ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προκήρυξη προσφοράς

Το Κ.Σ. Ίνιας ζητεί προσφορές από ενδιαφερόμενους για την ενοικίαση του περιπτέρου/snack bar που βρίσκεται στην πλατεία της κοινότητας μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο. Η χρήση του χώρου σήμερα είναι για περίπτερο (πώληση ειδών περιπτέρου και souvenir) καθώς και snack bar για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πλατείας.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1). Θα εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες άδειες (ΚΟΤ, Υγειονομείου, Ποτού, Τσιγάρων κ.λπ.) που επιβάλλουν οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2). Να εξασφαλίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά εκτός από τους ήδη stainless steel πάγκους που υπάρχουν εγκατεστημένοι και ο εξωτερικός εξοπλισμός (τραπέζια/καρέκλες και ομπρέλες) που θα παραχωρηθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

3). Για οποιαδήποτε μετατροπή/αλλαγή στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης πέρα των πιο πάνω, ο επιτυχών να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν φέρει την οποιαδήποτε ένσταση νοουμένου ότι:

α) Οποιεσδήποτε αλλαγές είναι με την έγκριση του Συμβουλίου και συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο και

β) Με τη λήξη της σύμβασης επαναφέρει τον χώρο στην αρχική του κατάσταση.

4). Θα έχει ευθύνη για την καθαριότητα του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου.

5). Τα τέλη νερού, ρεύματος, σκυβάλων και τηλεφώνου θα βαρύνουν τον ενοικιαστή.

6). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ενοικιαστής θα καταβάλει πέραν το ενοίκιο των δύο (2) πρώτων μηνών και επιπλέον δύο (2) χρόνια ενοίκια ως εγγύηση για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τραπεζική εγγύηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ύψος του ενοικίου που είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν εντός του χρονικού πλαισίου της προσφοράς. Το ενοίκιο θα πληρώνεται μόνο για οκτώ (8) μήνες τον χρόνο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προσφέρει αποθηκευτικό χώρο για τον χειμώνα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) χρόνια. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης δεν ξεκινήσει τη λειτουργία του χώρου εντός δύο (2) μηνών, τότε το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης και έξωση του ενοικιαστή με επαναπροκήρυξη προσφορών.

Μετά τη λήξη της σύμβασης θα μπορεί να προκηρυχθεί νέα μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων νοουμένου ότι και τα δύο (2) μέρη θα δηλώσουν ότι το επιθυμούν έναν (1) μήνα πριν από τη λήξη και ότι συμφωνούν στο ύψος ενοικίου. Η νέα σύμβαση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα κληθεί από το Κ.Σ. να υπογράψει σύμβαση με κατάλληλους όρους τους οποίους θα ετοιμάσει το Κ.Σ. και τους οποίους θα πρέπει να αποδεχθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, να είναι ενήλικες, καλού χαρακτήρα, αξιόχρεοι και υγιείς. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές και σε κλειστό φάκελο, να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου μέχρι τις 30/05/22 και ώρα 08:00 π.μ. και να απευθύνονται στον πρόεδρο του Κ.Σ. Ίνιας με θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ /SNACK BAR στη διεύθυνση Πλατεία Πέτρου Χ΄΄ Αργυρού, 8704, Ίνια, Πάφος Τηλ. 99632012. Το Κ.Σ. Ίνιας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την πιο ψηλή ή χαμηλή προσφορά.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν επιθυμεί με κανένα τρόπο ο χώρος να γίνει ακόμη ένα καφενείο. Σκοπός του Συμβουλίου δεν είναι το κέρδος αλλά η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της κοινότητας. Παρακαλούμε όπως υποβληθούν σοβαρές προσφορές μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις να αποτείνεστε στον Πρόεδρο του Κ.Σ. Ίνιας κ. Γιάγκο Τσίβικο, τηλ. 99632012.