ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Συνέρχεται εκτάκτως στις 17:00 η Ολομέλεια της Βουλής

Έχοντας στην ημερήσια διάταξη 4 νομοσχέδια, ωστόσο αναμένεται ότι θα κατατεθούν για να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και άλλα νομοθετήματα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συνέρχεται εκτάκτως στις 17.00 η Ολομέλεια της Βουλής έχοντας στην ημερήσια διάταξη 4 νομοσχέδια, ωστόσο αναμένεται ότι θα κατατεθούν για να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και άλλα νομοθετήματα.

Η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί όπως και οι προηγούμενες με την ελάχιστη δυνατή παρουσία Βουλευτών στην αίθουσα συνεδριών και λαμβανομένων των μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας από την πανδημία.

Στην ημερήσια διάταξης της συνεδρίας βρίσκονται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμου του 2020, η τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, η τροποποίηση του νόμου για τον Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων και η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου του 2020.

Στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος αναμένεται να τεθεί η τροποποίηση του νόμου για τα Μεταλλεία και Λατομεία προς παροχή διευκολύνσεων στις λατομικές επιχειρήσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με τη διαδικασία του κατ΄ επείγοντος αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση και δύο προτάσεις νόμου που ετοιμάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Με βάση δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Γιώργου Γεωργίου, η μία πρόταση νόμου επιφέρει τροποποίηση στον περί Δικηγόρων Νόμο ώστε να επιτρέπεται η καταβολή του δικαιώματος έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η δεύτερη πρόταση νόμου επιφέρει τροποποίηση του άρθρου 31 του περί Ερμηνείας Νόμου, δια της οποίας, η περίοδος από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προσμέτρησης του χρόνου της προθεσμίας για την καταχώρηση οποιασδήποτε αγωγής, ή για μέτρα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, που προβλέπονται σε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

Η τροποποίηση του νόμου για τη φορολογία στοχεύει σε παράταση 18 μηνών - μέχρι τις 30/06/2021- της δυνατότητας παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η νομοθεσία, της οποίας προτείνεται παράταση, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 με ημερομηνία ισχύος 3 έτη, ως εκ τούτου έληξε την 1η Ιανουαρίου 2020.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο έχουν εγκριθεί 39 εταιρείες και οι επενδυτές των εταιρειών αυτών έχουν επωφεληθεί φορολογικά.

Διευκρινίζεται ότι με την 18μηνη παράταση μέχρι τις 30/6/2021, παρέχεται η μέγιστη περίοδος που δύναται να δοθεί βάσει του υφιστάμενου Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων ενισχύσεων ως συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Σύμφωνα με τα προς παράταση κίνητρα, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Η παρεχόμενη φοροαπαλλαγή τελεί υπό τον όρο ότι το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση και ότι η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιορισμού αυτού μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Η τροποποίηση του περί εταιρειών νόμου αφορά στην παράταση καταβολής του ετήσιου τέλους από τις εταιρείες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα που συνοδεύουν το νομοσχέδιο η η παράταση έχει στόχο την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται με τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Το νομοσχέδιο για τα Μεταλλεία και Λατομεία παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, να εκδίδει Διάταγμα στο οποίο θα προβλέπεται η παροχή των διευκολύνσεων στα τέλη μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι λόγω της επιβολής μέτρων αναστολής των εργασιών σε όλα τα εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πέραν των τριών ατόμων, προκλήθηκαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις πωλήσεις αδρανών υλικών και τσιμέντου, που αποτελούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια της οικοδομικής βιομηχανίας και οδοποιίας και ότι υπό αυτά τα δεδομένα κρίνεται απαραίτητο να παραχωρηθούν στις λατομικές επιχειρήσεις διευκολύνσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Διευκρινίζεται ταυτόχρονα ότι οι διευκολύνσεις αυτές δεν αφορούν σε καμία περίπτωση μείωση του οφειλόμενου ποσού, βάσει της σχετικής εν ισχύ Νομοθεσίας, αλλά αποπληρωμή αυτού σε συγκεκριμένες δόσεις.

Με βάση δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Άγγελου Βότση, η Επιτροπή που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη έδωσε το πράσινο φως σε πέντε νομοσχέδια που σχετίζονται με ζητήματα φορολογίας, στο νομοσχέδιο και κανονισμούς σχετικά με τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων, που είχαν κατατεθεί στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο. Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε επίσης νομοσχέδιο περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών που κατατέθηκε τον περασμένο Μάρτιο στη Βουλή και θεωρείται σημαντικό για σκοπούς υποβοήθησης της επανεκκίνησης της οικονομίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση