ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy) ιδρύθηκε το 2002 και λειτούργησε το 2006. Είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λευκωσία. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας  ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/methododlogia), πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και τη διά βίου μάθηση.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Η θέση

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο και δυναμικό επαγγελματία για τη θέση του Προϊσταμένου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος θα ηγείται και θα συντονίζει τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου.

Το άτομο αυτό θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης, προγραμματισμού, συντονισμού και ελέγχου του Τομέα  Ανθρώπινου Δυναμικού και των δραστηριοτήτων/εργασιών του, καθώς και της διαμόρφωσης, διαχείρισης, εφαρμογής και συντονισμού διαφόρων πολιτικών, τακτικών και στρατηγικών σε ευθυγράμμιση με τη γενική στρατηγική του Πανεπιστημίου.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και αναφέρεται στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας:

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/employment-positions-administrative

Κύρια απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημόσια Διοίκηση, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου πέραν του επιπέδου Μάστερ στα θέματα που καθορίζονται πιο πάνω θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.
 • Δεκαετής διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint κλπ).

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στις 14:00.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (σε ηλεκτρονική μορφή)

Διευκρινίζεται ότι για να είναι αποδεκτές, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα και να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται πιο πάνω. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού από την ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Ernst & Young Cyprus Ltd.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια θα κληθούν σε εξέταση. Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασίας θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του κάθε σταδίου.

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων που θα ληφθούν (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίου θα πραγματοποιηθούν από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 07:30 – 14:30, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο www.ouc.ac.cy

Θέσεις εργασίας: Τελευταία Ενημέρωση