ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η Eurobank Κύπρου πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Δελτίο Τύπου

Η Eurobank Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, αφού επιθεωρήθηκε από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης IQNet.

Το πεδίο πιστοποίησης καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η Eurobank Κύπρου στα κτήριά της παγκύπρια (Κεντρικά Γραφεία και 8 Υποκαταστήματα), οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για διεθνές πρότυπο διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων που έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης επιχειρήσεων και οργανισμών, στην προσπάθεια διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης.

Η πιστοποίηση ISO 14001,  αποτελεί για την Τράπεζα το επιστέγασμα της διαχρονικής δέσμευσής της για προστασία του περιβάλλοντος, συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ παράλληλα αποδεικνύει την πλήρη συμμόρφωσή της με σχετικές νομοθεσίες, κανονισμούς και υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά πρότυπα. Η προσήλωση της Eurobank Κύπρου στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί, αναπόσπαστο κομμάτι και βασικό πυλώνα της κοινωνικής της ευθύνης και σημαντική παράμετρο της στρατηγικής της Τράπεζας. Η πιστοποίηση  αυτή θα λειτουργήσει ως οδηγός για την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στο συγκεκριμένο ζήτημα, με γνώμονα τη συνεχή μείωση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής απόδοσης μέσα από προγράμματα βελτίωσης, την αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων και περαιτέρω εμβάθυνση στην προσπάθεια διαμόρφωσης και προώθησης περιβαλλοντικής κουλτούρας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού της Eurobank Κύπρου.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπεύθυνος Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος της Eurobank Κύπρου, κ. Ραφαήλ Παπαμάρκου, ανέδειξε «τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας στη βιώσιμη, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διατήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης». «Με αυτόν τον τρόπο, η Eurobank Κύπρου, ενισχύει τις πρακτικές που εφαρμόζει για την αειφορία και συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον και την κοινωνία», πρόσθεσε.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση