ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανέπεμψε τρεις νόμους η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας

Οι λόγοι αναπομπής

ΚΥΠΕ

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέπεμψε τρεις νόμους που αφορούν τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022, τον Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022 και τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022.

Συγκεκριμένα, ανέπεμψε τον περί της λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής Ζαχαρία Κουλία με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εισήγαγε στον υπό αναπομπή νόμο άρθρο σύμφωνα με το οποίο ως μέλος της επιτροπής διαχείρισης του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας έχει συμπεριληφθεί "εκπρόσωπος των καταναλωτών κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές". Στην επιστολή αναφέρεται ότι η νέα αυτή διάταξη η οποία εισάγεται με τον υπό αναπομπή νόμο ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της επιτροπής εφόσον η διάταξη αυτή είναι γενική και αόριστη.

Ειδικότερα, προστίθεται, οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις που εκπροσωπούν καταναλωτές δεν ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ούτε ο υπό αναπομπή νόμος ορίζει ποιοι είναι οι σύνδεσμοι αυτοί ή οι οργανώσεις καταναλωτών και ως εκ τούτου η εκτελεστική εξουσία δεν γνωρίζει σε ποιους συνδέσμους ή οργανισμούς θα πρέπει να αποταθεί ώστε αυτοί να προτείνουν εκπροσώπους τους ως μέλη της επιτροπής. Περαιτέρω αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις καταναλωτών δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς τον εκπρόσωπο τους αυτό θα επηρεάσει τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής και εν γένει τη λειτουργία της εφόσον λόγω αυτού ενδεχομένως η επιτροπή να μην συγκροτηθεί σε σώμα ως οφείλει να πράξει.

Επιπρόσθετα, ο υπό αναπομπή νόμος εισήγαγε διάταξη σύμφωνα με την οποία αυξήθηκαν τα μέλη της επιτροπής από πέντε σε επτά, εν τούτοις για σκοπούς απαρτίας παρέμεινε η αναφορά στο νομό σε παρουσία του Προέδρου και δύο μελών. Προτείνεται τροποποίηση ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής για σκοπούς απαρτίας αυτής με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των συνεδρίων της επιτροπής.

Επίσης, έγινε αναπομπή του Περί Προδιαγραφών Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου. Ο λόγος της αναπομπής σχετίζεται με την εισαγωγή σε άρθρο της φράσης "νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού".

Όπως αναφέρεται, η προσθήκη της φράσης αυτής πέραν του ότι δεν προβλέπεται στην οδηγία της ΕΕ περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, ενώ η διατήρηση της υπό αναφορά φράσης ενδέχεται να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει μία τεχνολογία σε σχέση με άλλες όπως η στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ή των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα. Περαιτέρω δεν καθορίζονται ποιες είναι οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η ερμηνεία της φράσης αυτής.

Επίσης η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 για επανεξέταση με σχετική επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής με ημερομηνία 23 Ιουνίου. Η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε στις 23 Ιουνίου.

Ένας λόγος της αναπομπής είναι ότι σε άρθρα του υπό αναπομπή νόμου προβλέπονται μικρότερα μέγιστα αποδεκτά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σε σχέση με αυτά που παρέχονται ως δυνατότητα σε άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ). Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά και αναμένεται ότι θα επιφέρουν αύξηση του διοικητικού κόστους στις εμπλεκόμενες αρχές αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ή και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω πρακτικών δυσκολιών να μην είναι εφικτό να εφαρμοστούν.

Ένας άλλος λόγος είναι η παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές αφού κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι εξουσίες αρμοδίων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ όπως πολεοδομία, έπαρχοι, δήμοι, τμήμα περιβάλλοντος και ότι υφίστανται πρόνοιες στον υπό αναφορά νόμο δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

Στο συνέδριο φιλοξενήθηκαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της Εκκλησίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής ...
ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις
 |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ