ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & co Ltd: Πυλώνας ΙΙ για Ελάχιστη Παγκόσμια Φορολογία

Δελτίο Τύπου

Φάνη Καικίτη 
Διευθυντής
K. Treppides & Co Ltd

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Οδηγία για την εισαγωγή ελάχιστου πραγματικού εταιρικού φορολογικού συντελεστή 15% στους ομίλους μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το προσχέδιο της Οδηγίας ακολουθεί τη δημοσίευση από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) των Πρότυπων Κανόνων του Πυλώνα ΙΙ (που αναφέρονται επίσης ως Κανόνες Παγκόσμιας Αντι-διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης) που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πληρώνουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου επί του εισοδήματος που προκύπτει σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούνται.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για οποιονδήποτε όμιλο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, τόσο εγχώριο όσο και διεθνή, με συνολικά ετήσια ενοποιημένα έσοδα του ομίλου άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ, με μητρική εταιρεία ή θυγατρική εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Ομίλου καθορίζεται ανά δικαιοδοσία διαιρώντας τους φόρους που καταβάλλονται από τις οντότητες αυτής της δικαιοδοσίας με το εισόδημά τους. Εάν ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής όπως υπολογίζεται για μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία είναι κάτω από τον ελάχιστο συντελεστή του 15%, ο Όμιλος πρέπει να πληρώσει έναν συμπληρωματικό φόρο, γνωστό ως Κανόνας Συμπερίληψης Εισοδήματος (IIR), για να αυξήσει τον πραγματικό φορολογικό του συντελεστή στο 15%. Το IIR επιβάλλει συμπληρωματικό φόρο σε μια μητρική οντότητα για το εισόδημα θυγατρικών και μόνιμων εγκαταστάσεων που φορολογείται κάτω από τον ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%.

Το IIR εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή εφαρμόζεται από την οντότητα που βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας ιδιοκτησίας στον Όμιλο. Ωστόσο, σε περίπτωση που η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής οντότητας δεν εφαρμόζει το IIR, μία ή περισσότερες ενδιάμεσες μητρικές οντότητες ενδέχεται να πρέπει να εφαρμόσουν το IIR στις χαμηλά φορολογούμενες συνιστώσες οντότητές τους.

Στο βαθμό που το εισόδημα με χαμηλή φορολόγηση μιας συνιστώσας οντότητας του Ομίλου δεν υπόκειται σε φόρο βάσει IIR, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τον κανόνα υπο-φορολογούμενων πληρωμών (UTPR), σύμφωνα με τον οποίο οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό συμπληρωματικού φόρου θα κατανέμεται στις οντότητες του Ομίλου εντός ΕΕ. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου που θα εισπράττει ένα κράτος μέλος από τις οντότητες του Ομίλου στην επικράτειά του θα καθορίζεται με βάση τους υπαλλήλους και τα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε επικράτεια.

Το προσχέδιο της Οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ την επιλογή να εφαρμόζουν έναν εγχώριο συμπληρωματικό φόρο σε χαμηλά φορολογούμενες εγχώριες θυγατρικές, ο οποίος θα επιτρέπει ο συμπληρωματικός φόρος που οφείλεται από τις θυγατρικές να φορολογείται εντός της σχετικής χώρας της ΕΕ αντί της δικαιοδοσίας της μητρικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία ΟΟΣΑ/G20, κυβερνητικές οντότητες, διεθνείς ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συνταξιοδοτικά ταμεία ή επενδυτικά ταμεία που είναι μητρικές οντότητες πολυεθνικού ομίλου δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Οι κανόνες προβλέπουν επίσης την εξαίρεση ελάχιστων ποσών εισοδήματος (γνωστή ως εξαίρεση de minimis) σύμφωνα με την οποία εάν τα έσοδα και τα κέρδη σε μια δικαιοδοσία είναι κάτω από ένα ορισμένο ελάχιστο ποσό, δεν θα χρεώνεται συμπληρωματικός φόρος στα κέρδη που αποκτήθηκαν στη δικαιοδοσία αυτή, ανεξάρτητα από το εάν ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής είναι κάτω του 15%. Το εισόδημα που αποκτάται από τη διεθνή ναυτιλία εξαιρείται επίσης από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων.

Επιπλέον, οι κανόνες προβλέπουν διαχωρισμό ουσίας βάσει της οποίας ένα ποσό εισοδήματος που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και στο 5% του μισθολογίου μπορεί να εξαιρεθεί από τον συμπληρωματικό φόρο. Για τα πρώτα δέκα χρόνια, υπάρχει ένας μεταβατικός κανόνας όπου κατά το πρώτο έτος τα ποσά αυτά θα είναι 8% της λογιστικής αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και 10% της μισθοδοσίας, με αμφότερα τα ποσοστά να μειώνονται σταδιακά στο 5% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Οι κανόνες του Πυλώνα ΙΙ προορίζονται να τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και να ισχύουν για οικονομικά έτη που ξεκινούν από την 31η Δεκεμβρίου 2023, με τους κανόνες UTPR να τίθενται σε ισχύ για τα οικονομικά έτη που ξεκινούν από την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Αυτοί οι κανόνες δεν επηρεάζουν όλες τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά απευθύνονται σε μεγάλους ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων με χαμηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές. Οι κανόνες αναμένεται να αυξήσουν το βάρος συμμόρφωσης για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και θα απαιτήσουν παγκόσμιο συντονισμό μεταξύ των φορολογικών τμημάτων στις δικαιοδοσίες όπου βρίσκονται οι συνιστώσες εταιρείες του Ομίλου. Ενώ οι διατάξεις της Οδηγίας δεν είναι ακόμη οριστικές και εξακολουθούν να εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία εμφανίζονται μπερδεμένα από την πολυπλοκότητα των προτεινόμενων κανόνων, οι Κυπριακές Εταιρείες που αποτελούν μέρος τέτοιων μεγάλων ομίλων θα πρέπει να αρχίσουν να αξιολογούν πώς μπορεί να επηρεαστούν και να σχεδιάσουν ανάλογα. Οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να υπολογίσουν τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούνται και να εντοπίσουν δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην επιβολή συμπληρωματικού φόρου.

Μετά την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση για την επιβολή ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού φορολογικού συντελεστή 15%, η Κυπριακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στην Κύπρο από το σημερινό 12,5% σε 15%. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες απαιτούν ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%, ακόμη και αν η Κύπρος προχωρήσει στην αύξηση του εταιρικού της φορολογικού συντελεστή στο 15%, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος από 15% λόγω εφαρμογής φορολογικών καθεστώτων όπως το καθεστώς έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Καθώς το προσχέδιο της Οδηγίας επιτρέπει την επιβολή εγχώριου συμπληρωματικού φόρου και λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες επιχειρηματικές ενώσεις δεν είναι υπέρ της αύξησης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, είναι πιθανό η Κύπρος να αποφασίσει τελικά να διατηρήσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στο 12,5% και αντ' αυτού να εφαρμόσει τον ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή σε οντότητες πολυεθνικών επιχειρήσεων με χαμηλή φορολογία, προκειμένου ο συμπληρωματικός φόρος να εισπράττεται στην Κύπρο αντί σε άλλες δικαιοδοσίες.

Εκτός από την αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, η κυβέρνηση εξετάζει τα ακόλουθα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης:

  • Τη μείωση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από το 17% που είναι σήμερα.
  • Την κατάργηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος.
  • Τη μείωση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από το 30% που είναι σήμερα.
  • Τη μείωση ή κατάργηση του ετήσιου εταιρικού φόρου.
  • Την εισαγωγή φορολογίας του άνθρακα με τη σταδιακή αύξηση των φόρων στα ορυκτά καύσιμα και την επιβολή περιβαλλοντικών εισφορών, στο πλαίσιο των μέτρων πράσινης φορολογίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Marios A. Cosma                                                                               
Managing Partner                                                                              
mcosma@treppides.com                                                                 
www.treppides.com                                                                          

Costas Loizou
Director
cloizou@treppides.com
www.treppides.com

Fani Kaikiti
Manager
fkaikiti@treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση