ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Απάντηση περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΥΠΕΣ για το ΕΔΠ Ακάμα

«Η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να αναλογιστεί τις βαρύτατες ευθύνες που της αναλογούν, όσον αφορά την προστασία και διαχείριση του τοπίου».

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Αναφορικά με την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 17.11.2023, η οποία αφορούσε δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ακάμα, ο Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής και η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών επιθυμούν να σημειώσουν τα ακόλουθα:

Παράτυπη κατασκευή, διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση της Οδού Λάρας (Δρόμος Πάφου – Ακάμα), μεταξύ των τοποθεσίων Μελέτης στα ανατολικά, Άσπρος Ποταμός στα βόρεια και Ξερόλιμνη στα δυτικά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας.

Η Οδός Λάρας (Δρόμος Πάφου – Ακάμα) συνδέει τον Δήμο Πέγειας με το ΕΔΠ Ακάμα, καθότι εκτείνεται από τη διασταύρωση της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου μέχρι τον Κόμβο 1: Άσπρος Ποταμός και τον Δρόμο 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα. Η Οδός Λάρας βρίσκεται εκτός, αλλά εφάπτεται με την ισχύουσα Λευκή Ζώνης Πέγειας. Συγκεκριμένα, με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.12.2005, προνοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε ανάπτυξης στην περιοχή Ξερόλιμνη, σε συγκεκριμένο τμήμα της ισχύουσας Τουριστικής Ζώνης (Τ3β) στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, το οποίο χωροθετείται προς την θάλασσα. Επιπρόσθετα, στο υπόλοιπο τμήμα της ισχύουσας Τουριστικής Ζώνης (Τ3β) στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, το οποίο χωροθετείται προς την ενδοχώρα, προνοείται η απαγόρευση ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων και η μείωση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης. Οι πιο πάνω πολεοδομικές ρυθμίσεις φαίνεται ότι καταργήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20.06.2018, η οποία λήφθηκε χωρίς να υποβληθεί εκ των προτέρων σε Δέουσα Εκτίμηση επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα.

Το υπό αναφορά έργο έχει συνολικό μήκος περίπου 1,100 μέτρα και συνολικό πλάτος περίπου 16.5 μέτρα. Περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου, την κατασκευή πεζόδρομου εκατέρωθεν του δρόμου, καθώς και την επέκταση των δικτύων δημόσιων υποδομών ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και αποχέτευσης κατά μήκος του δρόμου. Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο χωρίς να έχει υποβληθεί εκ των προτέρων σε Δέουσα Εκτίμηση επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα.

Η Οδός Λάρας (Δρόμος Πάφου – Ακάμα) διαπερνά Πολεοδομικές Ζώνες Οικιστικής Χρήσης (Η6) και Τουριστικής Χρήσης (Τ3β) και καταλήγει σε Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας των Δασών – Πολεοδομικό Καθεστώς Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ), όπου χωροθετείται ο Κόμβος 1: Άσπρος Ποταμός και ξεκινά ο Δρόμος 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα. Ο συγκεκριμένος δρόμος εμπίπτει στην περιοχή μελέτης του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, για το οποίο δεν έχει ακόμα υποβληθεί, πόσο μάλλον αξιολογηθεί, Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλονικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Πέγειας προνοείται με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11.01.2016, ενώ η Έκθεση Εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο 2019. Επιπρόσθετα, η κατασκευή του δρόμου δεν έχει υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση στα πλαίσια του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα. Η εκπόνηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα προνοείται με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11.01.2016, ενώ η υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα προνοείται με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22.08.2022.

Με βάση τα πιο πάνω, η κατασκευή, διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου είναι παράτυπη, καθότι δεν υποβλήθηκε εκ των προτέρων σε Δέουσα Εκτίμηση, κατά παράβαση του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, του άρθρου 7(5) του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003, του άρθρου 4(2) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005, καθώς και του άρθρου 33 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018.

Άσπρος ποταμός

Σημειώνεται ότι, με βάση τον Όρο 6.10 της Έκθεσης ΜΕΟΑ ημερομηνίας 18.06.2021 και τον Όρο 1.24 της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ ημερομηνίας 30.09.2021 για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, καθώς και τον Όρο 1.8.2 της Αιτιολογημένης Διαπίστωσης για την Έκθεση Πληροφοριών για τη Φάση Α’ της βελτίωσης του κύριου οδικού δικτύου του ΕΔΠ Ακάμα, ημερομηνίας 02.12.2021: «Όσον αφορά τους δρόμους στο μέρος το οποίο δεν ανήκει στο ΕΔΠ Ακάμα και είναι εκτός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, είναι θέμα που αφορά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον Έπαρχο Πάφου και να περιληφθούν σχετικές πρόνοιες, έτσι ώστε να μην δοθούν δικαιώματα ανάπτυξης εκατέρωθεν των δρόμων. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός αφορά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως». Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι εγγεγραμμένος στο δημόσιο οδικό δίκτυο, αλλά όπως προνοείται με βάση τον Όρο 6.10 της Έκθεσης ΕΟΑ ημερομηνίας 18.06.2021 και τον Όρο 1.3 της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ ημερομηνίας 30.09.2021, οι οδεύσεις πρέπει να «αντιμετωπίζονται ολοκληρωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις από τη δημιουργία τυχόν αναπτύξεων εκατέρωθεν τους (κατάληψη γης, σφράγιση εδάφους, αλλαγή τοπίου)». Πέραν των πιο πάνω, σχετικός είναι επίσης ο Όρος 6.11 της Έκθεσης ΕΟΑ ημερομηνίας 18.06.2021 και ο Όρος 1.3 της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ ημερομηνίας 30.09.2021, οι οποίοι προνοούν τα ακόλουθα: «Όσον αφορά τη σχέση του ΕΔΠ Ακάμα και των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΔΠ Ακάμα δεν περιλαμβάνει την έκταση ολόκληρων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, είναι απαραίτητο όπως διασφαλιστεί ότι στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΔΠ Ακάμα θα εντοπίζονται έγκαιρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από έργα και δραστηριότητες σε όλη την έκταση των περιοχών προστασίας».
Σημειώνεται ότι, κατά μήκος της Οδού Λάρας (Δρόμος Πάφου – Ακάμα) και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά του δρόμου προς την ακτογραμμή, μεταξύ των τοποθεσιών Μελέτης και Ξερόλιμνη, σχεδιάζεται η ανέγερση μεγάλης κλίμακας, ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, έχουν υποβληθεί 2 αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών, οι οποίες αφορούν την κατασκευή και λειτουργία:

  • 69 διώροφων κατοικιών, με έναν υπόγειο όροφο και κολυμβητική δεξαμενή.
  • Ενός διώροφου «club house», με έναν υπόγειο όροφο, που θα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους στο ισόγειο και 2 διαμερίσματα στον πρώτο όροφο.
  • Δημόσιου πεζόδρομου, εσωτερικού / ιδιωτικού οδικού δικτύου, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων στάθμευσης, μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων χώρων πρασίνου.

Στα πλαίσια των 2 αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικών αδειών, έχει ήδη υποβληθεί Έκθεση Πληροφοριών στις 20.06.2022, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Αιτιολογημένη Διαπίστωση από την Περιβαλλοντική Αρχή. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαΐου 2022, στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου καταγράφονται μεγάλης κλίμακας και πολύ σοβαρές αυθαίρετες επεμβάσεις, περιλαμβανομένης εκχέρσωσης, εκβραχισμών και πλήρη αφαίρεση της φυσικής βλάστησης. Η Έκθεση Πληροφοριών εκπονήθηκε μετά από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή στις 20.06.2022.

Παρότι η προτεινόμενη ενιαία οικιστική ανάπτυξη δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής σε Δέουσα Εκτίμηση, αποκτά εκ των προτέρων πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές, με τη διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου, καθώς και την κατασκευή πεζόδρομου εκατέρωθεν του δρόμου και την επέκταση των δικτύων δημόσιων υποδομών.

Ξερόλιμνη

Η κατασκευή, ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου γίνεται χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες διαδικασίες και χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες περιβαλλοντικές εγκρίσεις, λόγω της μη υποβολής του έργου σε Δέουσα Εκτίμηση. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα και να υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση, από κοινού με την προτεινόμενη ανέγερση ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, η οποία εφάπτεται της Οδού Λάρας (Δρόμος Πάφου – Ακάμα), για τους ακόλουθους λόγους:

- Ο δρόμος γειτνιάζει στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα.

- Ο δρόμος χωροθετείται μεταξύ του Κρατικού Δάσους Άγιος Γεώργιος στα δυτικά (τοποθεσία Ξερόλιμνη), του Κρατικού Δάσους Πέγειας στα βόρεια (τοποθεσία Άσπρος Ποταμός) και του Κρατικού Δάσους Μελέτης στα ανατολικά.

- Ο δρόμος καταλήγει στη νότια είσοδο του ΕΔΠ Ακάμα, η οποία χωροθετείται στον Κόμβο 1: Άσπρος Ποταμός και στην αφετηρία του Δρόμου 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα.

- Ο δρόμος εμπίπτει εντός του Γνωστού Διαδρόμου – Περάσματος Διέλευσης Αποδημητικών Άγριων Πτηνών στην Χερσόνησο Ακάμα, το οποίο καθορίστηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

- Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο δρόμος γειτνιάζει / εφάπτεται με τις ακόλουθες περιοχές μέγιστης περιβαλλοντικής σημασίας για τα πτηνά στην Χερσόνησο Ακάμα: (α) περιοχή απόλυτης προστασίας υδρόβιων / παρυδάτιων μεταναστευτικών πτηνών στα δυτικά, (β) σημαντική περιοχή φωλεοποίησης των ενδημικών ειδών Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) και Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) στα ανατολικά, (γ) σημαντικό φαράγγι / αργάκι απόλυτης προστασίας για τα πουλιά στα βόρεια, και (δ) περιοχές απόλυτης / αυστηρής προστασίας των φωλεάζοντων αρπακτικών Ζάνος ή Πετρίτης (Falco peregrinus) και Σπιζαετός ή Περτικοσιάχινο (Aquila fasciata) στα βόρεια.

- Ο δρόμος εμπίπτει εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) Χερσόνησος Ακάμας – Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης και Αγίας Παρασκευής, η οποία αναγνωρίστηκε από το BirdLife International και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου (BirdLife Cyprus).

- Ο δρόμος γειτνιάζει στα δυτικά με την Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και το Βιότοπο του παγκοσμίως Κινδυνεύοντος είδους προτεραιότητας της Μεσογειακής Φώκιας (*Monachus monachus), καθώς και την Χερσαία και Θαλάσσια Ζώνη Υψηλής Προστασίας της Φύσης (ΥΠ3Α και ΥΠΘ3Α – Βιότοπος Μεσογειακής Φώκιας στην περιοχή της Πέγειας Β’), η οποία οριοθετείται μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Γεωργίου Πέγειας και της εκβολής του Άσπρου Ποταμού, σύμφωνα με το «Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμας».

- Ο δρόμος εφάπτεται στα βορειοδυτικά με την Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας, την Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή Μεσογειακής Σημασίας (Specially Protected Area of Mediterranean Importance, SPAMI) και το Βιογενετικό Απόθεμα (Biogenetic Reserve) Λάρας – Τοξεύτρας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε περιοχή ορατή από τις παραλίες ωοτοκίας των ειδών θαλάσσιων χελώνων προτεραιότητας, της Πράσινης Χελώνας (*Chelonia mydas) και της Χελώνας Καρέτα (*Caretta caretta), σύμφωνα με το «Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμας».

- Ο δρόμος γειτνιάζει με θέσεις εντοπισμού και περιοχές εξάπλωσης σπάνιων και απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου», όπως το ενδημικό και Ευάλωτο (Vulnerable) Taraxacum aphrogenes, καθώς και το Ευάλωτο (Vulnerable) Triplachne nitens.

- Η διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου, καθώς και η κατασκευή πεζόδρομου εκατέρωθεν του δρόμου και η επέκταση των δικτύων δημόσιων υποδομών παρέχει εκ των προτέρων πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές και εξυπηρετεί την προτεινόμενη ενιαία οικιστική ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, προτού αυτή υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση.

Αυθαίρετη ανέγερση τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του τμήματος του Δρόμου 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα, το οποίο εμπίπτει εντός της κοίτης / εκβολής του Άσπρου Ποταμού και πλησίον του Γκρεμμού Τοξεύτρας, καθώς και αυθαίρετες επιχωματώσεις και μπαζώματα στα πρανή του δρόμου και την όχθη του ποταμού.

Ο Δρόμος 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα ξεκινά από τα όρια της Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης (Τ3β) και διαπερνά Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας των Δασών – Πολεοδομικό Καθεστώς Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ), στα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας, η οποία καθορίστηκε με βάση την ισχύουσα Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο, καθώς και Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας της Φύσης Δα1 στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κάτω Αρόδων και Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας της Φύσης – Πολεοδομικό Καθεστώς Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης (Δα1-ΠΦ), στα διοικητικά όρια της κοινότητας Ίνειας, οι οποίες καθορίστηκαν με βάση την Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο.

Το τμήμα του Δρόμου 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα, το οποίο εμπίπτει εντός της κοίτης και της εκβολής του Άσπρου Ποταμού, έχει ήδη κατασκευαστεί. Η τυπική διατομή του συγκεκριμένου δρόμου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή και έχει ήδη κατασκευαστεί από το Τμήμα Δασών, έχει μέγιστο πλάτος 7.2 μ. Ωστόσο, καταγράφονται επιχωματώσεις και μπαζώματα στα πρανή του δρόμου και την όχθη του ποταμού, επιπρόσθετου πλάτους περίπου 2-3 μ.

Παράλληλα, κατά μήκος του τμήματος του Δρόμου 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα, το οποίο εμπίπτει εντός της κοίτης και της εκβολής του Άσπρου Ποταμού, καθώς και πλησίον του Γκρεμμού Τοξεύτρας, έχουν κατασκευαστεί τοίχοι αντιστήριξης. Οι τοίχοι αντιστήριξης ανεγείρονται μεταξύ του δρόμου, προστατευόμενων τοπίων και βραχωδών σχηματισμών, οι οποίοι εκτείνονται κατά μήκος του δρόμου από τον Άσπρο Ποταμό μέχρι την παραλία της Τοξεύτρας και αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της γεωλογικής κληρονομιάς της Χερσονήσου Ακάμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το «Παράρτημα Δ1: Προστατευόμενα Τοπία» της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, τα φαράγγια του Άσπρου Ποταμού / Φαλκονιάς, Κορωνιών, Άβακα και Κουφών, τα οποία εκτείνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας και των κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων και Κάτω Αρόδων, συγκαταλέγονται στα καθορισμένα Προστατευόμενα Τοπία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Σχέδιο με αρ. Α6 και τίτλο «Περιβαλλοντικός Πλούτος» του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, οι τοίχοι αντιστήριξης ανεγείρονται κατά μήκος των ακόλουθων 3 Γεωτόπων / Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους: Άσπρος Ποταμός (υπόβαθρο από εναλλαγές μαργαϊκών κρητίδων / κρητίδων υποκείμενων ψαμμιτικών αποθέσεων θαλάσσιων αναβαθμίδων), Εκβολή Άσπρου Ποταμού (ψαμμιτικές αποθέσεις θαλάσσιων αναβαθμίδων που υπέρκεινται εναλλαγών κρητίδων / μαργαϊκών κρητίδων του σχηματισμού Πάχνας) και Γκρεμμός Τοξεύτρας (αιολικές αποθέσεις λεπτόκοκκου ψαμμίτη με διαλυσιγενείς μορφές τύπου σταλαγμίτη). Πέραν της αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και της υποβάθμισης της γεωλογικής κληρονομιάς, η ανέγερση τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος κύριων δασικών δρόμων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές και πολύ περισσότερων σε διαδρόμους άγριας ζωής (wildlife corridors), όπως κοίτες / εκβολές ποταμών και αργάκια / φαράγγια, οδηγεί στον κατακερματισμό ενδιαιτημάτων (habitat fragmentation).

Σύμφωνα με τον Όρο 1.35 της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ και τον Όρο 1.9.4 της Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, «υποδομές (όπως αυλάκια ομβρίων υδάτων, τοίχοι προστασίας οδοστρώματος, οχετοί, στηθαία ασφαλείας και γεφύρια) θα πρέπει να κατασκευαστούν όπου είναι εντελώς απαραίτητα, όπως σε τμήματα με ψηλά πρανή, σημεία που παρατηρούνται κατολισθήσεις βράχων, κ.α. Στα σημεία που θα απαιτηθούν υποδομές να επενδυθούν με τοπική πέτρα που θα ταιριάζει στο πέτρωμα της επί μέρους περιοχής».

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση και δεν επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι εντελώς απαραίτητη η ανέγερση τοίχων προστασίας του οδοστρώματος, ειδικά σε τόσο μεγάλο μήκος. Ως εκ τούτου, δεν πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις και η κατασκευή τοίχων προστασίας οδοστρώματος σε τόσο μεγάλο μήκος, καθώς και σε τόσο σημαντικούς γεωτόπους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καταστρατηγεί τον Όρο 1.35 της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ και τον Όρο 1.9.4 της Αιτιολογημένης Διαπίστωσης.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι η διαφύλαξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου στην Χερσόνησο Ακάμα πρέπει να αποτελεί ύψιστη οικολογική και πολεοδομική προτεραιότητα. Κατά γενική ομολογία, στο παρελθόν, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα ρύθμισης της ανάπτυξης και διαφύλαξης του τοπίου στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας, από τον Κόλπο Κερατιδίου μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο και το αλιευτικό καταφύγιο στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής και η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρούν ότι η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να αναλογιστεί τις βαρύτατες ευθύνες που της αναλογούν, όσον αφορά την προστασία και διαχείριση του τοπίου, ως η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για την προστασία και διαχείριση του τοπίου με βάση τις διατάξεις του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (Κυρωτικού) Νόμου του 2006. Ειδικά όσον αφορά τη διιαφύλαξη και προστασία του μοναδικού φυσικού τοπίου της περιοχής, σημειώνεται ότι αυτό ισχύει τόσο για το τμήμα του Δρόμου 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα, το οποίο εμπίπτει εντός της κοίτης / εκβολής του Άσπρου Ποταμού και πλησίον του Γκρεμμού Τοξεύτρας, όσο και για την περιοχή χωροθέτησης της προτεινόμενης μεγάλης κλίμακας ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης, στην τοποθεσία Ξερόλιμνη, η οποία βρίσκεται πάνω από αξιόλογα γεωμορφώματα, όπως η βραχώδης δαντελλωτή ακτογραμμή και οι θαλασσινές σπηλιές Πέγειας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Ακάμας  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση