ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η σημασία της Διαχείρισης Κινδύνου στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

Του Σάββα Ρήγα
Συνέταιρος
K. Treppides & Co Ltd

Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνονται, οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων επιδιώκουν να έχουν υπό έλεγχο τους διάφορους κινδύνους ούτως ώστε να επωφελούνται από όλες τις ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους οργανισμούς τους να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους αυτούς.

Καθώς οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να αυξάνονται, οι οργανισμοί κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή κάποιου είδους επίσημου συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (ΔΕΚ) μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους κινδύνους και να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Οργανισμοί από διάφορες βιομηχανίες, δημόσιες και ιδιωτικές, έχουν βιώσει πολλά πλεονεκτήματα από την ενίσχυση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων.

Μια επιτροπή αποτελούμενη από πέντε ιδιωτικούς οργανισμούς, με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνου, παραχώρησε ένα ορισμό της ΔΕΚ το 2004. Αυτή η Επιτροπή, αποκαλούμενη ως Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών (Committee of Sponsoring Organizations, COSO) όρισε τη ΔΕΚ ως μια διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού, που εφαρμόζεται στον καθορισμό στρατηγικής και σε όλη την επιχείρηση, με σκοπό τον εντοπισμό δυνητικών γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν τον οργανισμό και τη διαχείριση του κινδύνου έτσι ώστε να είναι σε ένα επίπεδο ρίσκου το οποίο ο οργανισμός είναι διατεθειμένος να δεχτεί, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την επίτευξη των στόχων.

Πιο απλά, η ΔΕΚ είναι ένας τρόπος για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό μέσω της χρήσης ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να ποικίλει ευρέως μεταξύ οργανισμών, αλλά συνήθως περιλαμβάνει άτομα, κανόνες και εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι άτομα με καθορισμένες ευθύνες χρησιμοποιούν καθιερωμένες, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες (δηλ. κανόνες) και το κατάλληλο επίπεδο τεχνολογίας (δηλ. εργαλεία) για τον μετριασμό του κινδύνου.

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της ΔΕΚ καθώς επίσης και με τον προσδιορισμό του τρόπου και του επιπέδου εφαρμογής της στον οργανισμό τους. Οι διευθυντές λένε συχνά ότι γνωρίζουν ήδη τους κινδύνους για τους αντίστοιχους τομείς της επιχείρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί η αξία που παρέχει η ΔΕΚ και πως καθιστά δυνατή τη βελτίωση των προοπτικών και της διαχείρισης των κινδύνων και των δεδομένων κινδύνου.

To συγκροτημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων μπορεί να παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

Προβολή των Κινδύνων ως Ευκαιρίες

Η διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων (ΔΕΚ) εξετάζει τον κίνδυνο ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη την αντιμετώπιση και εκμετάλλευση του κινδύνου. Με άλλα λόγια, η ΔΕΚ βοηθά στη χρήση του κινδύνου ως ευκαιρία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει αύξηση ανταγωνιστικών θέσεων ή καλύτερη αξιοποίηση της αγοράς. Επειδή η ΔΕΚ βοηθάει στην αναγνώριση κινδύνων νωρίς, περιορίζεται ο αιφνιδιασμός σε περιπτώσεις κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους, προειδοποιώντας τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας την αξία της ανάλυσης δεδομένων.

Λαμβάνονται Καλύτερες Αποφάσεις

Τα δεδομένα κινδύνου που λαμβάνονται από την διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν την κατάσταση των παραγόντων κινδύνου, πιθανούς νέους κινδύνους και στρατηγικές για τη καταπολέμηση ή λειτουργία με κίνδυνο. Η συγκέντρωση και η κοινοποίηση αυτών των δεδομένων βοηθά στην κατανόηση των πιο σημαντικών κινδύνων στους οποίους πρέπει να εστιάζεται η προσοχή.

Τροποποίηση της Κουλτούρας Κινδύνου του Οργανισμού

Αφότου αρχίσει η εξέταση για πιθανούς κινδύνους για την επιχείρηση, οι διευθυντές θα έχουν περισσότερη επίγνωση των πιθανών μελλοντικών κινδύνων. Αυτή η επίγνωση αλλάζει την κουλτούρα της διοίκησης του οργανισμού, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή συζήτηση για τον τρόπο μετρίασης του κινδύνου και καθιστώντας έτσι την επιχείρηση πιο επιτυχημένη. Συχνά, η συνεργασία με μια συμβουλευτική εταιρεία που ασχολείται με τη διαχείριση κινδύνων ενισχύει τη διαδικασία δημιουργώντας ένα τυποποιημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών

Οι συμβουλευτικές εταιρείες για τη ΔΕΚ μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία ενός συνεπούς τρόπου αξιολόγησης του κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι δαπανείται ο σωστός βαθμός πόρων για τη διαχείριση του κινδύνου. Επειδή πολλές ρυθμιστικές αρχές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν δεδομένα από τα προγράμματα ΔΕΚ, η χρήση διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου μπορεί επίσης να συμβάλλει στην μείωση του χρόνου και των πόρων που δαπανούνται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις. Η διαχείριση του κόστους και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους είναι πρόσθετα οφέλη που θα κάνουν μια επιχείρηση πιο αποτελεσματική.

Τα οφέλη της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων προσφέρουν στα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους ένα διαρθρωμένο διανοητικό πλαίσιο που βοηθά στον σχεδιασμό και στην αντιμετώπιση αλλαγών ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέσω όλων των πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν, η ΔΕΚ μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση κόστους και την προβολή κινδύνου που σχετίζεται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της αγοράς, του ανταγωνισμού και των οικονομικών συνθηκών και αυξάνει τον έλεγχο και την ενοποίηση των διάφορων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

 

Επικοινωνία:
srigas@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cyprus
London: Office 3.1, 12 Hay Hill, Mayfair, London W1J 8NR
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012
Tel: +357 22678944, +357 25822722

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:16

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση