ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αυξημένα κέρδη για την Ellinas Finance το α’ εξάμηνο του 2018

Τα έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017

Newsroom K

Στις €205,933 ανήλθε το κέρδος για την εταιρεία Ellinas Finance Public Company Limited για το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σχέση με κέρδος ύψους €109,780 που πραγματοποιήθηκε την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα έσοδα από τόκους για την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε €237,516 σε σχέση με €139,453 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών παρουσίασαν μείωση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε €220,045 σε σχέση με €240,143 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν €461,335 (2017: €42,820). Σημειώνεται ότι εισόδημα ύψους €617,806 (2017: €83,215) προέκυψε από εισπράξεις από επισφαλείς χρεώστες για τους οποίους είχε γίνει πρόνοια.

Τα έσοδα από τόκους από χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων παρουσίασαν μείωση 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στις €18,046 σε σχέση με €21,001 του πρώτου εξαμήνου του 2017. Αύξηση της τάξης του 85% παρουσίασαν τα έσοδα από τόκους από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δανειοδοτήσεις τα οποία ανήλθαν σε €219,471 για την περίοδο σε σχέση με €118,452 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Λειτουργικά έξοδα

Τα διοικητικά και άλλα έξοδα, εξαιρουμένων της πρόνοιας και διαγραφής για επισφαλείς χρεώστες για την περίοδο, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 47%. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε €177,461 για την περίοδο σε σχέση με €120,367 την περσινή περίοδο. Αύξηση παρουσίασε και το κόστος προσωπικού το οποίο ανήλθε σε €208,705 για την περίοδο σε σχέση με €190,978 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Μετά από μια μακρά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγραφεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης και να παρουσιάζονται σημάδια βελτίωσης, κυρίως στο μακροοικονομικό περιβάλλον της οικονομίας. Πάρα τα σημάδια βελτίωσης, η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας κινείται ακόμα σε χαμηλούς ρυθμούς. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία παραμένουν μεσοπρόθεσμα θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι με κυριότερους τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Οι κίνδυνοι αυτοί, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οικονομικά αποτελέσματα, την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς τον Εταιρεία ποσά. Η πορεία της κυπριακής οικονομίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και την οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των εργασιών της, ωστόσο δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Τα πλάνα για το 2018

Πέραν των σχεδίων για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εστιάζει τις επιχειρηματικές τις δραστηριότητες σε δανειοδοτικές υπηρεσίες όπως χρηματοδοτήσεις μέσω πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εμπορικά και προσωπικά δάνεια, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram καθώς και άλλες επενδύσεις.

Εκτιμάται επίσης ότι η μελλοντική πορεία της Εταιρείας θα επηρεαστεί άμεσα από την κατάσταση της κεφαλαιαγοράς και από την δυνατότητα της Εταιρείας να εισπράξει ποσά από πρόνοιες για επισφαλείς χρεώστες, όπως επίσης και από την γενική πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων από την ΣΚΤ

«Γεια σας, Χρειάζεστε οικονομική υποστήριξη; χρειάζεσαι δάνειο; Είμαι η Susan Benson της Sunshine Financial ...»
Susan Benson  |  01:52

Επιστροφή στην κανονικότητα σε ένα μη κανονικό κράτος

«Για να εχεις φυσιολογικο κρατος πρεπει να εχεις και φυσιολογικους ανθρωπους! Αλλα στον @manotopo που ...»
Γιωργος Χ  |  07:01

Η Τουρκία στη Λιβύη

«Πέδτα των Ευρωπαίων Χάρη μου εμείς τσ ξέρουμε...»
Αρμαγεδών  |  16:03

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X