ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Νέο διάταγμα Υπ. Υγείας - Τι αλλάζει

Τι αναφέρει το διάταγμα του Υπ. Υγείας

Newsroom K

Νέο διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Βάσει του διατάγματος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζονται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού υποστατικού, η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 5 άτομα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 25 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό».

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 5) του 2021.
Καθορισμός μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού- COVID-19.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των παραγράφων που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 2) έως (Αρ. 4) του 2021, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των παραγράφων εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και
Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται τα ακόλουθα, με ισχύ από την 21η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00 π.μ.:

2.1 Η παράγραφος (ωτ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ωτ) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζονται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού υποστατικού, η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 5 άτομα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης και με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 25 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό,»,

2.2 Η παράγραφος (ωω) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (iii) αυτής και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (iii):
«(iii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αθλητές και αθλήτριες που συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού), αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων όλων των αθλημάτων, καθώς και αθλητών και αθλητριών που βρίσκονται στη Δημοκρατία μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής αθλητών, στη βάση πρωτοκόλλων αθλητικής συνεργασίας, τα οποία έχει συνυπογράψει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με άλλα Κράτη, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι σε ανοικτές ή/και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων καθώς και σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις των 100 τ.μ. και άνω, δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και ότι σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω των 100 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα τρία πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή:
Νοείται ότι, για αθλήματα Κλασσικού Αθλητισμού επιτρέπεται σε ανοικτές ή/και υπαίθριες εγκαταστάσεις που καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα τριάντα πρόσωπα:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο κατάλογος των αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων καταρτίζεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Ομοσπονδία και τυγχάνει της έγκρισης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας.

2.3 Η παράγραφος (ωε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, τροποποιείται:
(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «θεραπευτική άσκηση,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς και της προπόνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωω)(iii), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα περιλαμβανομένου του προπονητή:», και
(β) με τη προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης στο τέλος αυτής:
«Νοείται ότι, η προπόνηση διενεργείται σε κολυμβητήρια, τα οποία καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.».

2.4 Η παράγραφος 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2021, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «Δεν καταβάλλεται προς το Κράτος» (πρώτη γραμμή) της φράσης «,περιλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών».
3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Το πολιτικό απόθεμα τελειώνει στον ΔΗΣΥ

«"Η απουσία ελπίδας, η έλλειψη στρατηγικής και το αφήγημα του παρελθόντος" και προσθέτω, και τα σκάνδαλα ...»
ΑΚΑ  |  10:43

Τι φέρνει η επίσκεψη Μπορέλ

«Ζοζέπ Μπορέλ, ένας φοβιτσιασμένος και καλοπληρωμένος υπάλληλος της ΕΕ που στο άκουσμα και μόνο του ονόματος ...»
ΑΚΑ  |  10:40

Οι απαντήσεις του Προέδρου για τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες

«Πότε επιτέλους θα αντιληφθεί ο πρόεδρος της ΚΔ ότι ξεπέρασε κάποια όρια και ότι είναι ώρα να παραιτηθεί, ...»
ΑΚΑ  |  20:16

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«πραγματικα γιατι δεν καταδικαζουν καποιο σε φυλακιση . ειναι εγλημα εναντια στην ανθρωποτητα αυτο »
chris  |  10:45

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση