ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K. Treppides & Co Ltd: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και επενδυτικές συστάσεις

Κίνδυνοι, προστασία και κανόνες

Του Αλέξη Δαλίτη
Director
K. Treppides & Co Ltd

Είναι κοινώς αποδεκτό πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητα μας. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης και σημαντικών αλλαγών όπως η περίοδος της πανδημίας που διανύουμε, η συζήτηση για το κατά πόσο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να αποτελούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ενταθεί. Τα ΜΚΔ έχουν προσπαθήσει –μάλλον ανεπιτυχώς- να περιορίσουν με διάφορες πρακτικές την διάδοση των «fake news» αλλά και την ρητορική μίσους. Οι χρήστες των ΜΚΔ βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με μια καταιγιστική ροή πληροφορίων. Η ταχύτητα και όγκος με τον οποίο διαδίδονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες δυσκολεύουν τον διαχωρισμό τους σε έγκυρες και μη. Πολιτική, πανδημία και οικονομία είναι κάποιοι από τους βασικούς πυλώνες όπου οι πληροφορίες οφείλουν να είναι ξεκάθαρες και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επενδυτικές συστάσεις και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο που έχουν ειδήσεις για τις «επενδυτικές συστάσεις» στα ΜΚΔ είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τον ακριβή όρο. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει τις «επενδυτικές συστάσεις» ως κάθε πληροφορία που συνιστά ή προτείνει μια επενδυτική στρατηγική, ρητά ή έμμεσα, όσον αφορά ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τους εκδότες, συμπεριλαμβανομένης κάθε γνώμης όσον αφορά την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή των μέσων αυτών, οι οποίες προορίζονται είτε για το ευρύ επενδυτικό κοινό, είτε προς άλλους δίαυλους επικοινωνίας για μετάδοση των πληροφορίων. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μπορεί να είναι εκθέσεις αναλυτών, άρθρα, παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως «νέα» μέσα οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον τομέα της ενημέρωσης για επενδυτικές συστάσεις.

Με βάση τα όσα έχουμε προαναφέρει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με  ανακοίνωση της επίστησε την προσοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι των ατόμων που ενδέχεται μέσα από αναρτήσεις τους να παρέχουν επενδυτικές συμβουλές και των επενδυτών που λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αυτές τις συμβουλές. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΚ παραπέμπει στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τις «Επενδυτικές Συστάσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Ουσιαστικά η ΕΑΚΑΑ εξηγεί τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οποιοδήποτε πρόσωπο, εγκατεστημένο εντός ή εκτός της ΕΕ, διαδίδει πληροφορίες που προτείνουν μια επενδυτική απόφαση σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ (π.χ. μετοχές ή ομόλογα), οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, η διάδοση πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει την διατύπωση απόψεων σχετικά με την τρέχουσα ή μελλοντική τιμή μιας συγκεκριμένης μετοχής.  

Παραπληροφόρηση, κανόνες για προστασία  του επενδυτικού κοινού

Όπως και σε άλλους τομείς έτσι και στις επενδυτικές συστάσεις η παραπληροφόρηση στα ΜΚΔ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους ενδιαφερόμενους και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Με το φιλτράρισμα της οποιασδήποτε πληροφορίας να μην είναι τόσο άμεσο και αποτελεσματικό, το ενδεχόμενο παραπλάνησης των επενδυτών είναι ορατό. Έχοντας την προστασία του επενδυτικού κοινού ως πρωτεύοντα στόχο η ΕΑΚΑΑ, υπενθυμίζει σε όσους πιθανόν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, τις υποχρεώσεις που πηγάζουν μέσα από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάχρηση της αγοράς. Ειδικότερα, όσοι με αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ, πιθανόν να παρέχουν επενδυτικές συμβουλές πρέπει να  διασφαλίζουν ότι σε κάθε ανάρτηση τους υποβάλλουν επίσης   προσωπικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους, να παρουσιάζουν τις πηγές τους και να διαχωρίζουν ξεκάθαρα τις πληροφορίες που αφορούν γεγονότα από τις προσωπικές ερμηνείες και απόψεις. Είναι επίσης υποχρεωτικό να παρέχεται η ημερομηνία και ώρα για κάθε ανάρτηση όπως επίσης να γίνεται αναφορά σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με κάθε ανάρτηση που παραπέμπει σε επενδυτική σύσταση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο δημοσιεύει συχνά περιεχόμενο που αφορά επενδυτικές συστάσεις και αφήνει να νοηθεί προς το κοινό ότι διαθέτει οικονομική και επενδυτική εμπειρογνωμοσύνη, επιπρόσθετα από τα πιο πάνω στοιχεία , πρέπει επίσης να δημοσιεύει εν συντομία τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε, πότε αναμένονται  οποιεσδήποτε επικαιροποιημένες αναρτήσεις όπως επίσης και να υπάρχει διαθέσιμο το ιστορικό προηγούμενων επενδυτικών συστάσεων του ιδίου ατόμου.  

Εφαρμόζοντας τα πιο πάνω, οι οποιεσδήποτε επενδυτικές συστάσεις μέσω των ΜΚΔ, θα παρέχονται με ομοιόμορφο, συγκεκριμένο και διαφανή τρόπο, ώστε οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να μπορούν να γνωρίζουν και να αξιολογούν όλες τις πληροφορίες. Το κοινό πρέπει  να αξιολογεί την αξιοπιστία της σύστασης και κατά πόσο αυτή είναι αντικειμενική· και είναι προσεχτικό για τυχόν συμφέροντα όσων προβαίνουν στις συγκεκριμένες συστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μπορούν να εκφράσουν απόψεις χωρίς να μπορούν να βλάψουν δυνητικά άλλους κατά τη διαδικασία.

Συμμόρφωση με τους κανόνες και ποινές

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε. παρακολουθούν προληπτικά τη συμπεριφορά της αγοράς. Εάν υφίσταται λόγος, διεξάγουν έρευνα. Σε περίπτωση που δεν  τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τις επενδυτικές συστάσεις, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα ή περαιτέρω εποπτικές ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παραπομπή στις εισαγγελικές αρχές. 

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Alexis.D@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY4102, Limassol, Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση