ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κινητικότητα στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου

Ενόψει του χρονοδιαγράμματος για δημοσιοποίηση συναλλαγών στους τίτλους της τράπεζας

ΚΥΠΕ

Κινητικότητα παρατηρείται στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου ενόψει του χρονοδιαγράμματος για δημοσιοποίηση συναλλαγών στους τίτλους της τράπεζας, που λήγει σήμερα στις 17:30 ώρα Κύπρου, με βάση τους κανόνες εξαγοράς στους οποίους η μητρική εταιρεία της τράπεζας (BOCH) είναι εγγεγραμμένη.

Η κινητικότητα και η συνεπακόλουθη αυξημένη απόδοση στους τίτλους της τράπεζας συνδέεται άμεσα με τις τρεις μη δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς που έλαβε από το ταμείο επενδύσεων κεφαλαίου SF XI Investments LLC (Lone Star), τις οποίες απέρριψε το ΔΣ της τράπεζας σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι η Lone Star “αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της εταιρείας». Η τρίτη προσφορά από το ταμείο ήταν στο €1,51 ανά μετοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την επίσημη δημοσιοποίηση της πρότασης από τη Lone Star και την απάντηση της Τράπεζας Κύπρου, επενδυτές δημοσιοποιούν τις μετοχές που διακρατούν η έχουν αποκτήσει και αντιστοιχούν στο 1% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας βάσει των ιρλανδικών κανόνων.

Ειδικότερα, με βάση τους κανόνες που διέπουν τις εξαγορές της Ιρλανδίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3(α) των Κανονισμών Εξαγοράς της Ιρλανδίας, οιονδήποτε πρόσωπο έχει ή αποκτά συμφέρον άμεσα ή έμμεσα στο 1% ή περισσότερο σε οιαδήποτε κατηγορία «σχετικών αξιών» της τράπεζας Κύπρου, θα πρέπει να ανακοινώσει όλες τις «συναλλαγές» του ιδίου σε οποιεσδήποτε «σχετικές αξίες» (relevant securities) της Τράπεζας Κύπρου το αργότερο μέχρι τις 3.30 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας/Ηνωμένου Βασιλείου) στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Πέραν των ιρλανδικών κανόνων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κυπριακού περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης η Lone Star, και κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας της Lone Star ανακοινώνουν αμέσως, κατά τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, κάθε απόκτηση τίτλων της Τράπεζας Κύπρου ή της εταιρείας Lone Star από τους ίδιους, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό τους ή σε συνεννόηση με αυτούς, ‘η από ελεγχόμενες επιχειρήσεις τους, καθώς και την τιμή κτήσεώς τους και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην Τράπεζα Κύπρου ή στην εταιρεία και οποιοσδήποτε αποκτά ποσοστό ίσο με μισό τοις εκατόν (0,5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Κύπρου ή της εταιρείας Lone Star, οφείλει να ανακοινώνει αμέσως, κατά τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, την απόκτηση αυτή καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόκτηση τίτλων της Τράπεζας Κύπρου ή της εταιρείας Lone Star, από τον ίδιο, ή από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός του αλλά για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με αυτόν ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις του, καθώς και την τιμή κτήσεως των τίτλων αυτών και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην Τράπεζα Κύπρου ή στην εταιρεία Lone Star.

Εν αναμονή της 30ης Σεπτεμβρίου

Στις 19 Αυγούστου, η Lone Star δημοσιοποίησε την προσφορά, την οποία απέρριψε το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι θα υποβληθεί δεσμευτική προσφορά ούτε για τους όρους της.

Πλέον βάσει των ιρλανδικών κανόνων (2.6α) η Lone Star πρέπει όχι αργότερα από τις 17:00 στις 30 Σεπτεμβρίου είτε να ανακοινώσει την πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά ή να κοινοποιήσει ότι δε προτίθεται να το πράξει, αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να επεκταθεί.

Στο μεταξύ, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς, η χρηματιστηριακή Wood & Company με έδρα την Πράγα αναβάθμισε σημαντικά την τιμή – στόχο (target price) της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου από 1,50€ σε 2,50€ σε σημείωμα έρευνας αναλυτών που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Επικαλείται τα «ισχυρά αποτελέσματα» του 2ου τριμήνου και τους αναβαθμισμένους στόχους της τράπεζας όπως τον μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και τον ορατό, όπως αναφέρει στόχο για απόδοση ενσώματων κεφαλαίων ιδίων κεφαλαίων στο 10%.

Να σημειωθεί ότι πέραν της Wood & Co και η Axia, η HSBC και η KBW αναβάθμισαν στις ενδεικτικές τιμές-στόχους τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση