ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Κέρδη 365 εκατ. το 2023

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 28,7% σε σύγκριση με 2% το προηγούμενο έτος

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 365,4 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα για το 2023, έναντι κερδών 21,8 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 28,7% για το έτος του 2023 σε σύγκριση με 2,0% το έτος του 2022. Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος του 2023 ανήλθε σε €1.204 εκατ., από τα οποία τα €219 εκατ. αφορούν το συνολικό νέο πράσινο δάνειο33 της Τράπεζας που αντιπροσωπεύει το 18% του συνολικού νέου δανεισμού.

Όσον αφορά στα κεφάλαια, ο ρυθμιστικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 25,0%7 και 19,5%, με τους αναπροσαρμοσμένους δείκτες κεφαλαίου στο 28,4% και 22,8%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2023 ανήλθαν σε €536,3 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε σύγκριση με €300,9 εκατ. για το έτος 2022. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα, μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τους αυξημένους τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Το όφελος στα καθαρά έσοδα από τόκους από τον δανεισμό σε Στοχευμένες Πράξεις Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης ((ΣΠΜΑ/TLTROs)19 ύψους περίπου €17,4 εκατ. που αναγνωρίστηκε το έτος 2022 έπαψε να υφίσταται από τον Νοέμβριο του 2022, μετά την αλλαγή των όρων στις ΣΠΜΑ που εισήγαγε η ΕΚΤ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για το έτος 2023 ανήλθε σε 2,75% σε σύγκριση με 1,60% για το έτος 2022, επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον των επιτοκίων, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, παρά την αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση του μέσου όρου των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων κατά το έτος 2023 οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες κυρίως ως αποτέλεσμα των εσόδων που εισπράχθηκαν από την ολοκλήρωση του Project Starlight, την έκδοση Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 και το επίπεδο των καταθέσεων πελατών κατά τη 4η τριμηνία του 2022, καθώς και στην αύξηση στα χρεόγραφα.

Μερίδιο 29,4% στις καταθέσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,3 δισ., σε σύγκριση με €15,5 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και €15,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μειωμένες κατά 1% την 4η τριμηνία του 2023 και κατά 4% από το τέλος του έτους του 2022.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων28 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε 29,4% σε σύγκριση με 29,8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 30,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023 αποτελείται από 37,3% καταθέσεις από νοικοκυριά (30 Σεπτεμβρίου 2023: 37,8% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 38,4%) και 19,8% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (30 Σεπτεμβρίου 2023: 20,4% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 21,1%).

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν στο 39,4%, σε σύγκριση με 39,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 39,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις μειώνεται στο 39,3% και στο 37,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα.

Μερίδιο δανείων στο 25,8%

Τα μεικτά δάνεια στις 31 Δεκεμβρίου 202329 ανήλθαν σε €6.166 εκατ. σε σύγκριση με €6.213 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και €6.963 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 202229, σημειώνοντας μείωση 11%, από το τέλος του έτους 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Starlight30.

Αναπροσαρμοσμένα για το χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, τα μεικτά δάνεια στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €6.162 εκατ. σε σύγκριση με €6.223 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και παρέμειναν σταθερά, καθώς οι αποπληρωμές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τις νέες χορηγήσεις.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες31 του Ομίλου ανήλθαν σε €6.024 εκατ. σε (30 Σεπτεμβρίου 2023: €6.067 εκατ.) σε σύγκριση με τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες31 ύψους €6.033 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 25,8% (30 Σεπτεμβρίου 2023: 25,6% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 27,7%) και αποτελείται από 32,9% δάνεια σε Νοικοκυριά (30 Σεπτεμβρίου 2023: 32,7% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 34,7%) και 21,8% δάνεια σε μη-χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (30 Σεπτεμβρίου 2023: 21,9% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 24,6%).

Νέα δάνεια 1,2 δισ.

Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος του 2023 ανήλθε σε €1.204 εκατ., από τα οποία τα €219 εκατ. αφορούν το συνολικό νέο πράσινο δάνειο33 της Τράπεζας που αντιπροσωπεύει το 18% του συνολικού νέου δανεισμού, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €1.179 εκατ. για το έτος του 2022. Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε την 4η τριμηνία του 2023 ανήλθε σε €304 εκατ., σε σύγκριση με νέο δανεισμό που πραγματοποιήθηκε την 3η τριμηνία του 2023 ύψους €254 εκατ. Ο νέος δανεισμός κατά το 2023 περιλαμβάνει δάνεια λιανικής €463 εκατ. (από τα οποία €343 εκατ. ήταν στεγαστικά δάνεια), €358 εκατ. εταιρικά δάνεια, €165 εκατ. εμπορικά δάνεια και €218 εκατ. ναυτιλιακά και διεθνή δάνεια34. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή δανείων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEΔ.

Κόστος στα «30άρια»

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το έτος του 2023 ανήλθε στο 39%, σε σύγκριση με 85% για το έτος του 2022, ενώ για την 4η τριμηνία του 2023 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 33% σε σύγκριση με 39% για την 3η τριμηνία του 2023. Η ετήσια μείωση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα συνολικά καθαρά έσοδα καθώς και στην μείωση στα συνολικά έσοδα, κυρίως λόγω των εξόδων αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν το 2023. Η μείωση του δείκτη σε τριμηνιαία βάση οφειλόταν κυρίως στα ψηλότερα συνολικά καθαρά έσοδα.

Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα, αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων την συνεισφορά στο ΣΕΚ τα έξοδα Μετασχηματισμού24 και τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος του 202325 και 2022 μειώθηκε στο 33% και 59% αντίστοιχα, ενώ ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 4η τριμηνία του 2023 ανήλθε στο 29%25,26 (3η τριμηνία 202325: 33%). Σε ετήσια και τριμηνιαία βάση η μείωση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα συνολικά καθαρά έσοδα.

ΜΕΔ στα 464 εκατ. ευρώ

Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €487 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και σε €1.335 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 μειωμένα κατά 5% την 4η τριμηνία του 2023 και κατά 65% από το τέλος του έτους (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 και €1,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Η μείωση των ΜΕΔ το έτος του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight καθώς και από μη συμβατικές διαγραφές39 που πραγματοποιήθηκαν την 3η τριμηνία του 2023 ύψους περίπου €50 εκατ.

Ο δείκτης MEΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,5% (30 Σεπτεμβρίου 2023: 7,8%, σε σύγκριση με 19,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 2,6% (30 Σεπτεμβρίου 2023: 2,7% και 31 Δεκεμβρίου 2022: 13,5%). Η μείωση το έτος του 2023 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Starlight. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 7,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (31 Δεκεμβρίου 2022: 9,8%), ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 2,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (31 Δεκεμβρίου 2022: 3,6%).

Το προσωπικό

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο αριθμός προσωπικού που εργοδοτούσε ο Όμιλος ήταν 2.256 (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.398). Από το σύνολο του προσωπικού που απασχολούσε ο Όμιλος, 2.200 υπάλληλοι ήταν μόνιμο προσωπικό και 56 άτομα ήταν προσωρινό προσωπικό (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.349 μόνιμο προσωπικό, 49 προσωρινό προσωπικό).

Τα έξοδα προσωπικού για την 4η τριμηνία του 2023 ανήλθαν σε €29,4 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με €29,2 εκατ. την 3η τριμηνία του 2023.

Επιπρόσθετα, τα έξοδα προσωπικού της APS Cyprus, μέχρι την ημερομηνία της πώλησής της, ανήλθαν σε €1,3 εκατ. για το έτος του 2023, σε σύγκριση με €6,4 εκατ. το έτος του 2022, παρουσιάζονται κάτω από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Δήλωση Μεταβατικού CEO κ. Αντώνη Ρούβα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο κ. Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το 2023 η Ελληνική Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της, με ισχυρά αποτελέσματα παρά τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει κυρίως από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Πετύχαμε αξιόλογα αποτελέσματα με κέρδη για το έτος ύψους €365 εκατ. την χρονιά κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από τόκους που προέρχονται από καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, καθώς και λόγω των μειωμένων εξόδων μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική και τεχνολογικά αναβαθμισμένη τράπεζα.

Η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου αναγνωρίστηκε και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς τόσο η Moody’s όσο και η Fitch αναβάθμισαν την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας σε Baa3 και BBΒ- αντίστοιχα, τοποθετώντας την σε επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά μετά τη κρίση του 2013. Επιπλέον, η απόφαση ενός εκ των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ελλάδα να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μοντέλο και το franchise μας, και κατά συνέπεια στην οικονομία της χώρας μας.

Ο νέος δανεισμός το 2023 έφτασε τα €1,2 δισ., αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η φιλοξενία και οι μεταφορές παραμένει υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν στα €536 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα για το 2023 έφτασαν τα €128 εκατ. αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση. Με Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου 28,4%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 542%), παραμένουμε σε πολύ καλή θέση και πλήρως αφοσιωμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Η περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Παρά τη μετατόπιση των πλείστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Χαιρετίζουμε το σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», το οποίο αποτελεί μια ευνοϊκή διευθέτηση, εξασφαλίζοντας στέγαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη.

Άλλα σημαντικά στοιχεία του 2023:

• Το Project Starlight ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Η συναλλαγή μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας κατά περίπου €0,7 δισ., με τον δείκτη ΜΕΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, να μειωθεί στο χαμηλό ποσοστό του 2,5% τον Δεκέμβριο του 2023.

• Έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Tier 2 Subordinated Notes) ύψους €200 εκατ. με ποσοστό 10,25% τον Μάρτιο του 2023.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση