ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Φορολογικές απαλλαγές για προσέλκυση εταιρειών και εργαζομένων

Ολοκληρώνεται το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνεται στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Πράσινο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα δύο νομοσχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες και εργαζομένους και έτσι διευρύνεται το πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα πέρασαν, το πρώτο νομοσχέδιο προνοεί ότι το 50% της αμοιβής νέων εργοδοτουμένων, των οποίων η έναρξη της πρώτης εργοδότησής τους στη Δημοκρατία ήταν την 1η Ιανουαρίου 2022, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο 17 ετών, νοουμένου ότι η αμοιβή τους κατ’ έτος υπερβαίνει τις €55.000 και δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία,

Προνοείται επίσης όπως παραχωρηθεί αντίστοιχη απαλλαγή για σκοπούς ίσης μεταχείρισης σε υφιστάμενους φορολογουμένους, νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, ώστε να χορηγείται απαλλαγή 50% της αμοιβής εργοδότησης από το έτος 2022 μέχρι και τη συμπλήρωση 17 ετών από την έναρξη της εργοδότησής τους, σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω φορολογούμενοι ήταν δικαιούχοι με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, φοροαπαλλαγής του 50% της αμοιβής τους ή φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής τους, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, μέχρι και το έτος 2021 και η αμοιβή από την εργοδότησή τους στη Δημοκρατία κατά το έτος έναρξης της εργοδότησής τους υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά στην τροποποίηση του περί φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, διευρύνοντας το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις και σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιληφθούν και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος το τριάντα τοις εκατό (30%) της δαπάνης που διενεργείται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένες μικρομεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος από την εκπιπτόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό τις €150.000.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση