ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εγκρίθηκαν οι νόμοι για αυστηρότερες ποινές στις επιχειρήσεις

Οι αποφάσεις της Βουλής

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία σε νόμους τα δύο νομοσχέδια, με τα οποία αυξάνονται οι ποινές για τις επιχειρήσεις, που παραβιάζουν τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα νομοσχέδια τέθηκαν πρώτα προς συζήτηση στη συνεδρία της Ολομέλειας, ώστε να υπογραφούν άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να καταστεί δυνατή η δημοσίευση των νόμων σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να τεθούν σε εφαρμογή.

Ο πρώτος νόμος, που τροποποίησε τον υφιστάμενο νόμο για τη λοιμοκάθαρση, ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον. Ο δεύτερος νόμος είναι τροποποίηση του νόμου για τα εξώδικα πρόστιμα και ψηφίστηκε με 43 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες παραβαίνει τους όρους ή τις προϋποθέσεις ή τα μέτρα που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο.

Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων συγκεκριμένου άρθρου, μέλος της Αστυνομίας, κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο μονομερή (ex parte) αίτηση σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας που διεξάγεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι: (α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και (β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό ή τόπο με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος, […], εφόσον το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του καθοριζόμενου σε αυτό χρόνου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προβαίνει στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσης βαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, θεωρούνται δε και εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

Επίσης, πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα […], το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό εντός της χρονικής περιόδου που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως του αν ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας εντοπίσει ή διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε υποστατικό, επιχείρηση ή χώρος όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες λειτουργεί κατά παράβαση των όρων ή των προϋποθέσεων ή των μέτρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα […], ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να δώσει εντολή στο μέλος της Αστυνομίας να εκδώσει και να κοινοποιήσει προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή προς τους εκπροσώπους τους ή πρoς το πρόσωπο που είναι υπεύθυvo ειδοποίηση, («Ειδοποίηση Απαγόρευσης»), η οποία έχει άμεση εφαρμογή, με την οποία απαγορεύεται η χρήση του υποστατικού, της επιχείρησης ή του χώρου για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην ειδοποίηση και δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες.

Αναφέρεται ότι η Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δυνατόν vα απoσυρθεί από τo μέλος της Αστυνομίας κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας σε oπoιoνδήπoτε χρόvo. Ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφορεί αμελλητί, γραπτώς, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με την έκδοση Ειδοποίησης Απαγόρευσης, εκθέτοντας την παράβαση για την οποία εκδόθηκε η εν λόγω ειδοποίηση, προστίθεται.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οπoιoδήπoτε πρόσωπo θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δύναται vα πρoσφύγει στov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αιτούμενο την ανάκληση ή τρoπoπoίηση της Ειδoπoίησης Απαγόρευσης και σε τέτoια περίπτωση η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακoλoυθεί vα ισχύει, εκτός εάν τρoπoπoιηθεί ή αvακληθεί από τov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πρόσωπο, προστίθεται, το οποίο παραβαίνει Ειδοποίηση Απαγόρευσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές που αναφέρονται στο νόμο.

Αναφέρεται ακόμη ότι μέλος της Αστυνομίας δύναται να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό, επιχείρηση ή χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από κατοικία, αν έχει λόγο να πιστεύει ότι πρόκειται να διαπραχτεί ή διαπράττεται ή έχει πρόσφατα διαπραχτεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, σε έκαστη από τις οποίες θα επιβάλλεται, ανά παράβαση, εξώδικο πρόστιμο ως ακολούθως:

1. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών μέχρι 50 τ.μ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €500 πρόστιμο και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €1.000.
2. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 51τμ μέχρι 100τμ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €750 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €1.500.
3. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 101τμ μέχρι 200τμ. σε περίπτωση πρώτης παράβασης €1.500 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €3.000.
4. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 201τμ μέχρι 500τμ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €4.000 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €8.000.
5. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών 501τμ και άνω, σε περίπτωση πρώτης παράβασης €8.000 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €16.000».

Στην πορεία της συζήτησης, ο Υπουργός είχε διαβάσει στην Επιτροπή τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι, εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρισμού των παραβάσεων κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας, μέσω του κλεισίματος των υποστατικών με διοικητική διαδικασία, δεν συντρέχει λόγος να υφίσταται αυτή η ιδιάζουσα δυνατότητα κλεισίματος από την Αστυνομία πριν από την καταχώριση κατηγορητηρίου.

Κατά τη συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου του πρώτου νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ειδικότερα αναφορικά με τη δυνατότητα διοικητικής άρσης της λειτουργίας υποστατικού, επιχείρησης ή χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα για περίοδο μέχρι δέκα πέντε μέρες με την έκδοση ειδοποίησης απαγόρευσης και τους λόγους μη εφαρμογής της νομοθεσίας και νομολογίας που εφαρμόζονται αναφορικά με την έκδοση μονομερών διαταγμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση