ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε δεκατρία βήματα οι μεγάλες επενδύσεις

Η χαρτογράφηση της διαδικασίας αδειοδότησης όπως προβλέπεται στο νέο επενδυτικό νόμο

Της Μαρίας Ηρακλέους

Η γάγγραινα της γραφειοκρατίας στην διαδικασία προώθησης μεγάλων αναπτύξεων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, όπως πρόσφατες δεν είναι ούτε και οι προσπάθειες για απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών τρέχει για την εκπόνηση σχετικού νομοσχεδίου, ώστε να αλλάξει το σκηνικό και οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται για την προώθηση μιας επένδυσης να μην είναι απαγορευτικές και δαιδαλώδεις.

Πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και βρίσκεται ήδη στην Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να πάρει τον δρόμο προς την Βουλή. Μέσω του νομοσχεδίου μικραίνει η λίστα των πολεοδομικών αρχών, δημιουργείται θέση κλειδί του υπεύθυνου έργου, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζεται ο όρος μεγάλη επένδυση και αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής γνωμάτευσης. Βάσει του νομοσχεδίου, η άδεια δίνεται μέσα σε 13 βήματα, και σε δώδεκα μήνες το αργότερο από την έναρξη της διαδικασίας.

Τα κριτήρια

Ο επενδυτικός νόμος θα εφαρμόζεται σε στρατηγικές επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό; Όπως καθορίζεται στο νομοσχέδιο προκειμένου μια επένδυση να χαρακτηριστεί στρατηγική θα πρέπει να πληροί ένα από τα πέντε κριτήρια. Θα πρέπει είτε να πρόκειται για επένδυση κεφαλαίου ύψους 15 εκατομμυρίων και πλέον, εκ των οποίων το 0,75% να προέρχεται από πρωτογενή κεφάλαια. Δεύτερο κριτήριο είναι η επένδυση να δημιουργεί τουλάχιστον εκατό νέες μόνιμες θέσεις εργασίας ή 70 νέες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τρίτον, να πρόκειται για εταιρεία ορόσημο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα είναι πολυεθνική διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες όπως το Forbes 2000. Τέταρτο κριτήριο, η επένδυση να είναι κατ΄ ελάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να πρόκειται για δαπάνες σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και τέλος να πρόκειται για επένδυση σε στρατηγικούς πυλώνες όπως για παράδειγμα η Υγεία, η Εκπαίδευση και το Περιβάλλον.

Ο Υπεύθυνος Έργου

Εφόσον το νομοθετικό πλαίσιο ψηφιστεί και εφαρμοστεί, το δεύτερο βήμα είναι η θεσμοθέτηση Υπεύθυνου Έργου, ο διορισμός του από τον Υπουργό Εσωτερικών και η επικύρωση του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπεύθυνος Έργου είναι το μοναδικό σημείο επαφής επενδυτή και δημόσιας υπηρεσίας, αφού αναλαμβάνει τον συντονισμό και την αξιολόγηση της αίτησης, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και η ετοιμασία καταλόγου διαβουλεύσεων για τις οικοδομικές άδειες σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ αναλαμβάνει και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου, την ετοιμασία καταλόγου με απαιτούμενες άδειες και τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Σε περίπτωση επανεξέτασης απόφασης διοικητικής αρχής, αναλαμβάνει την ετοιμασία σύστασης προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Για άλλη μια φορά υποδεικνύεται η σημασία της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού μέσω αυτής θα επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των αδειοδοτικών αρχών

Η διαδικασία

Από την στιγμή της παραλαβής της αίτησης για κατάταξη της ως μεγάλη επένδυση από την Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων, ακολουθούν δεκατρία βήματα μέχρι την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Ο Υπεύθυνος του έργου θα αξιολογήσει την αίτηση και θα ετοιμάσει σχετική έκθεση, τον κατάλογο αδειών/διαβουλεύσεων σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ενώ θα υποβάλει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την απόφαση του. Ακολούθως θα υποβληθεί η έκθεση στην Διεύθυνση Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και η απόφαση θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπεύθυνος του Έργου αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επενδυτή για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και να παραλάβει τον κατάλογο αδειών και τα σχετικά έντυπα.

Από εκεί και έπειτα ξεκινούν οι διαδικασίες για έκδοση αδειών και η διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές ενώ παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος διεξάγει την μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Όλα γίνονται κάτω από την επίβλεψη του Υπεύθυνου του Έργου. Μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας αρχίζει η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές. Όλη αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να πάρει περισσότερο από ένα χρόνο όσος είναι και ο μέγιστος χρόνος που έχει οριστεί. Μοναδική αδειοδοτική αρχή ορίζεται η Διεύθυνση διαχείρισης στρατηγικών επενδύσεων, ενώ η έκδοση αδειών θα γίνεται κεντρικά από εξειδικευμένο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών για στρατηγικές επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η κατάργηση 36 οικοδομικών και δέκα πολεοδομικών αρχών.

Ορίζεται ως μέγιστος χρόνος έκδοσης αδειών οι 12 μήνες, ενώ σε αυτό το χρονικό πλαίσιο εντάσσεται και η προθεσμία για εκχώρηση παρέκκλισης εντός δύο μηνών και η έκδοση γνωμοδότησης για περιβαλλοντικούς όρους εντός τριών μηνών. Σε περίπτωση δε που δεν τηρούνται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα, η υπόθεση παραπέμπεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Όπως προνοείται στο κείμενο του επενδυτικού νόμου, από την διαδικασία ελέγχου για τα περιβαλλοντικά θέματα που άπτονται των αναπτύξεων, εξαιρείται το Τμήμα Πολεοδομίας. Πλέον το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και την γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο του στόχου να μειωθούν τα τμήματα και οι υπηρεσίες με τις οποίες έγιναν διαβουλεύσεις στα απολύτως απαραίτητα. Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της διαβούλευσης με άλλα τμήματα και υπηρεσίες που χειρίζονται συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και τοπικές αρχές και με βάση τις απόψεις των εμπλεκομένων ετοιμάζει την γνωμοδότηση. Για τον περιβαλλοντικό έλεγχο καθορίζεται προθεσμία τριών μηνών μετά από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρα, και τέσσερις μήνες σε περίπτωση που πρόκειται για περιοχή του Δικτύου Νατούρα 2000.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Σχόλια αναγνωστών

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση