ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, ημερομηνίας 10/07/2023, [https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr/content/useful/02_instructions_gr.pdf], που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες Σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους τα πιο κάτω έγγραφα.

Εάν κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

Τα ζητούμενα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω και φέρουν τους αριθμούς 1 μέχρι 5, θα πρέπει να υποβάλλονται με την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β.

1) Τίτλος Απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αποδεικτικό Απόλυσης ή Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ας.

Οι απόφοιτοι/ες 2023 έχουν παραλάβει από το Σχολείο τους επικυρωμένο Αποδεικτικό Απόλυσης και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επικύρωση.

Όσοι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων (2022, 2021 κλπ) δεν κατέχουν επικυρωμένο τίτλο Απόλυσης, θα πρέπει να προσέλθουν και να προσκομίσουν τον τίτλο απόλυσής τους στην αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για σκοπούς επικύρωσής του.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τίτλος Απόλυσης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης.

Η εν λόγω Βεβαίωση θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους/στις υποψηφίους/ες εντός του Αυγούστου 2023 και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατέχουν ήδη την εν λόγω Βεβαίωση, η οποία φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Είχε αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς εντός του Αυγούστου 2022.

Η εν λόγω Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

3) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οι απόφοιτοι/ες 2023 έχουν παραλάβει από το Σχολείο τους επικυρωμένο το Έντυπο Π3 και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επικύρωση.

Όσοι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων (2022, 2021 κλπ) δεν κατέχουν επικυρωμένο Έντυπο Π3, θα πρέπει να προσέλθουν και να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο στην αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για σκοπούς επικύρωσής του.

Η εν λόγω βεβαίωση (Έντυπο Π3) θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

Στην περίπτωση που η ανωτέρω Βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου/ας στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή

β) πιστοποιητικά γέννησης του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

δ) συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ.

Η Βεβαίωση ή τα πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 οι οποίοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση απόλυσης από τον Στρατό. Η συγκεκριμένη βεβαίωση (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου "Α"),εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και θα πρέπεινα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η εν λόγω Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α:

I.     δεν είναι απόφοιτος/η Ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,

II.    δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών,

III.   είναι κάτοχος Βεβαίωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του έτους 2023,

IV.   δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού,

V.    έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του/της στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του/της στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του/της,

VI.   δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του Εξωτερικού" για το έτος 2023.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατέχουν ήδη την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.

7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του/της υποψηφίου/ας.

8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του/της υποψηφίου/ας. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

Β. Διαδικασία APOSTILLE

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5 (ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8) πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φέρεται εις γνώση των επιτυχόντων ότι δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων που εξασφάλισαν θέση.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται στα ακόλουθα Υπουργεία ή Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ):

1.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Πιστοποιήσεων Λευκωσίας, Λεωφ. Αθαλάσσας 122, 1461 Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00) (Δεν χρειάζεται διευθέτηση ραντεβού)

2.    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Πιστοποιήσεων Λεμεσού (συστεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού) – 1ος όροφος, Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 13:30 για τοποθέτηση των εγγράφων στο κιβώτιο. Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού που αναμένει τα έγγραφα που ήδη τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο, διαρκεί μέχρι η ώρα 15:00) (Δεν χρειάζεται διευθέτηση ραντεβού)

3.    ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

4.    ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

5.    ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

6.    ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

7.    ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

8.    ΚΕΠ Πελενδρίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

9.    ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

10.  ΚΕΠ Κολοσσίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

11.  ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, Προδρόμου 100, 2063, Στρόβολος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

12.  ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού, 16ης Ιουνίου 1943, 3022, Λεμεσός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

13.  ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας, Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023, Λάρνακα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

14.  ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου, Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025, Πάφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

15.  ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού, Γλαύκου Κληρίδη 30, 4860, Αγρός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

16.  ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 20, 2800 Κακοπετριά (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

17.  ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων, Ανδρέα Παπανδρέου 2, 7700, Πάνω Λεύκαρα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

Για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, το ενδιαφερόμενο κοινό θα πρέπει να επικοινωνεί με τα ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ για διευθέτηση ραντεβού.

Παγκύπριο Τηλεφωνικό Κέντρο για ΚΕΠ 22309100 και ΚΕΠΟ 80002000.

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διάφορων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/ες:

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα είναι πρωτότυπα και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο, χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

 

 

 

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401

Τηλ.: 22800630 / 22800631

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 3011 Λεμεσός

Τ.Θ. 56061, 3304, Λεμεσός

Τηλ.: 25820882 / 25820883

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου

Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου,

Τηλ. 24813239 / 24813247 / 24821379

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου

Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος

Τηλ.: 26804530 / 26804527

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΚΕΠ Λευκωσίας 1

Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 22315141

email: kep@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Λευκωσίας 2

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 22419189

email: kepnicosia2@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Λεμεσού

Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 25305033

email: keplimassol@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Αμμοχώστου

Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 23300302

email: kepammochostos@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Λάρνακας

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 24815556

email: keplarnaca@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς

Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη 1,

8820 Πόλη Χρυσοχούς

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 26821894

email: keppolis@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Πάφου

Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 26948686

email: keppafos@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Πελενδρίου

Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70, 4878 Πελένδρι

Τηλ.: 22309100 Φαξ: 25813410

email: keppelendri@papd.mof.gov.cy

ΚΕΠ Κολοσσίου

Αμμοχώστου 67, 4636 Kολόσσι

Τηλ.: 22309100 Φαξ: 25824334

email: kepkolossi@papd.mof.gov.cy

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Επαρχιακές Διοικήσεις

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία

Τηλ.:22804304

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ

Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος

Τηλ.:26801144  Φαξ:26801204

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός

Τηλ.:25806451  Φαξ.:25305057

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι

Τηλ.:23200900  Φαξ.:23829102

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα

Τηλ.:24801877  Φαξ:24801833

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα

Τηλ.:24801002  Φαξ.:24304272

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ

Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου

Τηλ.: 22870569  Φαξ: 22932596

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση