ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πώλησε 160 εκατ. κόκκινων δανείων η Ελληνική

Η Τράπεζα συνεχίζει να εργάζεται για εξέταση διαθέσιμων επιλογών διάρθρωσης για την πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Ελληνική Τράπεζα μπόρεσε να προχωρήσει στην εκτέλεση δύο μικρών συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνολικού ύψους €160 εκατ. συμβατικών χορηγήσεων με ακαθάριστη λογιστική αξία €50,5 εκατ. και λογιστική αξία €8,7 εκατ. το 2020, που εξακολουθούν να υπόκεινται σε συνήθεις, κανονιστικές και άλλες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που απορρέουν από τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια του 2021, η Τράπεζα θα προσλάβει διεθνείς συμβούλους και αναμένει να εισέλθει σε συζητήσεις με τρίτα μέρη τα οποία πιθανόν να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν μια πιθανή συνεργασία με την Τράπεζα ως μέρος των πρωτοβουλιών πώλησης ΜΕΔ.

Όπως αναφέρει η Ελληνική, "παραμένει δεσμευμένη και συνεχίζει να εργάζεται μαζί με τους συμβούλους της για εξέταση διαθέσιμων επιλογών διάρθρωσης για την πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ το οποίο θα επιταχύνει την απομόχλευση της Τράπεζας από παλαιές ΜΕΧ. Όπως και στο παρελθόν, η φάση προετοιμασίας θα περιλαμβάνει τον ορισμό της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, αποκατάσταση/διόρθωση και βελτίωση των δεδομένων, ετοιμασία σημειωμάτων με πληροφόρηση για τους δανειολήπτες, νομική δέουσα επιμέλεια και επιλογές διάρθρωσης συναλλαγής".

Τα πιο πάνω χαρτοφυλάκια ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης μέχρι τη διάθεση και τη διαγραφή από την κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου. Τα στοιχεία και οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης που αποκαλύπτονται σε ολόκληρη την επεξηγηματική Κατάσταση, εξαιρούν τα ανοίγματα που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. Όπου τα στοιχεία και οι εναλλακτικοί δείκτες που περιλαμβάνονται παρέχονται σε διαφορετική βάση, αυτό αναφέρεται.

Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, αναφέρει ότι, "καθ' όλη τη διάρκεια του 2020, η Τράπεζα δέσμευσε χρόνο και πόρους σε μια προσπάθεια να διαθέσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λόγω της διαταραχής της αγοράς που προκλήθηκε από τα γεγονότα γύρω από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση μιας τέτοιας συναλλαγής εντός των αρχικών καθορισμένων χρονικών πλαισίων".

Η Τράπεζα παραμένει δεσμευμένη να επιταχύνει την απομόχλευση μέσω ανόργανων πωλήσεων και συνεχίζει να συνεργάζεται με τους συμβούλους της για να προετοιμάσει τη διάθεση ενός σημαντικού μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου. Η πιθανότητα να προχωρήσει μια τέτοια συναλλαγή εντός του 2021 εξετάζεται, ανάλογα πάντα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση