ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ακυρώθηκαν δύο εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

ΚΥΠΕ

Ύστερα από εισήγηση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δύο εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ακύρωσαν δύο προγραμματισμένους πλειστηριασμούς τις τελευταίες δύο μέρες, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Επιτρόπου, Παύλου Ιωάννου, προς τους δανειολήπτες και τους καταναλωτές.

"Τις τελευταίες δύο μέρες έλαβα γραπτές διαβεβαιώσεις από δύο Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων για την αποδοχή, εκ μέρους τους, της εισήγησής μου, σε σχέση με ακύρωση δύο προγραμματισθέντων πλειστηριασμών. Η πρώτη περίπτωση ακύρωσης αφορά σε φυσικό πρόσωπο, τις πιστωτικές υποχρεώσεις του οποίο διαχειρίζεται η B2Kapital Cyprus Ltd, και η δεύτερη σε νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα σε εταιρεία, της οποίας ο κύριος μέτοχος διατηρεί υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του στη Themis Portfolio Management Limited", αναφέρει.

Όπως σημειώνει ο Επίτροπος, και στις δυο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκε δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα ο Επίτροπος να είναι υποχρεωμένος να τερματίσει την εξέταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν σε αυτόν, ακολουθώντας σχετική πρόνοια του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010, που καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης παραπόνων.

Ωστόσο, ο Επίτροπος απέστειλε επιστολές προς τις αντίστοιχες Εταιρείες, με την παράκληση όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο άμεσης αναστολής ή και ακύρωσης των προγραμματισθεισών εκποιητικών διαδικασιών, στη βάση του αιτήματος των ενδιαφερομένων της κάθε περίπτωσης. Όπως σημειώνει, απώτερος σκοπός "είναι η προώθηση διαδικασιών αναδιάρθρωσης των δανείων, προς αποφυγή απώλειας κύριας κατοικίας".

Στην πρώτη περίπτωση, η ενδιαφερόμενη, με την υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο, ζητούσε τη συνδρομή του για να ανασταλεί ή και να ακυρωθεί η προγραμματισθείσα, για τις 15/7/2022, εκποίηση της κύριας κατοικίας της από την B2Kapital. Εντός του φακέλου παραπόνου της, περιλαμβανόταν και έγγραφο δικαστικής απόφασης, το οποίο ζητούσε την πώληση των ακινήτων της παραπονούμενης εάν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 δεν πλήρωνε το απαιτούμενο ποσό προς εξόφληση της υποχρέωσής της.

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με το σημείωμά του, ανέφερε ότι στις 11 Μαΐου 2022 απέστειλε στην εταιρεία B2Kapital σχετική επιστολή, στην οποία υπογράμμιζε ότι η υλοποίηση της δικαστικής απόφασης, με δεδομένη την παρέλευση έντεκα, σχεδόν, ετών από την ημερομηνία έκδοσής της, είναι εντελώς έξω από κάθε διαχειριστική λογική, αφού εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, έχουν συντελεστεί δραστικές δημογραφικές μεταβολές, μεταξύ άλλων, στον ιδιοκτήτη του υπό εκποίηση ακινήτου. Συνεπώς, εξαιτίας της εν λόγω πραγματικότητας, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εισηγήθηκε την αναστολή και/ή ακύρωση της προγραμματισμένης εκποιητικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτή «καθίσταται άκρως επαχθής για τον ενδιαφερόμενο εγγυητή και εκφεύγει πλήρως του δίκαιου και λογικού περιεχομένου της πιο πάνω δικαστικής απόφασης».

Η εταιρεία, με ηλεκτρονικό μήνυμά της, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2022, σημείωσε ότι αποδέχεται την εισήγηση του Επιτρόπου και επιβεβαίωσε ότι οι οφειλέτες καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες εξεύρεσης του οφειλόμενου ποσού, ενημερώνει ο Επίτροπος.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος κατέθεσε έντυπο παραπόνου στο Γραφείο του Επιτρόπου, υπέβαλε θερμή παράκληση όπως ο Επίτροπος προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου η Themis να αναστείλει ή και να ακυρώσει τις προωθούμενες εκποιητικές διαδικασίες και να του δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα προς πλήρη διευθέτηση της υποχρέωσής του.

Η εταιρεία Themis απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον Επίτροπο στις 22 Ιουνίου, λέγοντας ότι δίνεται περιθώριο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου στον δανειολήπτη, νοουμένου ότι αυτός καταθέσει το ποσό των €25.000 εντός της μέρας. Όπως σημειώνει ο Επίτροπος, ο παραπονούμενος κατέβαλε εντός της προθεσμίας το απαιτηθέν ποσό, με αποτέλεσμα να επέλθει η επιδιωκόμενη αναστολή της εκποίησης. Ήδη ο ενδιαφερόμενος προέβη σε ενέργειες αναχρηματοδότησης του υπολοίπου των οφειλών του από άλλο τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου.

Εξάλλου, ο Επίτροπος υπενθυμίζει ότι οι ειδικές υποχρεώσεις, (αλλά και τα δικαιώματα) των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων μετά την πραγματοποίηση εξαγορών πιστώσεων και όλη η σχετική διαδικασία, καθορίζεται από τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, ο οποίος στο εδάφιο 2(α) του άρθρο 18 προνοεί ότι: "18(2)(α) Οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση μεταβιβάζεται από πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (εφεξής «ο εκχωρητής») προς οποιοδήποτε από τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 αγοραστές, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο της μεταβίβασης και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης του λογαριασμού που τοιουτοτρόπως μεταβιβάζεται, μεταβιβάζονται αυτόματα στη μεταξύ δανειολήπτη και αγοραστή σχέση και εξακολουθούν να είναι έγκυρα μεταξύ των δύο αυτών μερών».

Όπως σημειώνει ο Επίτροπος, σύμφωνα με αυτό, η εξαγορασθείσα δανειακή σύμβαση, μεταφέρει στην Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων όλα τα απορρέοντα δικαιώματα του αρχικού πιστωτή που παραχώρησε τη σύμβαση στην οντότητα εξαγοράς, η οποία αναλαμβάνει να ικανοποιεί όλα τα απορρέοντα από την εν λόγω σύμβαση δικαιώματα του οφειλέτη από την ίδια σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων έχουν και την υποχρέωση να εφαρμόσουν το Μνημόνιο Συναντίληψης για το Σχέδιο Εστία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας και του τραπεζικού οργανισμού από τον οποίο έχουν εξαγοράσει τις πιστώσεις, νοουμένου ότι ο εν λόγω οργανισμός, έχει συμβληθεί με την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εστία.

Επομένως, λέει ο Επίτροπος, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγονταν, αρχικά, για το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο εξαγοράσθηκαν οι πιστώσεις. Μεταξύ άλλων, και την απαγόρευση οποιουδήποτε μέτρου ή διαδικασίας που οδηγεί στον καθορισμό ημερομηνίας εκποίησης και προώθησης τέτοιας εκποίησης ενυπόθηκης κύριας κατοικίας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών του Σχεδίου Εστία, που αφορούν στη συγκεκριμένη σύμβαση. Ενώ εκκρεμεί ένσταση για το Σχέδιο Εστία, σημειώνει, είναι παράνομη η προώθηση οποιασδήποτε μορφής εκποιητικής διαδικασίας.

Τέλος, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ ΛΤΔ παραμένει η οντότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων ή και αναστολής εκποιήσεων, ύστερα από σχετικές συστάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, στη βάση συγκεκριμένων νομοτεχνικών και οικονομικών επιχειρημάτων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση