ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Κρυπτονόμισμα: Υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στη Κύπρο και οι νομικές απαιτήσεις για τους παρόχους

Κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Δελτίο Τύπου

Αλέξης Δαλίτης
Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
K. Treppides & Co Ltd

Διαβάζοντας το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου 2022 σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα, ως αντίδραση στη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα σημαντικό στοιχείο που η ΕΕ ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει είναι ότι τα κρυπτονομίσματα εμπίπτουν στην κατηγορία των «μεταβιβάσιμων κινητών αξιών» και εκ τούτου τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται και για οποιεσδήποτε συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Η κίνηση αυτή της ΕΕ, να συμπεριλάβει με ξεχωριστή αναφορά τα κρυπτονομίσματα στον κατάλογο τον κυρώσεων, φανερώνει ξανά τον αυξανόμενα σημαντικό ρόλο που πλέον κατέχουν τα κρυπτονομίσματα στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

 Οι ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες χώρες έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν τα κρυπτονομίσματα τα τελευταία χρόνια και βλέποντας την τάση αυτό το γεγονός να μεγεθύνεται, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων και να αφιερώσουν πόρους για να μπουν οι βάσεις για τη ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς αυτής, αφού τα ρίσκα από μια ανεξέλεγκτη αγορά κρυπτονομισμάτων είναι τεράστια και δύναται να προκαλέσουν προβλήματα σχεδόν σε πολλούς  τομείς της καθημερινότητας, όπως η οικονομία, η κοινωνική συνοχή, και η εγκληματικότητα.     

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «ΕΚΚ»), αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έλεγχο των παροχών κρυπτονομισμάτων, και ειδικότερα όσο αγορά τη παράμετρο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει δημοσιοποιήσει το νομικό πλαίσιο συνοδευόμενο από μια επεξηγηματική δήλωση πολιτικής  μέσω της οποίας παρέχει οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα στους παρόχους που θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες στην Κύπρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εάν ένας πάροχος κρυπτονομισμάτων επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους Κύπρου, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος, την Οδηγία της ΕΚΚ για την Εγγραφή Παρόχων Κρυπτονομισμάτων και την Οδηγία της ΕΚΚ για την Πρόληψη και Καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συλλογικά εφεξής οι «Σωρευτικοί Κανόνες») όπως επίσης και να διασφαλίσει ότι εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για την παροχή υπηρεσιών σε κατοίκους Κύπρου.

1. Έχει υποβάλει πλήρη αίτηση στην EKK και η ΕΚΚ έχει εξετάσει και καταχωρήσει στο μητρώο της τον εν λόγω πάροχο κρυπτονομισμάτων, επιτρέποντας να λειτουργεί από την Κύπρο προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες ή/και να εκτελεί δραστηριότητες σε σχέση με κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε ανωτέρω. Προς αποφυγή αμφιβολιών, όταν ένας πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, αλλά παρέχει υπηρεσίες από την Κύπρο διατηρώντας προσωπικό και γραφεία στη Κύπρο θα υπόκεινται και πάλι στη διαδικασία αδειοδότησης και εγγραφής με την ΕΚΚ και επίβλεψη σύμφωνα με τους Σωρευτικούς Κανόνες.

2. Είναι εγγεγραμμένος ως πάροχος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έχει υποβάλει στην ΕΚΚ έντυπο ειδοποίησης που παρέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με την εγγραφή του στο μητρώο της Ρυθμιστικής Αρχής του εν λόγω κράτους μέλους ώστε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση πλήρους αξιολόγησης από την  ΕΚΚ. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προτού ο πάροχος ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες στην Κύπρο. Η ΕΚΚ θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της όλους τους παρόχους που δύναται να παρέχουν υπηρεσίες στην Κύπρο μέσω διαδικτύου και είναι εγγεγραμμένοι με άλλη Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή.

3. Σε αντίθεση με τους εγγεγραμμένους παρόχους στην ΕΕ, οι παρόχοι που είναι εγγεγραμμένοι / αδειοδοτημένοι σε τρίτη χώρα δεν δύναται να εξαιρεθούν όπως εξηγείται στο σημείο 2 παραπάνω. Επομένως, πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι ή αδειοδοτημένοι σε τρίτη χώρα πρέπει να πληρούν τους  Σωρευτικούς Κανόνες προκειμένου να εγγραφούν στην ΕΚΚ για να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στη Κύπρο, σε σχέση με κρυπτονομίσματα. Η ΕΚΚ σημειώνει ότι, παρόλο που θα εξετάζει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, η δυνατότητα της να εποπτεύει αποτελεσματικά και/ή να επιβάλλει τους Σωρευτικούς Κανόνες σε παρόχους τρίτων χωρών είναι πιο πιθανό να ικανοποιηθεί  όταν οι εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα, π.χ. υπηρεσίες που παρέχονται σε θεσμικούς αντισυμβαλλομένους, όπως σε παρόχους με έδρα την Κύπρο, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΚΚ και υπόκεινται σε εποπτεία, αντί για υπηρεσίες σε σχέση με καταναλωτές. Όπως και στις προηγούμενες δύο κατηγορίες, οι πάροχοι από τρίτες χώρες που είναι θα είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΚΚ, θα παρατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

Για τις απαιτήσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή αίτησης και εγγραφής στην ΕΚΚ για οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να γίνει ανάλυση ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις πραγματικές ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, ώστε να αναδειχθεί η βέλτιστη λύση για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες από την Κύπρο έχοντας γραφεία και προσωπικό ή εντός Κύπρου μέσω του διαδικτύου.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι Κύπριοι πολίτες που διαπραγματεύονται ενεργά στην αγορά κρυπτονομισμάτων, να διασφαλίζουν ότι ο πάροχος με τον οποίο συνεργάζονται, εμπίπτει σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες προκειμένου να έχουν την υψηλότερη δυνατή προστασία και ποιότητα υπηρεσιών σε αυτή το σχετικά νέα και ευμετάβλητη αγορά.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Alexis Dalitis

alexis.d@treppides.com

www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση