ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ΕΥ: Αδυναμία στην εφαρμογή προνοιών σχεδίων προς ΜμΕ ίσως οδήγησε σε εκμετάλλευση τους

Η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Έκθεσής «Σχέδια παροχής χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις»

ΚΥΠΕ

Αδυναμία στην εφαρμογή των προνοιών των Σχεδίων παροχής χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά στη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, ενδεχομένως να οδήγησε στην εκμετάλλευσή τους από κάποια άτομα και την καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία να αποστερήθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι του Σχεδίου.

Αυτό αναφέρει στις διαπιστώσεις της η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της με τίτλο "Σχέδια παροχής χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις", που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της. Ελεγχόμενες οντότητες είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Υπουργείο Εσωτερικών και το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού).

"Εάν επιβεβαιωθεί η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος απώλειας κοινοτικής χρηματοδότησης για τη Δημοκρατία, η οποία θα κληθεί να επιστρέψει τη χρηματοδότηση αυτή", αναφέρει στην έκθεσή της η ΕΥ.

Αναφέρει ακόμη πως διαπιστώθηκε μη τήρηση των προνοιών των Σχεδίων, όσον αφορά την παρακολούθηση των έργων και των εταιρειών για την πενταετή περίοδο μετά τη λήψη της χορηγίας.

Στις συστάσεις της η ΕΥ αναφέρει πως πέραν της υπεύθυνης δήλωσης, που ήδη ζητείται από τον κάθε αιτητή, πρέπει να τηρείται μητρώο από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, σχετικά με τους λήπτες χορηγιών, καθώς και όλων των ατόμων που έχουν συμφέρον σε μία εταιρεία και να εξετάζεται, πριν την παραχώρηση της χορηγίας, κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Επίσης, συστήνει να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των αιτήσεων που εγκρίνονται και να αποτρέπεται η δημιουργία αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που ενέχουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τη Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, αναφέρει πως η παρακολούθηση τόσο των εταιρειών όσο και των έργων, να συνεχίζει μέχρι το χρονικό σημείο που επιβάλλουν οι σχετικές νομοθεσίες και τα Σχέδια με τα οποία επιχορηγήθηκαν.

Η ΕΥ αναφέρει πως τον Ιούλιο του 2019, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία καταγγελία, σχετικά με τις χορηγίες που έλαβαν οκτώ εταιρείες, μέσω του Σχεδίου 1 της ΠΠ 2004–2006 (Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό) και του Σχεδίου 2 της ΠΠ 2007-2013 (Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο), των οποίων Ενδιάμεσος Φορέας ήταν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και μία εταιρεία, η οποία έλαβε χορηγία μέσω του Σχεδίου 3 (Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος), του οποίου Ενδιάμεσος Φορέας ήταν ο ΚΟΤ.

Και τα τρία Σχέδια εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», συγχρηματοδοτήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχειριστική Αρχή ήταν η ΕΠΣΑ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρείες αυτές αποτελούν μέρος του ίδιου τουριστικού καταλύματος και έχουν κοινό διαχειριστή, την εταιρεία Α και κοινό «πραγματικό αποδέκτη» τον κ. Χ, ο οποίος, μέσω της δημιουργίας εταιρειών, στα ονόματα συγγενών και συνεργατών, εξασφάλισε ενισχύσεις μέσω των πιο πάνω Σχεδίων, κατά παράβαση των προνοιών τους, οι οποίες βασίζονταν στους Κανονισμούς της ΕΕ (αρ. 69/2001 σχετικά με την ΠΠ 2004-2006 και αρ. 1998/2006 σχετικά με την ΠΠ 2007-2013) για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίοι έθεταν (και θέτουν) όριο στο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά «επιχείρηση», όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης.

"Από τον έλεγχο προέκυψαν εύλογα ερωτηματικά, σε σχέση με το εάν όλες οι πιο πάνω εταιρείες θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ξεχωριστές επιχειρήσεις, αντί ως μία επιχείρηση, που θα είχε ως συνέπεια να μην γίνουν δεκτές πέραν της μιας αίτησης ανά Σχέδιο, ούτε να παραχωρηθεί χορηγία, η οποία συσσωρευτικά θα υπερέβαινε τα όρια που ορίζονταν από τα Σχέδια 1 και 2 και που αφορούσαν σε περίοδο τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις χορηγίες ήσσονος σημασίας.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, εάν όλες οι εταιρείες, που συσχετίζονται με τον κ. Χ, θεωρούνταν ως μία επιχείρηση, ενδεχομένως αυτή να μην ικανοποιούσε τα κριτήρια για χαρακτηρισμό της ως μικρή επιχείρηση", αναφέρει η ΕΥ.

Στην έκθεση σημειώνεται μεταξύ άλλων πως ο κ. Χ είναι ιδιοκτήτης των ακινήτων, τα οποία παραχωρήθηκαν στις εταιρείες (τελικούς δικαιούχους των έργων) με συμβολικό ενοίκιο, με σκοπό την αποκατάστασή τους και τη μετατροπή τους σε αγροτουριστικά καταλύματα.Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που υπέγραψαν τις αιτήσεις για λήψη χορηγιών μέσω των Σχεδίων, ήταν όλοι άτομα που είχαν οικογενειακούς ή επαγγελματικούς δεσμούς με τον κ. Χ. Επίσης όλα τα κτήρια των πιο πάνω εταιρειών διαφημίζονται ως καταλύματα της εταιρείας Α, έχουν κοινό χώρο υποδοχής και οι κρατήσεις γίνονται μέσω της εταιρείας Α. Επιπλέον, αρκετοί υπάλληλοι μεταξύ των εταιρειών είναι κοινοί.

Αναφέρει ακόμη πως τρεις από τις εννέα εταιρείες που έλαβαν χορηγία δεν ήταν εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την υποβολή της αίτησης, κατά παράβαση του όρου των Σχεδίων για δυνητικούς δικαιούχους.

"Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, που ενδέχεται να οδηγούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μας, βάσει των άρθρων 325(2) και 325(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και βάσει του άρθρου 8 του Κανονισμού 883/2013/ΕΕ, ενημερώσαμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για δική της αξιολόγηση και σύσταση, ως το προς το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι περαιτέρω έρευνας. Η OLAF μάς ενημέρωσε ότι, μελετώντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης και έχει ανοίξει φάκελο υπόθεσης, οι έρευνες για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη", αναφέρει η ΕΥ.

Τονίζεται ότι οι αναφορές στην παρούσα Έκθεση και η κοινοποίηση του θέματος στον OLAF "ουδόλως σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι διατυπώνουμε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων αδικημάτων".

Οι Χορηγίες που λήφθηκαν αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα και διευκρινίζεται ότι λήφθηκαν με βάση τον ΕΚ800/2008 της Επιτροπής και όχι τον ΕΚ1998/2006 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και χρηματοδοτήθηκαν ως μικρές επιχειρήσεις με ποσοστό 35% επί των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο ποσό επιχορήγησης €300.000, εκτός για κέντρα ευεξίας/αποκατάστασης/αποθεραπείας (**), όπου το μέγιστο ύψος επιχορήγησης καθορίστηκε στα €1.750.000).

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση