ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

''Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού'' Cross-Coastal-Net

Προχωρά με γοργά βήματα η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου σε θέματα αειφόρων μορφών παράκτιου τουρισμού.

Mέσα στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων» του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, υλοποιείται το Έργο (Πράξη) με τίτλο ''Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού'' και ακρωνύμιο: ''CROSS-COASTAL-NET''.

Στο έργο CROSS-COASTAL-NET συμμετέχουν, από πλευράς Κύπρου, το ΕΒΕ Πάφου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας  ενώ από πλευράς Ελλάδας, το ΕΒΕ Χανίων, ο Δήμος Κισσάμου και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι λόγοι υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι προφανείς καθότι o τουρισμός αποτελεί την σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου και ως εκ τούτου έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες της Π.E Χανίων και της Επαρχίας Πάφου. Κάθε χρόνο οι δύο ανωτέρω χωρικές ενότητες προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες, με το 90% αυτών να συγκεντρώνονται άναρχα στις παράκτιες περιοχές, λόγω της ύπαρξης ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράκτιων περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Βέβαια, το γεγονός αυτό επιφέρει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και αντίστοιχη μείωση της ελκυστικότητας των παράκτιων αυτών περιοχών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν υπο-περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Π.Ε Χανίων και η Χερσόνησος Ακάμα στην Επαρχία Πάφου.

Παράλληλα, τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών. Η ανάπτυξη λοιπόν αειφόρων μορφών παράκτιου τουρισμού, αποτελεί κοινή πρόκληση για τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές στην κοινή Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου, και συνεπώς, απαιτείται η διασυνοριακή συνεργασία φορέων και από τις δύο χώρες για την αντιμετώπιση της, μέσα από την δικτύωση και την συνεργασίας τους.

Κύριος λοιπόν σκοπός του έργου CROSS-COASTAL-NET, είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, με σκοπό την μεταφορά και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ, που δέχονται τεράστιες πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό.

Παράλληλα, οι επιμέρους στόχοι του έργου, οι κύριες εκροές του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτής της πράξης καθώς επίσης και οι κύριοι ωφελούμενοι του έργου αναλύονται πιο κάτω:

Επιμέρους στόχοι: 

 • H προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό και το περιβάλλον φορέων της Π.Ε. Χανίων και της Επαρχίας Πάφου.
 • H προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου.
 • Η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερόμενων παράκτιων περιοχών Natura 2000.
 • Η χρήση ΤΠΕ εφαρμογών για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την προβολή των νέων “πράσινων” τουριστικών πακέτων/προορισμών.
 • Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .
 • H επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 • Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Κύριες εκροές:

 • Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας, Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στις δύο προαναφερόμενες περιοχές.
 • Σχεδίαση αειφόρων τουριστικών διαδρομών/πακέτων.
 • Δημιουργία δύο Παρατηρητηρίων/Κέντρων Πληροφόρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας των δύο περιοχών και την παροχή σχετικής πληροφόρησης.
 • Κατασκευή μίας e-networking/promotion πλατφόρμας, με σκοπό την πληροφόρηση επί αειφόρων μορφών τουρισμού – τη δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών.
 • Διοργάνωση δύο μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών σε Κρήτη και Κύπρο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ενδυνάμωση των αρμόδιων, με τον τουρισμό και το περιβάλλον, τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και οργανισμών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών ευθύνης τους.
 • Βελτίωση του βαθμού γνώσης και χρήσης σύγχρονων μοντέλων φέρουσας ικανότητας και αειφόρου διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων παράκτιων περιοχών Natura 2000 από τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκεί η ανάπτυξη του μαζικού παράκτιου τουρισμού.
 • Επέκταση της τουριστικής περιόδου, μέσα από τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, με δράσεις και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα 3S (Sea –Sun – Sand).
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.
 • Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης της e-networking/promotion πλατφόρμας.
 • Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης σε θέματα αειφόρου τουριστικής διαχείρισης και προβολής παράκτιων περιοχών.
 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και βιοποικιλότητας των παράκτιων περιοχών Natura 2000.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των τοπικών τουριστικών πόρων.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης. 

Κύριοι ωφελούμενοι:

 • Οι αρμόδιες Τοπικές & Περιφερειακές δημόσιες Αρχές και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Τα συναφή τμήματα των Πανεπιστημίων.
 • Επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικό-οικονομικοί φορείς των παραπάνω περιοχών.
 • Φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Συναντήσεις Εταίρων του Έργου:

Την Πέμπτη 30/09/2021 , πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων η εναρκτήρια εκδήλωση του  Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού». Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων, ως ο επικεφαλής εταίρος του έργου, μαζί με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο.

Την εναρκτήρια εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι του πολυδιάστατου εταιρικού σχήματος του πρωτοποριακού έργου: ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γραμματέας/ Διευθυντής του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Πάφου κ. Μαρίνος Στυλιανού, ο καθηγητής κ. Πέτρος Κοσμάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου και ο Πρόεδρος της Κοινότητας της Ίνειας κ. Γιάγκος Τσίβικος. Οι Εταίροι του έργου είχαν  την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του  φορέα τους καθώς επίσης  και με αναλυτικές παρουσιάσεις, να καθορίσουν τις διάφορες δράσεις του έργου που πρέπει να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψιν τις αναλύσεις των παραδοτέων όλων των Εταίρων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές επισκέψεις στο Επιμελητήριο Χανίων, στον Δήμο Κισσάμου, και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία στον παρθένο παράδεισο της λιμνοθάλασσας του Μπάλου με επιτόπια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή.

Στις 11/04/2022 και 12/04/2022 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η 1η Τεχνική Συνάντηση του έργου ''Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού | Ακάμας-Μπάλος''. Στη διήμερη αυτή συνάντηση  συμμετείχε όλο το εταιρικό σχήμα του έργου, και  συντονιστής της εκδήλωσης ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Εταίροι του έργου είχαν  την ευκαιρία να συζητήσουν τις διάφορες δράσεις του έργου που πρέπει να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψιν τις αναλύσεις των παραδοτέων όλων των Εταίρων, κάνοντας παράλληλα και ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η ατζέντα περιλάμβανε τα πιο κάτω:

 • Πρόοδο υλοποίησης των παραδοτέων του ΠΕ3: ''Εργαλεία & Μοντέλα Αειφόρου Τουριστικής Διαχείρισης'' από το Πολυτεχνείο Κρήτης και ΤΕΠΑΚ
 • Συζήτηση επί των δράσεων του ΠΕ4 ''Δικτύωση'' υπό τον συντονισμό του ΚΔ (Επιμελητήριο Χανίων)
 • Συζήτηση θεμάτων που αφορούν την Διαχείριση και Συντονισμό του Έργου υπό τον συντονισμό του ΚΔ (Επιμελητήριο Χανίων).
 • Παρουσίαση του Σχεδίου Επικοινωνίας και της Ιστοσελίδας του Έργου από το Εμπορικό & Βιομηχανικό επιμελητήριο Πάφου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια πολύ εποικοδομητική επίσκεψη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας, και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία στην πανέμορφη χερσόνησο του Ακάμα με επιτόπια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Από τη συνάντηση έχουν εξαχθεί τα βασικά συμπεράσματα του έργου, έχουν τροχοδρομηθεί οι επόμενες ενέργειες από όλους τους Εταίρους και έχει καθοριστεί η επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά.

Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται, για περισσότερη πληροφόρηση επί του έργου μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου που έχει δημιουργήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου στην παρακάτω διεύθυνση: https://cross-coastal-net.eu/

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση