ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K. Treppides & Co Ltd: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε) και η Εταιρική ανταπόκριση ως προς τον COVID19

Η θεωρία των μετόχων προέρχεται από οικονομική προοπτική, εστιάζοντας στον σκοπό της επιχείρησης να δημιουργήσει πλούτο για τους ιδιοκτήτες της

Newsroom K

Κώστας Λοίζου
Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος
K. Treppides & Co Ltd

Η μακροπρόθεσμη συζήτηση για την Ε.Κ.Ε αφορά αυτούς τους οποίους τα συμφέροντα πρέπει να εξυπηρετούν, τους μέτοχους ή τα ενδιαφερόμενα μέλη. Αυτή είναι η συζήτηση μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών θεωριών, δηλαδή η θεωρία των μετόχων και η θεωρία των ενδιαφερόμενων μελών για το σκοπό της σύγχρονης επιχείρησης. Κάθε θεωρία παρέχει ένα πλαίσιο για την οικονομική και κοινωνική απόδοση της επιχείρησης. 

Η θεωρία των μετόχων προέρχεται από οικονομική προοπτική, εστιάζοντας στον σκοπό της επιχείρησης να δημιουργήσει πλούτο για τους ιδιοκτήτες της, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη σημασία της αλληλεπίδρασης της εταιρείας με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη καθώς και το ρόλο της στην κοινωνία. Αντιθέτως, η θεωρία των ενδιαφερόμενων μελών διευρύνει την προοπτική των μετόχων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργίας πλούτου καθώς και τις σχέσεις της επιχείρησης με τις πολλαπλές συστατικές ομάδες της – μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες και περιβάλλον- και το αντίκτυπό στην κοινωνία γενικότερα.

Αν και οι υπεύθυνες εταιρείες υπάρχουν για περισσότερο από έναν αιώνα, ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επινοήθηκε επισήμως το 1953 από τον Αμερικανό οικονομολόγο Howard Bowen στη δημοσίευση του «Κοινωνικές Ευθύνες του Επιχειρηματία».

Ε.Κ.Ε σήμερα

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που άρχισε η ιδεολογία της Ε.Κ.Ε και όπως πολλά πράγματα που κερδίζουν δυναμική και προσοχή, εξελίχθηκε σε μία εννοιολογική παγκόσμια ιδέα και πρακτική.

Επιπλέον, με την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ανησυχιών καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη έγινε όλο και μεγαλύτερο θέμα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές άρχισαν να επικρίνουν τις επιχειρήσεις και να ζητούν όπως σέβονται τους νόμους, το περιβάλλον και γενικότερα να είναι πιο υπεύθυνοι.

Σήμερα η Ε.Κ.Ε περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται από εταιρείες προκειμένου να τηρούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Και τι σημαίνει να είναι βιώσιμος ή υπεύθυνος ένας οργανισμός; Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες, να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία να σέβονται και να διατηρούν το περιβάλλον.

Πέραν αυτού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν μία διαδικασία για την ενσωμάτωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, δεοντολογικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανησυχιών των καταναλωτών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και κεντρική στρατηγική σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός είναι:

• να μεγιστοποιήσει τη δημιουργία κοινής αξίας, δηλαδή να δημιουργήσει αποδόσεις επενδύσεων για τους μετόχους της εταιρείας ταυτόχρονα με την εξασφάλιση οφέλους για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη.

• Να εντοπίσει, να αποτρέψει και να μετριάσει πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία.

Συγχώνευση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη Στρατηγική της Εταιρείας σας

Είναι αποδεδειγμένο ότι η Ε.Κ.Ε μπορεί να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, αλλά η εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας δεν είναι εύκολο έργο.

Απαιτείται προσεκτική ανάλυση των στόχων της Εταιρείας και σύνδεση τους με τις προσπάθειες της Ε.Κ.Ε. Για να καταστεί η Ε.Κ.Ε μέρος της στρατηγικής, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η εταιρεία και οι στόχοι των ενδιαφερομένων μελών.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Εταιρείας είναι το φωτεινό παράδειγμα μιας επιχείρησης και μόνο με την ευθυγράμμιση αυτών των στόχων μπορεί να συγχωνευθεί η Ε.Κ.Ε με την στρατηγική.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του σημερινού ορισμού της Ε.Κ.Ε είναι:

• Αναγνώριση της σημασίας της βασικής επιχειρηματικής στρατηγικής. Αυτό συμβαδίζει με την προσέγγιση των κορυφαίων επιχειρήσεων για τις οποίες η κοινωνική ευθύνη και η αειφορία έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου. Αναμένεται ότι η Ε.Κ.Ε είναι πιθανότερο να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης όταν ενσωματωθεί πλήρως στην επιχειρηματική στρατηγική.

• Ανάπτυξη της έννοιας της «δημιουργίας κοινής αξίας». Αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να δημιουργήσουν απόδοση της επένδυσης για τους ιδιοκτήτες και τους μέτοχους τους, δημιουργώντας αξία για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία γενικότερα. Αυτό συνδέει έντονα την Ε.Τ.Ε με την καινοτομία, ιδίως όσο αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι εμπορικά επιτυχημένα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

• Ρητή αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικών παραμέτρων επιπροσθέτως των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών παραγόντων.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά τις ενέργειες των εταιρειών πέραν των νομικών τους υποχρεώσεων τους έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ορισμένα ρυθμιστικά μέτρα δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται οικειοθελώς στην κοινωνική τους ευθύνη.

Γιατί είναι σημαντική η εταιρική κοινωνική ευθύνη σήμερα;

Μια στρατηγική προσέγγιση της Ε.Κ.Ε είναι ολοένα και πιο σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Μπορεί να αποφέρει οφέλη όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, την εξοικονόμηση κόστους, την πρόσβαση σε κεφάλαια, τις σχέσεις με τους πελάτες, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και την ικανότητα για καινοτομία. Ενθαρρύνει επίσης μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη από τον εταιρικό τομέα σε μια εποχή που η κρίση έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τα επίπεδα εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις.

• Μέσω της Ε.Κ.Ε, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στους στόχους της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφόρο ανάπτυξη και μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η Ε.Κ.Ε στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του στόχου για 75% απασχόληση. Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι φορείς του ιδιωτικού τομέα παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες.

• Η Ε.Κ.Ε απαιτεί δέσμευση με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέλη, ώστε να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από τις ταχέως μεταβαλλόμενες προσδοκίες στην κοινωνία καθώς και από τις συνθήκες λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη νέων αγορών και να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

• Αντιμετωπίζοντας την κοινωνική τους ευθύνη, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των εργαζομένων, των καταναλωτών και των πολιτών ως βάση για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να καινοτομούν και να αναπτυχθούν. Η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές της συνέπειες έχουν σε κάποιο βαθμό καταστρέψει τα επίπεδα εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις και έχουν επικεντρώσει την προσοχή της κοινής γνώμης στις κοινωνικές και δεοντολογικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως τα μπόνους και
οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

• Η συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας θέσεων εργασίας, αποτελεί μέρος της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Μακροπρόθεσμα, η ΕΚΕ προσφέρει ένα σύνολο αξιών στις οποίες θα οικοδομηθεί μια πιο συνεκτική κοινωνία πάνω στην οποία θα βασιστεί η μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα.

Ε.Κ.Ε και Κορωνοϊός

Ιστορικά, οι επιχειρήσεις έκαναν ένα βήμα πίσω κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, καθώς ο ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνία συνεχίζει να εξελίσσεται και ο καπιταλισμός των μετόχων καθίσταται δημοφιλής, οι επιχειρήσεις δέχονται την πρόκληση. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε πως ακόμη και εν μέσω αυτών των δύσκολων στιγμών, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ανταποκρίνεται στις δυσκολίες και στην οικονομική πίεση που επιφέρει η πανδημία.

Καθώς ο κόσμος κατακλύζεται από έναν ιό που διαταράσσει ζωές, μέσα διαβίωσης, κοινότητες και ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει τώρα να παίξει σημαντικό ρόλο.

Η κύρια προτεραιότητα είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία της κοινωνίας.

Οι μεγαλύτεροι παίκτες στον τομέα της υγιεινής και της φαρμακοβιομηχανίας παγκοσμίως δωρίζουν εκατομμύρια σε Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας σε νοσοκομεία για τις ηρωικές προσπάθειες που γίνονται από γιατρούς και νοσηλευτές.

Οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο συναντώνται και βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και για τον περιορισμό των διαταραχών στις οικονομίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές προνοητικές εταιρείες, ακόμη και πριν τις συστάσεις των κυβερνήσεων ενθάρρυναν τους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι. Πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει στην τεχνολογία και έχουν κάνει τολμηρές προσπάθειες για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εργασίας στο σπίτι.

Επιπρόσθετα πολλές εταιρείες έχουν θέσει στη διάθεση του συνόλου του προσωπικού τις αναγκαίες οδηγίες υγιεινής για να σταματήσουν τη διάδοση του Κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, προκειμένου να περιοριστεί η έξαρση του κορωνοϊού, πολλές εταιρείες έχουν περιορίσει σημαντικά τα επαγγελματικά ταξίδια και τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Πολλές συναντήσεις διεξάγονται χρησιμοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες επικοινωνίας με βίντεο και πλατφόρμες ανταλλαγής αρχείων.

Κάποιες εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν εξ ολοκλήρου μέσω κυβερνητικών διαταγμάτων και ως εκ τούτου είναι σημαντικό οι υπόλοιπες εταιρείες που λειτουργούν υπό οδηγίες της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ για να διασφαλίσουν ότι η πανδημία θα μετριαστεί αρκετά ώστε όλες οι εταιρείες να μπορέσουν να επιστρέψουν στη λειτουργία τους πριν να είναι πολύ αργά.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 35 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Contact Details:
cloizou@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ