ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έρχονται αλλαγές στις επενδυτικές υπηρεσίες το 2021

Διαφοροποιήσεις και στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα - Προτεραιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Έρχονται αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, με την πρώτη να φτάνει τον προσεχή Ιούνιο και συγκεκριμένα στις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), λόγω εναρμονιστικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τις προτεραιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για το 2021, η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου (θέμα ωστόσο που συζητήθηκε και τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών όσον αφορά τα νομοσχέδια αυτά), όσον αφορά στις ΚΕΠΕΥ, μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που θα αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2021. Με βάση το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, όπως σημείωσε, οι ΕΠΕΥ θα κατηγοριοποιούνται βάσει των δραστηριοτήτων, της συστημικής σημασίας, του μεγέθους και των διασυνδέσεών τους. Επίσης, θα εισαχθούν νέες υψηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε όλες τις ΕΠΕΥ και παράλληλα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων τους. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη, όπως ειπώθηκε κατά την παρουσίαση η οποία θα επιφέρει αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων είναι η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν ως επίκεντρό τους τις βιώσιμες επενδύσεις.

Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα διαφοροποιήσει τον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, είναι και η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις.  

Προ ημερών τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημιούργησε ειδική ενότητα στο διαδικτυακό της τόπο, στην οποία περιέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους σχετικούς ρυθμιστικούς κανόνες. Ως ΕΚΚ θα διευκολύνουμε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξετάσουν αυτές τις επιλογές, ενώ, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας, θα υποστηρίξουμε ενεργά εταιρείες και επιχειρηματίες που αναπτύσσουν πράσινες λύσεις fintech. Πρόσθετα, εντός του 2020, τέθηκε σε εφαρμογή η εθνική νομοθεσία που αφορά τους Μικρούς Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, γνωστούς ως ΜιΔΟΕΕ (Mini-Managers). Η νομοθεσία αυτή αφορά τη ρύθμιση και λειτουργία των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων κάτω από τα όρια , δηλαδή των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τις €100.000.000 με χρήση μόχλευσης ή τις €500.000.000 χωρίς τη χρήση μόχλευσης. Φέτος, υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση για απόκτηση άδειας ΜιΔΟΕΕ, ενώ συνολικά 17 ΚΕΠΕΥ λογίζονται αυτόματα ως ΜιΔΟΕΕ, διότι κατείχαν προηγουμένως έγκριση για την παροχή λειτουργιών διαχείρισης σε ΟΕΕ δυνάμει των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών.

Fund Administrators

Σύμφωνα με τα όσα σημειώθηκαν, εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο ρύθμισης και λειτουργίας των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ΟΕΕ (fund administrators). Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος και πλήρως εποπτευόμενος από την ΕΚΚ, θα μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τέτοιες υπηρεσίες. Ακόμα, όπως είπε η κ. Καλογήρου στην ομιλία της, στις αρχές του 2020 προχώρησαν επίσης στην έκδοση Οδηγίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης σε Κινητές Αξίες. Η Οδηγία της ΕΚΚ αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών (π.χ. μετοχών ή χρεογράφων) και ήδη έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση για απόκτηση άδειας λειτουργίας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ2020/1503) σχετικά με τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης. Ο Κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή επικράτεια και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών. Επίσης, στο πλαίσιο των στενευμένων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκαμψη από την πανδημία (Capital Markets Recovery Plan) τέθηκε από την προηγούμενη Τετάρτη σε εφαρμογή η τροποποίηση του Κανονισμού 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, η οποία εισαγάγει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κατάρτισης ενός νέου απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου του «Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ» (EU Recovery Prospectus) καθώς και το περιεχόμενο του. Στόχος της τροποποίησης αυτής είναι να διευκολυνθούν οι εκδότες να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς πληροφορίες στους επενδυτές. Το EU Recovery Prospectus θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυξήσεις κεφαλαίου έως και 150% του ήδη εκδοθέντος κεφαλαίου, εντός περιόδου 12 μηνών. Το νέο καθεστώς έχει περιορισμένη διάρκεια και θα ισχύει έως το τέλος του 2022.

Πρόστιμα και άλλα μέτρα

Το 2020 η ΕΚΚ προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων μέτρων. Συγκεκριμένα, επέβαλε συνολικές διοικητικές κυρώσεις 3,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,02 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν σε ΚΕΠΕΥ. Προχώρησε επίσης σε αναστολή της άδειας λειτουργίας 8 ΚΕΠΕΥ, σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας 3 ΚΕΠΕΥ, ενώ κάλεσε πέραν των 93 εποπτευόμενων οντοτήτων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για αδυναμίες και/ή παραλείψεις που είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους των εποπτικών Τμημάτων. Εντός του 2021, η ΕΚΚ θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου για άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και την υποβοήθηση των εποπτευόμενων οντοτήτων για συμμόρφωση με τις κανονιστικές/ ρυθμιστικές υποχρεώσεις τους, με σκοπό τη βελτίωση της προληπτικής πολιτικής της.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση