ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οι λεπτομέρειες του deal Ελληνικής - RCB

Στην Ελληνική 556 εκατ. κυπριακά δάνεια της RCB Bank

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ελληνική τράπεζα και RCB Bank εξέδωσαν τις λεπτομέρειες μέσω 2 ανακοινώσεων του μεταξύ τους deal για την αγορά των 556 εκατ. ευρώ δανείων, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «Κ».

Η ανακοίνωση της RCB Bank 

Η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα για την πώληση ενός εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων που ανέρχεται έως τα €556 εκατομμύρια, σχετικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των αντίστοιχων δανειοληπτών, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού. 

Η RCB ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω το κεφάλαιο και τα αποθέματα ρευστότητας της, ενώ η ρευστότητα της τράπεζας «θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις – Η πρώτη φάση ανέρχεται περίπου στα €292 εκατομμύρια και αφορά χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο και η δεύτερη φάση που ανέρχεται περίπου στα €264 εκατομμύρια και σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η πρώτη φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2022, ενώ η δεύτερη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2022, υπό την αίρεση όλων των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εν λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι καλά εξασφαλισμένο και περιλαμβάνει κυρίως εταιρικά δάνεια. Περίπου το 75% των δανείων αφορούν κυπριακές χρηματοδοτήσεις, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αποτελείται από χρηματοδοτήσεις για εμπορικά ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις σε Κύπριους και Ευρωπαίους δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κύριους κλάδους της οικονομίας: ξενοδοχειακή βιομηχανία, εμπορικά ακίνητα, κατασκευές και ανάπτυξη γης, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, εστίαση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκπαίδευση.

Η τράπεζα τονίζει πως η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου θα ενισχύσει περαιτέρω το κεφάλαιο και τα αποθέματα ρευστότητας της RCB Bank Ltd και θα δημιουργήσει πρόσθετα σημαντικά αποθέματα, επιτρέποντας έτσι σημαντική ικανότητα απορρόφησης τυχόν πιθανών εξωτερικών κραδασμών.

Όπως αναφέρεται, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της RCB Bank Ltd θα αυξηθεί από περίπου 21% σε πάνω από 27%, με την ρευστότητα της τράπεζας να υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank Ltd τόσο να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των πελατών της όσο και να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας για τις περαιτέρω δραστηριότητές της.

«Η RCB Bank αναμένεται να λάβει συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια Ευρώ από την εν λόγω πώληση», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (η «Συναλλαγή») από την RCB Bank Limited.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €556 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και αλλά πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €89 εκατ. και εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου €23 εκατ. Ως μέρος της Συναλλαγής, μέχρι 16 υπάλληλοι της RCB Bank Limited που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο αυτό θα μεταφερθούν στην Τράπεζα.

Περίπου 75% των δανείων αφορούν κυπριακά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αφορά δάνεια για ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου είναι: 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Περίπου 54% των δανείων στην Κύπρο σχετίζονται με υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες. Οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τους κανονισμούς για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση που διενεργεί η Τράπεζα για διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήριά της.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο απoτελείται από: Μέρος Α (που αφορά μόνο κυπριακά δάνεια) ύψους περίπου €292 εκατ. και Μέρος Β ύψους περίπου €264 εκατ. Η απόκτηση του Μέρους Α αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαρτίου 2022, ενώ η απόκτηση του Μέρους Β αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, και υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του Σεπτεμβρίου 2021, οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις της Τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 11%, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, θα μειωθεί σε περίπου 13,4% από 14,5%. Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου €656 εκατ., με τον προσαρμοσμένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε περίπου 20,0%, σε σύγκριση με 22,3% τον Σεπτέμβριο 2021. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α, ο προσαρμοσμένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι περίπου 21,0%.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση