ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 16:53
 

Και «με τη βούλα» στην Ελληνική τα 9.14 δισ. του Συνεργατισμού

Έγινε η ολοκλήρωση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων πληροφορεί η ΚΕΔΙΠΕΣ

Newsroom K

Ελληνική και Συνεργατισμός σήμερα ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων που μεταφέρονται στην Ελληνική.

Στις 3/9/2018 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζα Λτδ (‘ΣΚΤ’) προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (‘ΕΤ’) στη βάση σχετικής συμφωνίας μεταφοράς εργασιών που υπογράφηκε στις 25/6/2018 (‘Συμφωνία’).

Ειδικότερα, στην Ελληνική μεταφέρονται τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία, με βάση την τρέχουσα μη ελεγμένη λογιστική αξία:

• Χορηγήσεις €4.272εκ.
• Ομόλογα €4.074εκ.
• Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €1.014εκ.
• Άλλα περιουσιακά στοιχεία €79εκ, περιλαμβανομένης οφειλής προς την ΕΤ €48,5εκ με βάση την τελική αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται για ολοκλήρωση της Συμφωνίας ανέρχεται σε €9.439εκ. και μετά την προσαρμογή αποτίμησης σύμφωνα με την Συμφωνία σε €9.144εκ.

Στην ΕΤ μεταφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

• Καταθέσεις πελατών €8.779εκ.
• Υποχρεώσεις προς τράπεζες και άλλες υποχρεώσεις €116εκ.
• Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού όπως εγγυητικές επιστολές

Οι αξίες αυτές διαφέρουν από τις γνωστοποιήσεις που έγιναν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤ, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που μεταφέρονται αποτιμήθηκαν σε εύλογη αξία από την ΕΤ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού που μεταφέρεται μετά την προσαρμογή αποτίμησης, ανέρχεται σε €247εκ. Με την πραγματοποίηση της συναλλαγής η ΕΤ κατέβαλε ως αντίτιμο το ποσό των €74,2εκ.

Στα πλαίσια της Συμφωνίας έχουν μεταφερθεί στην ΕΤ 1100 υπάλληλοι ενώ η ΕΤ έχει αναλάβει το δίκτυο υποκαταστημάτων. Η ΕΤ διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης 72 υποκαταστημάτων εντός 12 μηνών.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (AssetProtectionScheme). Η ονομαστική αξία των χορηγήσεων που καλύπτονται από το σχέδιο ανέρχεται σε €2.608εκ.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συγκατατεθεί στη συναλλαγή με την ΕΤ και παρείχε εγγυήσεις με στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την προστασία των καταθέσεων και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα. Προηγήθηκε η παροχή κρατικής στήριξης η οποία ανέρχεται σε €3,6δις την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιδιώξει να ανακτήσει μέσω της ανεξάρτητης και συνετής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της που παραμένουν στην πρώην ΣΤΚ ως ακολούθως:

• Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.371εκ
• Ακίνητη περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές ύψους €681εκ και όλη η ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
• Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €81εκ
• Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €121εκ

Ο σχεδιασμός για τη διάδοχη κατάσταση της ΣΚΤ έγινε μέσα από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στην πρώην ΣΚΤ σε θυγατρική εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων η οποία εποπτεύεται από το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια του πιο πάνω σχεδιασμού είναι:

Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ). Η ΣΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει, όπως και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, να είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.

Προηγήθηκε η ίδρυση 100% θυγατρικής εταιρείας με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ 113, με την ονομασία Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Η ΚΕΔΙΠΕΣ αδειοδοτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων στις 31 Αυγούστου 2018.

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ που δεν μεταφέρονται στην Ελληνική Τράπεζα, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία μεταφέρονται προς την ΚΕΔΙΠΕΣ. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη αφού απαιτείται η ρύθμιση νομοτεχνικών θεμάτων για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Στην ΣΕΔΙΠΕΣ παραμένουν επίσης οι συμμετοχές σε συνεργατικές εταιρείες του εμπορικού τομέα.

Σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εναπομείνασα οντότητα δεν θα ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα ούτε θα αποκτήσει πελάτες ή θα προσφέρει νέα προϊόντα. Τα περιουσιακά στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ θα είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρατική βοήθεια που παρείχε. Κατ’ επέκταση τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια. Η επιτυχία στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αξιολογείται τακτικά και σε αυτή τη βάση, θα προσαρμόζεται η επάρκεια των στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχεται σε 280 άτομα ενώ επίσης 242 άτομα της Altamira Asset Management Cyprus (Ltd) είναι προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd είναι από την αρχή του έτους ο διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90-ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση. Η σχέση αυτή συνεχίζεται αλλά σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων η συνέχιση της σχέσης υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο οίκο ως προς την συμβατότητα με όρους αγοράς.

Ο Κατάλογος Δεσμεύσεων προβλέπει επίσης ότι η διακυβέρνηση της εναπομείνασας οντότητας θα οριστεί έτσι ώστε η εναπομείνασα οντότητα να διοικείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των περιουσιακών στοιχείων των ακινήτων. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναθέσει σε συμβουλευτικό οίκο την εξεύρεση των κατάλληλων μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.

Επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για διορισμό συμβουλευτικού οίκου που θα υποβάλει συστάσεις για το νομικό πλαίσιο, την οργανωτική δομή, τη στρατηγική της ΚΕΔΙΠΕΣ, την επιλογή του διαχειριστή ως επίσης και την εκποίηση της συμμετοχής στην Altamira Asset Management Ltd.

Σημειώνεται ότι έχει επιλεγεί πρόσφατα ο οίκος Baker Tilly ως εντολοδόχος παρακολούθησης του Καταλόγου Δεσμεύσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

«Βάρτους φωθκιά να φέρουν τον νου τους»

«Η ανοχή που έδειξαν οι αρχές στο θέμα των παραλιών, των χελώνων κτλ, μας οδήγησε στις σημερινές κακόβουλες, ...»
Ένας Πολίτης  |  13:09

Με βίτσες και διαβατήρια είπαν στον Αρχιεπίσκοπο «Εις πολλά έτη Δέσποτα»

«Εις πολλά έτη Δέσποτα.... στο μοναστήρι σου... Τα καλύτερα έπονται!!!»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  11:51

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτιρίου στα Εξάρχεια

«Αντε επιτελους, μετα απο 40 χρονια αποφασισε η ελλαδα να συμπεριφερθει σαν κανονικο κρατος. Ελπιζω ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  22:52

Παρασκήνιο με ουρά από τις πολιτογραφήσεις

«Προεδρικό ή γιάφκα; Ιδού το ερώτημα!!!»
Ai Em  |  09:38

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X