ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με δικό της Υφυπουργείο η Ναυτιλία

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, ο Νόμος προορίζεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017

Προσχέδιο νομοσχεδίου για δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο θα είναι μετεξέλιξη του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, έχει προωθηθεί στα κόμματα για να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μεταφερθεί και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, πριν σταλεί στη Βουλή προς ψήφιση. Πάντως, όπως σημειώνεται στην έκθεση, ο Νόμος προορίζεται για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Η παρούσα πρόταση, εξάλλου, συμπεριλαμβανόταν και στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο σκοπός ίδρυσης του εν λόγω υφυπουργείου είναι πολύπλευρος και πολυσύνθετος. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, σημαντική πτυχή είναι η χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας και ο επιτελικός σχεδιασμός της ανάπτυξης του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου. Επίσης, η πρόταση στοχεύει στον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ναυτιλίας με τη χρήση απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών και τη στήριξη των επενδύσεων στη ναυτιλία συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων, την προώθηση της ναυτιλιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης της κυπριακής ναυτιλίας στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Όσο αφορά δε στη διεξαγωγή εκστρατειών προβολής, προώθησης και ανάδειξης της κυπριακής ναυτιλίας, αυτές θα γίνονται μέσω σχετικών διαδικασιών ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα.

Εκπόνηση μελετών

Προσθέτως, το νέο Υφυπουργείο προορίζεται για να επωμιστεί την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς και την ανάλυση σύγχρονων τάσεων στον τομέα της ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, θα του ανατεθεί επίσης η διαχείριση στατιστικών δεδομένων, η αξιολόγηση απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανούνται για τη ναυτιλία, όπως εξάλλου και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής της ναυτιλιακής δημόσιας διοίκησης και της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.

Παράλληλα, επιπρόσθετες ευθύνες συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας σε σχέση με τις εξουσίες που η εν λόγω νομοθεσία παρείχε στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών, την εποπτεία του ναυτιλιακού τομέα, τη συνεργασία με τις άλλες εποπτικές αρχές, την ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τις διατάξεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας. Η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για προσέλκυση επενδύσεων ναυτιλιακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές στο προσχέδιο, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ευρύτερη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Αποζημίωση υπουργού

Τον υφυπουργό Ναυτιλίας θα διορίζει με πράξη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η διάρκεια της θητείας του δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου. Η αποζημίωσή του, σημειώνεται, θα είναι ίδια με την αποζημίωση που ορίζεται για τους υπουργούς. Προσθέτως, θα δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και θα είναι παρών κατά τις συζητήσεις που αφορούν σε θέματα για τα οποία του/της ανατέθηκαν, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τον θεσμό του υφυπουργού Ναυτιλίας είναι: η πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου, η πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ε.Ε. και οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό, την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και τη διαχείριση όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στις εξουσίες του. Επίσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και για την εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών σε σχέση με τις εξουσίες του/της. Ο υφυπουργός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και η αρμοδία αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου, που ενεργεί συνήθως μέσω του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων που έχουν οι υπουργοί για το προσωπικό των Υπουργείων τους."Ένας από τους μεγαλύτερους στόλους, παγκοσμίως, χρήζει Υφυπουργείου"

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση να μετεξελιχθεί το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας, όπως τονίζεται στο προσχέδιο, είναι οι εξής:

- Ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατατάσσεται ως ένας από τους μεγαλύτερους τόσο παγκοσμίως, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης επειδή η Κύπρος θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης διεθνώς και ως εκ τούτων, ενισχύεται η κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

- Η συνεισφορά της εμπορικής ναυτιλίας στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική.

- Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί μία διεθνοποιημένη δραστηριότητα, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις τρέχουσες διεθνείς εμπορικές και οικονομικές συνθήκες και ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η ταχύτερη προσαρμογή της Κυπριακής ναυτιλιακής δημόσιας διοίκησης στις διεθνείς αυτές συνθήκες για την καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προκυπτόντων προβλημάτων.

- Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εμπορική ναυτιλία τυγχάνει συνεχούς αναθεώρησης και επικαιροποίησης, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την άμεση, ενεργό και αποτελεσματική παρουσία της Κύπρου στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σώματα έτσι ώστε να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εθνικά ναυτιλιακά συμφέροντα της Κύπρου.

- Διαφάνηκε ότι o τρόπος ανάπτυξης της ναυτιλίας παρουσιάζει αδυναμία επιβολής οριζόντιων πολιτικών απαραίτητες για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία.

- Το υφιστάμενο πλαίσιο κρίθηκε ότι δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν διεθνώς στη ναυτιλία.

- Στόχος είναι η σύσταση μιας στρατηγικής και εποπτικής αρχής που θα έχει εξουσίες χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία, καθώς και την επιβολή της ναυτιλιακής νομοθεσίας.

- Οι προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ναυτιλιακής υποδομής και δραστηριότητας στην Κύπρο, με τα πολλαπλά οφέλη που αυτό θα αποφέρει στην κυπριακή οικονομία και στην αγορά εργασίας, για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση του υφυπουργού Ναυτιλίας, ως επικεφαλής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα ναυτιλίας.