ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Εταιρείες Forex που διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα με υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. Πώς εφαρμόζεται.

Αγορά συναλλάγματος, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Δελτίο Τύπου

Της Χριστίνας Παναγιώτου
Senior Manager
K. Treppides & Co Ltd

Τα παράγωγα σε εικονικά νομίσματα/κρυπτονομίσματα, όπως χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences/CFDs), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II). Ως εκ τούτου, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα με κρυπτονομίσματα ως υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού εντός και/ή από την Κύπρο, απαιτεί ειδική αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ/CySEC).

Μια τέτοια εξέλιξη έλαβε χώρα μετά την αναγνώριση των CFD σε κρυπτονομίσματα ως χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) το 2018 και στη συνέχεια την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων από ιδιώτες πελάτες διέπονται από τα εθνικά μέτρα παρέμβασης προϊόντων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών. Τα εθνικά μέτρα συνήθως περιλαμβάνουν περιορισμούς στη μόχλευση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες εθνικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τέτοιου είδους προϊόντα για ιδιώτες πελάτες (π.χ. γενικευμένη απαγόρευση των CFDs στο Βέλγιο, CFDs με κρυπτονομίσματα ως υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο στο Ηνωμένο Βασίλειο). 

Όταν πρόκειται για παράγωγα σε κρυπτονομίσματα, οι εταιρείες Forex στην Κύπρο υπόκεινται στους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ειλικρίνειας, δίκαιης και επαγγελματικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των πελατών, την παροχή δίκαιων, σαφή και μη παραπλανητικών πληροφοριών, την παροχή πληροφοριών και προειδοποιήσεων κινδύνου, καθώς και την ύπαρξη επαρκών ρυθμίσεων διακυβέρνησης προϊόντων.

Τέτοια προϊόντα, δεδομένου ότι υπόκεινται σε διακυμάνσεις των υποκείμενων κρυπτονομισμάτων,  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs). Ως εκ τούτου, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) πρέπει να παρέχεται στου ιδιώτες πελάτες, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ενήμερες επενδυτικές αποφάσεις και να συγκρίνουν διαφορετικά PRIIPs.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της παροχή εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων σε κρυπτονομίσματα είναι ο καθορισμός της τιμής, ενώ οι Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ/ CIFs) θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούν συλλέγονται από δημοσίως διαθέσιμες πηγές καλής φήμης. Οι πηγές τιμολόγησης πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση και επανεξέταση προκειμένου να συμμορφώνονται με την πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης. Καθώς οι κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα εξελίσσονται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισαγωγής του μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ/ CASPs), οι εταιρείες Forex θα είναι σε θέση να ενισχύσουν περαιτέρω τις πηγές που χρησιμοποιούν για των καθορισμό τιμών και, στη συνέχεια, το επίπεδο συμμόρφωσής τους με την πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα παράγωγα σε κρυπτονομίσματα ως υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας της επιχείρησης και στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης Κεφαλαίων και Κινδύνων (ICARA). Επίσης, αναμένεται να διατηρηθεί ένα πρόσθετο κεφαλαιουχικό απόθεμα, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους υπό το πρίσμα της ασταθούς φύσης των κρυπτονομισμάτων. 

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

cpanayiotou@treppides.com

www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus

Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus

London:7 Milner Street, London SW3 2QA

Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση