ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΕΥ: Το ΥΠΟΙΚ δεν ελέγχει τα έσοδα από το μερίδιο της ΚΤΚ για δικηγορικά έξοδα

Σε σχέση με τις υποθέσεις που εκδικάζονται για το κούρεμα καταθέσεων του 2013

ΚΥΠΕ

Στη διαπίστωση ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν διενεργεί έλεγχο στα έσοδα που αφορούν στην καταβολή του μεριδίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα δικηγορικά έξοδα των υποθέσεων που εκδικάζονται, σε σχέση με το κούρεμα των καταθέσεων που διενεργήθηκε το 2013, κατέληξε η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Υπηρεσίας για το 2022.

Η ΕΥ συνέστησε τη δημιουργία κατάλληλου κονδυλίου εσόδου στον Προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο να καταχωρίζεται το ποσό που εμβάζει η ΚΤΚ, καθώς επίσης και τον έλεγχο της ορθότητας του εν λόγω ποσού από το ΥΠΟΙΚ, μέχρι τη δημιουργία του Κονδυλίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου πληροφόρησε την ΕΥ ότι θα εξεταστεί η σύστασή κατά πόσο ενδείκνυται η δημιουργία Κονδυλίου εσόδου στον Προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας από το 2023, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι τώρα, η πληροφόρηση περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο εσόδων του ΥΟ και το γεγονός ότι οι σχετικές υποθέσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2023.

Επιπλέον, η ΕΥ αναφέρει πως το Υπουργείο Οικονομικών ενοικιάζει, από ιδιωτική εταιρεία, αποθήκες εντός της Κυβερνητικής Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (ΥΚΑΠ), οι οποίες κατασκευάστηκαν σε κυβερνητική γη που το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εκμίσθωσε στην ιδιωτική εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς, έναντι ενοικίου. «Διαπιστώσαμε ότι το ενοίκιο που καταβάλλει το Κράτος είναι πολλαπλάσιο του ενοικίου, που καταβάλλει η ιδιωτική εταιρεία προς το Κράτος».

Αναφέρει, επίσης, ότι «η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά για τα εν λόγω υποστατικά» και προσθέτει πως η εταιρεία αιτήθηκε επιστροφή μέρους του ενοικιαζόμενου χώρου και το ΥΟ συναίνεσε, με μείωση του ενοικίου, η οποία, ωστόσο, ποσοστιαία, είναι μικρότερη της μείωσης του εμβαδού του ενοικιαζόμενου χώρου.

Η ΕΥ αναφέρει πως συνέστησε στο ΥΟ να μην ενοικιάζει υποστατικά, τα οποία κατασκευάστηκαν από ιδιώτες σε κυβερνητική γη που τους έχει εκμισθωθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, έναντι ενοικίου χαμηλότερου από το αγοραίο, ώστε να μην επιτρέπεται η κακοδιαχείριση της δημόσιας περιουσίας και η κερδοσκοπία ιδιωτικών συμφερόντων, εις βάρος του δημοσίου.

«Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως επιλέγονται εξ αρχής μόνο αδειούχα υποστατικά για τις ανάγκες στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών και εντατικοποιηθούν οι ενέργειες για εξεύρεση νέου χώρου στέγασης των αποθηκών των ΥΚΑΠ», προσθέτει η Υπηρεσία.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΥ διαπίστωσε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο όσον αφορά στην πρόσθετη χρέωση που επιβάλλεται, όσο και στους υπολογισμούς αντιμισθίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οικονομικοί φορείς και ειδικά ταμεία προς άλλους οικονομικούς φορείς και ειδικά ταμεία.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η Στατιστική Υπηρεσία περιλαμβάνει στα έσοδά της ποσά από τα οποία δεν προκύπτει πραγματική ταμειακή ροή και προσθέτει πως ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός δεν συνάδει με την αρχή εισπράξεων και πληρωμών που ακολουθείται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρει επίσης ότι διαπίστωσε «παράτυπη χορηγία σε πολιτικό κόμμα» και συνέστησε στο ΥΟ όπως τερματίσει τις μη νόμιμες χορηγήσεις κομμάτων.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιγνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο, καθυστέρησε, αφού ο περί Ορισμένων Τυχερών Παιγνιδιών Νόμος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2018.

Έκτοτε, σύμφωνα με την ΕΥ, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, οι οποίες, παρά την πάροδο πέραν των τεσσάρων ετών, δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα, λόγω της απαράδεκτης αυτής κωλυσιεργίας, μέχρι σήμερα να μην έχει συναφθεί σχετική σύμβαση.

«Συνεπώς, οι ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής Συμφωνίας και/ή ο λανθασμένος τρόπος ερμηνείας της εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντικότατες απώλειες δημοσίων εσόδων», προσθέτει.

Επίσης, στην έκθεση της για το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΥ αναφέρει πως το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) αποφάσισε στις 30.3.2022 την αγορά του κτηρίου Metropolitan έναντι ποσού €21.350.000 για στέγαση της Διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Υπολογίσαμε ότι η εύλογη αξία του κτηρίου μαζί με τη γη κυμαίνεται μεταξύ €15 εκ. και €17 εκ., δηλαδή πολύ λιγότερα από τη συμφωνηθείσα τιμή», αναφέρει η ΕΥ και προσθέτει πως διαπίστωσε επίσης «προβληματικά χαρακτηριστικά του κτηρίου ως προς το μικρό εμβαδό ανά όροφο και ως προς τη χωροθέτησή του και υπερβολικά μεγάλη υπέρβαση των πολεοδομικών συντελεστών την οποία επιβραβεύει η Δημοκρατία νομιμοποιώντας και αγοράζοντας το κτήριο».

Εισηγηθήκαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να απορρίψει το αίτημα για αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων, ωστόσο η Επιτροπή αποδέσμευσε το σχετικό Κονδύλι τον Ιούλιο του 2022», προσθέτει.

Επί του προκειμένου, η ΕΥ αναφέρει πως πληροφορήθηκε από το YΠΟΙΚ, δεν έχει ακόμη υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, το ΥΣ, με την Απόφασή του με αρ. 93.208 και ημερ. 8.6.2022, ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης από την Κυπριακή Δημοκρατία, για σκοπούς στέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφέρει πως με την ίδια απόφαση, «το ΥΣ εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συμφωνία μίσθωσης με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, επιφέροντας σε αυτή τυχόν αλλαγές που κριθούν σκόπιμες, χωρίς επαναφορά του θέματος στο ΥΣ. Σύμφωνα με την Πρόταση προς το ΥΣ, η εν λόγω μίσθωση αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης για την αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, για την οποία υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΥΟ, του Δήμου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με βάση προηγούμενη Απόφαση ΥΣ με αρ. 91.147 και ημερ. 14.4.2021.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως ζήτησε όπως της αποσταλεί η υπογραμμένη συμφωνία μίσθωσης και άρχισε έλεγχο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, η ΕΥ αναφέρει στην έκθεση της, ότι επισήμανε στο ΥΟ και στο Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ), ότι η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Τελικού Απολογισμού του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν αντικατοπτρίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές, σε αντίθεση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση