ποσό ύψους € 450 εκατ. στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη Συναλλαγή, γεγονός που υπόκειται σε εποπτική έγκριση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η Συναλλαγή είναι η πρώτη πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Μετά από την ολοκλήρωση του Project Helix, τα μεικτά ΜΕΔ της Τράπεζας θα είναι κατά 65% χαμηλότερα από το υψηλότερο τους σημείο το 2014. Τέτοιες μεταβολές δύναται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση, σημειώνει η Τράπεζα.

Μη εξυπηρετούμενα

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν κατά €435 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2018, και ανήλθαν σε €7,914 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, αντιπροσωπεύοντας το 43% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 45% στις 31 Μαρτίου 2018 και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην ίδια βάση, (αγνοώντας την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση).

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις ανήλθε στο 52% στις 30 Ιουνίου 2018 (σε σύγκριση με 51% στις 31 Μαρτίου 2018 και 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην ίδια βάση.

0.9 δισ. στο ΕΣΤΙΑ

Τον Ιούλιο 2018, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ τα οποία έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία. Το Σχέδιο αυτό αναμένεται, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και το ποσοστό συμμετοχής, να καλύψει μέχρι €0.9 δις ΜΕΔ ιδιωτών δανειοληπτών της Τράπεζας Κύπρου, τα οποία παραμένουν ως ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν κυρίως την αγοραία αξία της κατοικίας, το συνολικό εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού.

Ψάχνει κεφάλαια 200 εκατ.

Η Τράπεζα, βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης των όρων και αναζήτησης αμετάκλητων δεσμεύσεων από επενδυτές, σχετικά με μια συναλλαγή έκδοσης Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 με ιδιωτική τοποθέτηση, αναμενόμενου μεγέθους ύψους περίπου €200 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Δεν είναι βέβαιο ότι η έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 θα πραγματοποιηθεί, ή, εάν πραγματοποιηθεί, με ποιους όρους. "Θα γίνει επιπρόσθετη ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο", σημειώνει η τράπεζα.

Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας ανήλθαν σε €2,198 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με €2,298 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018 και €2,586 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 11.9% στις 30 Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με 12.0% στις 31 Μαρτίου 2018 και 12.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις, προσαρμοσμένος για τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις, (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθε σε 11.5% στις 30 Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με 11.7% στις 31 Μαρτίου 2018 και 12.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Στις 30 Ιουνίου 2018, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13.4% σε σύγκριση με 13.5% στις 31 Μαρτίου 2018 και 14.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται πως ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) είναι στο 9.375%.

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €18,431 εκατ. στις 30Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με €17,996 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018 και €17,850 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των καταθέσεων στην Κύπρο κατά €380 εκατ. (2%) κατά το β’ τρίμηνο του 2018. Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε €16,486 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, αποτελώντας το 89% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.1% στις 30 Ιουνίου 2018 (σε σύγκριση με 34.1% στις 31 Μαρτίου 2018 στην ίδια βάση).

Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 78% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2018. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε στο 77% στις 30 Ιουνίου 2018, στις 31 Μαρτίου 2018, έναντι 80% στις 31 Μαρτίου 2018 και 82% στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με το υψηλό 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

'Εσοδα προς έξοδα

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το β’ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 56%, σε σύγκριση με 46% για το α’ τρίμηνο 2018, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση στο σύνολο εσόδων κατά 13% σε τριμηνιαία βάση.

Τι αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν

«Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για βελτίωση του ισολογισμού. Οι εταιρικές συναλλαγές οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του τριμήνου συμβάλλουν στην επιτάχυνση αυτής της βελτίωσης και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρώτη πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) από την Τράπεζα (Helix), η οποία είναι και η πρώτη ουσιαστική πώληση δανείων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Μια συναλλαγή ουσιαστικής σημασίας τόσο για την Τράπεζα, όσο και για τη χώρα. Αυτή η συναλλαγή συμπληρώνει το επιτυχημένο μας πρόγραμμα οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αναδιαρθρώσαμε €435 εκατ. ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) και αυτό είναι το δέκατο τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ουσιαστικών μειώσεων.

Η μείωση αυτή είναι σύμφωνα με την καθοδήγησή μας για τη μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) και μειώνει τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) σε €7.9 δις. Το Helix αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά €2.7 δις στα €5.2 δις, που αντιπροσωπεύει συνολική μείωση 65% ή €10 δις από το μέγιστο του 2014 (55% του ΑΕΠ της χώρας) και αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω το δείκτη δανείων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά περίπου 10 ε.μ., με παράλληλη διατήρηση του ποσοστού κάλυψης σε περίπου 50%. Από το 2014 έχουμε επικεντρωθεί στη μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) και στη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας. Η σημερινή συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα και ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας και ενίσχυσης της κεφαλαιακής μας θέσης. Τον Ιούλιο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πώληση αυτή εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επικέντρωση στη στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η πώληση θα έχει ως κέρδος περίπου €3 εκατ., και αναμένεται να βελτιώσει το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) κατά περίπου 75 μ.β. και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 70 μ.β., με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα στις 30 Ιουνίου 2018. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει επαρκής κατά το τέλος του τριμήνου και αναμένεται να ενισχυθεί με την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών, που έγιναν μετά το τέλος του τριμήνου. Στις 30 Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 11.9% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13.4%. Και οι δυο δείκτες είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι δείκτες κεφαλαίου, αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω κατά περίπου 200 μ.β. στο 14.0% και 15.4% αντίστοιχα, αναπροσαρμοσμένοι (pro-forma) για το Helix και την πώληση Η.Β. Ο ενδεικτικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, δεν περιλαμβάνει την Ο ενδεικτικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, δεν περιλαμβάνει την επίδραση από οποιαδήποτε έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1, την οποία η Τράπεζα εξετάζει ενεργά. Είμαστε, στη διαδικασία οριστικοποίησης των όρων και αναζήτησης αμετάκλητων δεσμεύσεων από επενδυτές, σχετικά με μια συναλλαγή έκδοσης Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 με ιδιωτική τοποθέτηση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Οι καταθέσεις παρέμειναν γενικά σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, επιτρέποντας την πλήρη συμμόρφωση με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ρευστότητας. Μετά τη χαλάρωση των τοπικών απαιτήσεων προληπτικής ρευστότητας την 1 Ιουλίου 2018, η Τράπεζα είχε σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €1.4 δις. Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €1.3 δις, υπερβαίνοντας το σύνολο των νέων δανείων που χορηγήθηκαν κατά την ίδια περίοδο το 2017. Είμαστε περήφανοι που διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην ισχυρή Κυπριακή οικονομία η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4.0% κατά το α’ εξάμηνο του έτους. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε στο 77% στο τέλος του τριμήνου και στο 68% αναπροσαρμοσμένος (pro-forma) και για τις δυο συναλλαγές.

Η απόδοσή μας κατά το δεύτερο τρίμηνο απέφερε συνολικά έσοδα ύψους €201 εκατ. και καθαρά κέρδη από οργανικές δραστηριότητες ύψους €44 εκατ., τα όποια ισοδυναμούν με 10 σεντ κέρδος ανά μετοχή και είναι σύμφωνα με την προηγούμενη μας καθοδήγηση. Το Project Helix, κατέγραψε ζημιές ύψους €135 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής και επιπρόσθετα έξοδα €6 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο. Η ζημιά αυτή αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε περίπου €105 εκατ., καθώς η αξία του χρήματος μεταβάλλεται με το χρόνο. Τα αποτελέσματα μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν την συνεχιζόμενη πρόοδο μας ως προς τον κύριο στόχο μας για βελτίωση του Ισολογισμού. Τα σημαντικά βήματα τα οποία έχουμε κάνει από το τέλος του εξαμήνου έχουν επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε ψευδαισθήσεις, ότι παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχουμε μια σαφή στρατηγική για τη συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και την περαιτέρω αντιμετώπιση των υπόλοιπων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €5 δις.

Παραμένουμε όσο ποτέ άλλοτε επικεντρωμένοι στη συνεχή αναζήτηση λύσεων, τόσο οργανικών όσο και μη, ώστε να καταστήσουμε την Τράπεζα πιο ισχυρό οργανισμό, ασφαλέστερο και επικεντρωμένο στην Κύπρο.»

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Όχι Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην κάθοδο Ελλαδιτών ιατρών

«ΚΑΛΑ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ???????»
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ  |  13:54

Όχι Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην κάθοδο Ελλαδιτών ιατρών

«Οι φοροφυγαδες χρυσοπληρωμενοι γιατροι γνωριζουν πολυ καλα οτι δεν μπορουν να ανακοψουν τους ελλαδιτες ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:08

Τζ. Χούρικαν: Διαφορές υψηλόβαθμων αξιωματούχων παίζονται στο γήπεδο της Τρ. Κύπρου (Βίντεο)

«Κε Hourican, αν η συζήτηση βλάπτει την Τρ. Κύπρου, σκεφτείτε να αλλάξετε δικηγόρους. Ακόμα μπορείτε ...»
Loucas  |  15:18

Το ακριβό διαζύγιο των Μπέζος

«Ολες οι γυναικες θα ηθελαν να ειναι στην θεση της κας μπεζου!!»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:31

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X