ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υπέγραψαν Ελληνική και Συνεργατισμός

Η Απόκτηση αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου του 2018 και η Αύξηση Κεφαλαίου κατά το τέταρτο τρίμηνο 2018

Newsroom K

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας μεταφοράς εργασιών με την Συνεργατική κυπριακή τράπεζα, σε σχέση με την απόκτηση και συμφωνία εγγραφής μετοχών με την “BRAVO Strategies III (“BSIII”)” σε σχέση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσω της απόκτησης θα αποκτηθούν ισολογισμός μεγέθους €10.3δις ( ή €10.0δις λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη αξία και άλλες προσαρμογές) ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με την περίμετρο.

Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια: €4.6δις), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (€4.1δις), μετρητά (€1.6δις), καταθέσεις πελατών (€9.7δις)  και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία. Οι όροι της Απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ. Οι υποχρεώσεις της ΣΚΤ κάτω από το ΣΠΠΣ, την ΣΜΕ και την μεταβατική συμφωνία υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της ΣΚΤ, θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει της συμφωνίας εγγύησης που θα συναφθεί πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης.

Η Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων της περιμέτρου της Απόκτησης, που είναι €247εκατ.

Η Απόκτηση υπόκειται σε αριθμό προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων των μετόχων για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου (βλ. κατωτέρω), της υπογραφής της κυβερνητικής εγγύησης που προαναφέρθηκε, της σύναψης μεταξύ της Εταιρεία και της ΣΚΤ συμφωνίας προστασίας περιουσιακών στοιχείων (βάσει των όρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί) και της λήψης συγκεκριμένων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας

Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα

Η περίμετρος Απόκτησης περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων («ΚΚΟ») αξίας €4,1 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,6%. Ο συνδυασμός του αποκτώμενου χαρτοφυλακίου ΚΚΟ με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ, θα έχει ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να κατέχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ΚΚΟ αξίας € 4,6 δις. και μέση σταθμισμένη απόδοση 2,7%. Η Εταιρεία θα έχει σημαντική έκθεση σε ΚΚΟ και σχεδιάζει να διατηρήσει τα εγχώρια ΚΚΟ (€ 4,0 δισ.) μέχρι τη λήξη τους. Αναφορικά με τη διάρκειά τους, € 1,6 δις. ΚΚΟ (ή το 36% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι το τέλος του 2019 και € 1,4 δις. ΚΚΟ (ή το 32% του συνολικού υπολοίπου) λήγουν μέχρι τα τέλη του 2021. Σημειώνεται ότι με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα ΚΚΟ που κατέχει η Εταιρεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για πιστωτικές πράξεις στο Ευρωσυστήμα.

Η κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας, μετά την εκτέλεση του κεφαλαιακού πλάνου, θα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιούνται οι εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για μια τέτοια έκθεση.

Απόκτηση Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα αποκτηθεί ανέρχεται σε € 4.1 δις. καθαρών εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και €0.5 δις καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων («ΜΕΧ»). Περίπου το 45% των καθαρών δανείων που θα αποκτηθεί αφορά δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκη, περίπου το 33% αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου το 15% αφορά επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο 7% αφορά κρατικά δάνεια.

Το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0.5 δις μη-εξυπηρετούμενων καθαρών χορηγήσεων και μέχρι €2.1δις δανείων υψηλού κινδύνου (καθαρά), έναντι μελλοντικών ζημιών της Εταιρείας. Συνεπώς, οι όροι του ΣΠΠΣ βασίζονται σε δύο σχέδια, το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 1 και το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 2 («ΣΠΠΣ1», «ΣΠΠΣ2»). Το ΣΠΠΣ1 περιλαμβάνει ΜΕΧ (καθαρές) ύψους € 0,5δις και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,0δις (καθαρές) που ταξινομούνται στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με τους όρους του Δ.Π.Χ.Α. 9. Το ΣΠΠΣ2 περιλαμβάνει εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους € 1,1 δισ., ταξινομημένες στο Στάδιο 1 και Στάδιο 2 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.A. 9.

Η Εταιρεία θα λάβει πιστωτική προστασία διαμέσου κάθετης κατανομής απώλειας ζημιών κατά 90% από την ΣΚΤ, της οποίας οι υποχρεώσεις θα εγγυηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι διάρκειες των ΣΠΠΣ1 και ΣΠΠΣ2 είναι 12 και 10 έτη αντίστοιχα, ενώ το ποσό που καλύπτεται από το ΣΠΠΣ θα υπόκειται σε μείωση πέραν του 50% μέσα σε 5 χρόνια αν πληρούνται όλες οι δεσμεύσεις και αν επιπρόσθετα η Εταιρεία εξασκήσει τα δικαιώματα της για περαιτέρω απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από το ΣΠΠΣ. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε χαμηλότερα τέλη εγγύησης που θα καταβαλλόταν από την Εταιρεία παρά την περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να διατηρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο ΣΠΠΣ και θα διευκόλυνε τη σταδιακή μείωση του ΣΠΠΣ. Το ΣΠΠΣ προνοεί για τέλος εγγύησης πληρωτέο στην κυβέρνηση μέχρι €63 εκατ. κατά τη διάρκεια του ΣΠΠΣ.

Ενοποιημένη Οντότητα και Προοπτικές

Η Απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Απόκτησης, η Εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22% και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜΜΕ στην Κυπριακή οικονομία. Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400,000 πελάτες της ΣΚΤ (εκ των οποίων κάποιοι είναι και πελάτες της Εταιρείας), οι οποίοι σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση, θα την οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων κυπριακών νοικοκυριών.

Η ισχυρή θέση ρευστότητας της Εταιρείας της επέτρεψε να υποβάλει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη διαδικασία προσφορών της ΣΚΤ για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η Εταιρεία μέσω της πρότασης για την απορρόφηση του συνόλου των καταθέσεων πελατών να παρέχει ρευστότητα στους καταθέτες της ΣΚΤ. Εφόσον η συναλλαγή προχωρήσει, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί μια συνετή θέση ρευστότητας μετά την ολοκλήρωση, με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να αναμένεται λιγότερο από 50%, επιτρέποντάς της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της.

Η Απόκτηση αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη ΜΕΧ της Εταιρείας, από 52% σε 25%,5 ενώ ο δείκτης Τέξας (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%. Ως αποτέλεσμα, το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της.

Η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την Απόκτηση, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δυο επιχειρηματικών μοντέλων. Οι κύριες συνέργειες εσόδων αναμένεται να προκύψουν από (α) τη δυνητική σύγκλιση του κόστους χρηματοδότησης της συνδυασμένης βάσης καταθέσεων και (β) τις δυνατότητες από διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην διευρυμένη πελατειακή βάση.

Αναμένεται να προκύψουν και συνέργειες λειτουργικών εξόδων (α) από τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων, (β) από το προγραμματισμένο σχέδιο εξόδου υπαλλήλων που θα πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση της ΣΚΤ πριν από την ολοκλήρωση της Απόκτησης με την μεταφορά στην Εταιρεία μέχρι 1100 υπαλλήλων από την ΣΚΤ, και (γ) από οικονομική κλίμακα στη διοίκηση και στους τομείς υποστήριξης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Αρέστη για ΣΚΤ: «Εννεν δικά μας τα λεφτά αν τα ξοδέψουμε εν πειράζει»

«53 στελέχη της Συνεργατικής είχαν εταιρικές κάρτες! Απίστευτο! Κακοδιαχείριση σε βαθμό κακουργήματος. ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  11:10

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Συμφωνώ με τον CGA. Χρωστάμε πολλά στους Ρώσους. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε πόσο μας στήριξαν και έστειλαν ...»
Ανώνυμος  |  11:02

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Τις απώλειες εσόδων θα τις αναπληρώσουν τα ναυτάκια του Έκτου Στόλου! (Εδώ γελάμε). Αρκετά μας άντεξαν ...»
CGA  |  08:25

Αναστασιάδης: Δεν είναι με το να δίνεις μόνο που θα εξευρεθεί λύση (βίντεο)

«…ούτε με τις περαπεδκιώτικες πονηράδες!!!»
Ai Em  |  09:37

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση