ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Limited: Βιώσιμη χρηματοδότηση

Χρηματοοικονομικές αγορές και βιωσιμότητα

Από Χαρά Αχεριώτου
Senior Manager
K. Treppides & Co Limited

Η βιωσιμότητα είναι το κλειδί για ένα καλύτερο, υγιές και πιο βιώσιμο μέλλον, καθώς βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας με τη χρήση φυσικών πόρων που προστατεύουν το οικοσύστημά μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, την οικονομική βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία μπορούμε να διασφαλίσουμε τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών ενώ, από επιχειρηματική σκοπιά, η ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει στη μακροζωία μιας εταιρείας.

Η βιωσιμότητα της οικονομίας έχει καταστεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στοχεύει να υποστηρίξει τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης  (Environmental, Social and Governance - ESG) μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενσωματώνοντας πιο οικολογικές στρατηγικές στις επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ προχώρησε σε δημοσίευση οδικού χάρτη που περιγράφει τις τρεις βασικές προτεραιότητες και τις προγραμματισμένες δράσεις για την καθορισμένη περίοδο 2022-2024:

-        αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ξεπλύματος (greenwashing) και προώθηση της διαφάνειας,

-        ανάπτυξη των ικανοτήτων των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ίδιας της ΕSMA, και

-        παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάλυση των ESG αγορών και κινδύνων.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι υψίστης σημασίας, καθώς επενδύοντας υπεύθυνα ενδέχεται να επιτευχθεί μείωση της κοινωνικής ανισότητας και της αποσταθεροποίησης  των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.  Κατά συνέπεια, η δόμηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες ESG μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση κινδύνου με μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την κερδοφορία των επενδυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι επενδυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή που αναμένεται να επέλθει από την λήψη βιώσιμων μέτρων. Καταρχάς, όσο αφορά την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, οι θεσμικοί επενδυτές οφείλουν να αποφασίσουν πού θα επενδύσουν το κεφάλαιό τους, κάτι που μπορεί να έχει καθοριστικό αντίκτυπο στις αγορές και τις εταιρείες γενικότερα, ενώ με την ενεργή  ιδιοκτησία τους και μέσω του ισχυρού μηχανισμού της εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές των εταιρειών που επενδύουν προς μια πιο οικολογική και βιώσιμη προσέγγιση.


Ενόψει των παραπάνω, οι επενδυτές προκειμένου να δημιουργήσουν μια ηθική στρατηγική συναλλαγών στο forex, πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιλογής παρόχου που προσφέρει μια φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα, ελέγχοντας το όραμα και τις ενέργειες της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος. Όχι μόνο ο επιλεγμένος πάροχος αλλά και ο ίδιος ο επενδυτής μπορεί να συνεισφέρει στο περιβάλλον, πραγματοποιώντας συναλλαγές από το σπίτι μέσω βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδικότερα σε περίπτωση καθημερινής επενδυτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, με το άνοιγμα θέσεων  θέσεων σε νομίσματα χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν στρατηγικές φιλικές προς το περιβάλλον, ο επενδυτής συμβάλλει έμμεσα στην προσπάθεια των κρατών να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και να καθιερώσουν βιώσιμες πρακτικές.

Προκειμένου να επιτευχθεί μία μακροπρόθεσμη απόδοση, πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση στο νόμισμα της χώρας χρησιμοποιώντας τους παράγοντες ESG και τους βαθμούς καταλληλόλητας της κάθε χώρας. Μια τέτοια πρακτική μπορεί να συνεισφέρει σε μια ποιοτική στρατηγική συναλλάγματος, η οποία από περιβαλλοντικής άποψης, θα αποδοθεί σύμφωνα με τις ενέργειες που δεσμεύτηκε η χώρα να λάβει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Άλλοι παράγοντες, όπως οι οικονομικοί δείκτες, καθώς και ο αντίκτυπος στην πολιτική μιας χώρας, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της σχετικής επενδυτικής στρατηγικής.

Αφετέρου, οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν εγκαθιστώντας  βιώσιμες χρηματοοικονομικές πρακτικές, καθώς μπορούν να προσελκύσουν ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών  πελατών, εργοδοτούμενων και επενδυτών, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες ευκαιρίες για συνεργασίες και συνεταιρισμούς. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός  ότι όσο περισσότερες στρατηγικές φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμόζονται, αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση  πόρων και χρημάτων και παράλληλα η ικανοποίηση των υπαλλήλων  λόγω, μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης.

Συμπερασματικά, μπορείτε να σκεφτείτε τη βιωσιμότητα ως την αρχή που «ό,τι κάνεις, θα σου επιστραφεί». Αναπόφευκτα, αποδεικνύεται ότι οι βιώσιμες επενδυτικές αποφάσεις οδηγούν σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις, ενώ οι βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, λειτουργώντας με περιβαλλοντική συνείδηση. Για να διατηρήσουμε το μέλλον μας και να βοηθήσουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να είναι ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση εκπομπών άνθρακα, επομένως, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να επενδύσουμε σε πρακτικές και συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον.

Παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο συναλλαγών τους ακολουθώντας στρατηγικές επενδύσεων φιλικές προς το περιβάλλον, , οφείλουν  πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που αφορούν τις συναλλαγές έχοντας επιπλέον επίγνωση της οικονομικής τους ασφάλειας, διατηρώντας έναν σταθερό προϋπολογισμό. Οι επενδυτές πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο κατανοούν τα χρηματοοικονομικά μέσα και αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν τον υψηλό κίνδυνο να χάσουν τα χρήματά τους.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Η Εταιρεία ξεκίνησε τις εργασίες της το 1985 και σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd,  ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, ελεγκτικών, και λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση, σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία έχει ένα ιστορικό δεκαετιών στην παροχή υπηρεσιών με μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
cacheriotou@treppides.com
www.treppides.com

Λευκωσία: Καυκάσου, 9, Treppides Tower, Αγλαντζιά, 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 38, Άγιος Αθανάσιος, 4102, Λεμεσός, Κύπρος
Λονδίνο: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Μάλτα: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση