ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K. Treppides & Co Ltd - Η θέση της Κύπρου στη νέα διεθνή φορολογική πραγματικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα για την εφαρμογή του BEPS με συντονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Newsroom K

Μάριος Α. Κοσμά
Διευθύνων Σύμβουλος
K. Treppides & Co Ltd

Τα τελευταία χρόνια μια νέα εποχή παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας έχει ξεκινήσει. Το σχέδιο δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη “Διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών” (Base Erosion Profit Shifting - BEPS) έχει μεταβάλλει δραματικά το διεθνές φορολογικό σύστημα, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις να γεμίσουν κενά και τις αναντιστοιχίες της φορολογικής νομοθεσίας στα διάφορα κράτη, να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να ευθυγραμμίσουν τη φορολόγηση των κερδών με την οικονομική δραστηριότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα για την εφαρμογή του BEPS με συντονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Anti-Tax Avoidance Directive – ATAD) και η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ, οφείλει να εναρμονίσει την νομοθεσία της με τέτοια μέτρα. Ως εκ τούτου, κατά τα έτη 2019-2020, η Κύπρος θα μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία της τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής, με τα τρία μέτρα της Οδηγίας να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Μέσα από όλα αυτά, η Κύπρος κατόρθωσε να θεωρείται ακόμη ως μία από τις πιο ελκυστικές Ευρωπαϊκές φορολογικές δικαιοδοσίες από μεγάλες επιχειρηματικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη, διατηρώντας και ενισχύοντας τα πολλά φορολογικά οφέλη που προσφέρονται σε πολυεθνικές εταιρείες και επενδυτές. Η απλότητα του κυπριακού φορολογικού καθεστώτος, ένας από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 12,5%, ένα ελκυστικό καθεστώς για ιθύνουσες εταιρίες, οι διατάξεις για την απόσβεση του συνυπολογιζόμενου τόκου για τις επιχειρήσεις (Notional Interest Deduction-NID), καθώς και οι διατάξεις περί μη κατοίκου και το καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Box), καθιστούν την Κύπρο ιδανική για τις διεθνείς επιχειρήσεις που αναζητούν μια φορολογικά αποτελεσματική δικαιοδοσία για τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν επίσης προσπάθειες του Τμήματος Φορολογίας για αναβάθμιση μέσω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και το 2019, διευκολύνοντας τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τη φορολογική υπηρεσία, αλλά και τους φορολογούμενους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν την επιχείρησή τους πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

ATAD και πως θα επηρεάσει τις Κυπριακές εταιρίες

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο πλαίσιο τoυ ATAD, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και συνοψίζονται παρακάτω, δεν θα πρέπει να επηρεάσουν σημαντικά την ελκυστικότητα του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου.

• Κανόνας Περιορισμού Τόκων με τον οποίο περιορίζεται το υπερβαίνον κόστος δανεισμού το οποίο ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του φορολογητέου εισοδήματος προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και προσθέσεων αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού, περιλαμβανομένων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση (ΕΠΤΦΑΠ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσβεση του συνυπολογιζόμενου τόκου (NID) δεν αποτελεί μέρος του κόστους δανεισμού το οποίο περιλαμβάνεται στο «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» και ως εκ τούτου το NID εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύ ελκυστική διάταξη της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, θα εισαχθεί διάταξη “Safe Harbour”, με βάση την οποία το υπερβαίνον κόστος δανεισμού θα εκπίπτει μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) ανά φορολογικό έτος ανά εταιρεία ή Κυπριακό όμιλο, επομένως ο κανόνας αυτός δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις κυπριακές εταιρείες

• Κανόνες ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) με τους οποίους το αδιανέμητο εισόδημα μιας ΕΑΕ που προκύπτει από μη γνήσιες συμφωνίες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και να φορολογείται στο επίπεδο της κυπριακής ελέγχουσας οντότητας. Μια οντότητα ορίζεται ως μια ΕΑΕ σε περίπτωση που πρόκειται για Εταιρεία μη κάτοικο της Δημοκρατίας ή μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού στην οποία μια εταιρεία φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής σε μετοχικό κεφάλαιο, δικαιώματα ψήφου ή διανομές κερδών συμμετοχή σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) και της οποίας ο πραγματικός εταιρικός φόρος που καταβλήθηκε επί των κερδών είναι χαμηλότερο από το 50% του φόρου που θα επιβαλλόταν στην εν λόγω εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση, εάν τέτοια κέρδη φορολογούνταν στη Δημοκρατία

Η ελκυστικότητα του κυπριακού φορολογικού συστήματος δεν θα πρέπει να επηρεαστεί σημαντικά από τον κανόνα αυτό, δεδομένου της φορολογικής απαλλαγής μερισμάτων που ισχύει στο Κυπριακό φορολογικό καθεστώς και άλλων ευεργετικών διατάξεων της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας μειώνοντας σημαντικά τις περιπτώσεις στις οποίες θα εντοπίζονται ΕΑΕ καθιστώντας την Κύπρο πιο συμφέρουσα σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ στις οποίες θα εφαρμόζονται παρόμοιες ρυθμίσεις

• Γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων ο οποίος στοχεύει σε τεχνητές ρυθμίσεις που δεν τίθενται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους και δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα.

Άλλες προτεινόμενες αλλαγές στο Κυπριακό φορολογικό πλαίσιο

Το 2019, αναμένεται επίσης να εφαρμοστεί η εισαγωγή ενός ολιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των τιμών μεταβίβασης (Transfer Pricing), παράλληλα με την εισαγωγή διμερών και πολυμερών συμφωνιών προηγμένης τιμολόγησης (Advanced Pricing Agreements -APA). Η ύπαρξη APA είναι πολύ σημαντική στο σημερινό περιβάλλον δεδομένου ότι θα επιτρέψει στους φορολογούμενους να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων τη μεθοδολογία τους για τις τιμές μεταβίβασης για τις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, και ως εκ τούτου, θα αποκτήσουν βεβαιότητα σχετικά με τη μεταχείριση και θα αποφύγουν μελλοντικές φορολογικές προσαρμογές και διπλή φορολογία.

Η θέση της Κύπρου στη νέα διεθνή φορολογική πραγματικότητα

Αν και υπάρχουν πολλές προκλήσεις και το διεθνές φορολογικό πλαίσιο κινείται προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης της φορολογίας με τη δημιουργία αξίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν εκτελεστικό προσωπικό στην Κύπρο και να αναπτύξουν κατάλληλες λειτουργίες στην Κύπρο. Οι προκλήσεις δημιουργούν παράλληλα και ευκαιρίες, τις οποίες η Κύπρος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί βελτιώνοντας το προϊόν της ολιστικά , προσεφέροντας έτσι ένα προορισμό για επιχειρηματική δραστηριότητα, επένδυση και διαβίωση.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

Επικοινωνία: 
mcosma@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cyprus 
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA 
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012
Tel:  +357 22678944, +357 25822722

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Συνάντηση Αβέρωφ-Σιζόπουλου για τους προϋπολογισμούς

«Κορώνες σούπερ πατριωτισμού και μάχης κατά της Διαφθοράς από τον Σιζόπουλο αλλά εντελώς τυχαίως η Προεδρία ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  16:21

Επιστολή Αναστασιάδη προς πρόεδρο Ένωσης Συντακτών

«Και ο Θιασάρχης του Μεγάλου Μας Τσίρκου παρελαύνει χωρίς καμμία αιδώ κι αποδοχή ευθυνών γιά τι κατά ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  16:18

Κούσιος: Το ΑΚΕΛ αποπροσανατολίζει από την εμπλοκή του στη διαφθορά

«Όταν γιά πρώτα φορά όλοι οι νοήμονες πολίτες της διαλυμένης και λεηλατημένης πλέον Κύπρου των Ελλήνων ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  16:14

ΥΠΟΙΚ: Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωμών αν απορριφθεί ο προϋπολογισμός

«Tο ΑΚΕΛ ως βλαπτικό κόμμα για την Κύπρο επιθυμεί την διαβάθμιση της οικονομικής κατάστασης της Κύπρου, ...»
ΑΚΑ  |  22:09

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση