ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Κέρδη 76 εκατ. στο εννιάμηνο 2022

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 21,42% και 19,13%, αντίστοιχα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 76 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα για το εννιάμηνο του 2022, αυξημένο κατά 263% σε ετήσια βάση, έναντι κερδών 21 εκατ. ευρώ στο πρώτο εννιάμηνο του 2021. Παράλληλα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 9,3% την εννιαμηνία του 2022 σε σύγκριση με 2,6% την εννιαμηνία του 2021.

Η αύξηση των επιτοκίων για την Ελληνική είχε θετικά αποτελέσματα, αφού τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €205,9 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €192,8 εκατ. για την εννιαμηνία του 2021. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 3 η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €72,9 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 3% σε σύγκριση με €70,9 εκατ. την 2 η τριμηνία του 2022. Η αύξηση για την τριμηνία οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες, και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα, που αντισταθμίζονται μερικώς από έξοδα από τόκους που προέκυψαν από την έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) τον Ιούλιο του 2022.

Σημειώνεται πως, το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε €84,5 εκατ. και αυξήθηκε κατά 15% σε σύγκριση με €73,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Τα κεφάλαια

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένων των κερδών της 3 ης τριμηνίας του 2022 36 , διαμορφώθηκαν σε 21,08%, 18,80% και 21,08%, αντίστοιχα. Παρομοίως, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, διαμορφώθηκαν σε 20,88%, 18,59% και 20,88%, αντίστοιχα. Για την Τράπεζα οι αντίστοιχοι δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, διαμορφώθηκαν σε 21,02%, 18,74% και 21,02%, αντίστοιχα. Παρομοίως, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, διαμορφώθηκαν σε 20,82%, 18,54% και 20,82%, αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €14,9 δισ.) και αυξήθηκαν κατά 4% από το τέλος του έτους. Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €13,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, ύψους €1,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €1,2 δισ.) κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια,.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε σε 30,2% (31 Δεκεμβρίου 2021: 29,2%). Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 αποτελείται από 38,4% καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2021: 37,9%) 20,7% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2021: 19,8%) και 12,7% για άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2021: 10,6%).

Τα νέα δάνεια και ΜΕΔ

Το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 25,4% (31 Δεκεμβρίου 2021: 22,5%) και αποτελείται από 32,9% για δάνεια σε Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2021: 31,1%). Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την 3 η τριμηνία του 2022 ανήλθε σε €257 εκατ., σε σύγκριση με €287 εκατ. την 2 η τριμηνία του 2022 (1η τριμηνία 2022: €269 εκατ.) και σύνολο €812 εκατ. την εννιαμηνία του 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29% σε σύγκριση με το νέο δανεισμό για την εννιαμηνία του 2021 ύψους €628 εκατ.

Ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 3,2% (31 Δεκεμβρίου 2021: 3,5%), ενώ ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν στο 1,5%. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν στο 2,2% (31 Δεκεμβρίου 2021: 2,3%), ενώ ο δείκτης καθαρών ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ήταν 0,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: 0,4%)

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις ήταν στο 40% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις μειώνεται στο 39% (31 Δεκεμβρίου 2021: 38%). Η αύξηση στον αναπροσαρμοσμένο δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες ως αποτέλεσμα της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Μέρος Α/Tranche A και Μέρος Β/Tranche B) από την RCB Bank την εννιαμηνία του 2022.

Τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 20 ανήλθαν σε €6.250 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με €5.952 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 20 , κυρίως λόγω της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Μέρος Α/Tranche A και Μέρος Β/Tranche Β) από την RCB Bank. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 6% ενώ το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 2%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα έξοδα – Cost to income 74%

Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €214,2 εκατ. και σε σύγκριση με €194,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση 10%, κυρίως από την αύξηση στα έξοδα προσωπικού και στα διοικητικά και άλλα έξοδα. Σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα της 3 ης τριμηνίας του 2022 ανήλθαν στα €70,8 εκατ. αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με €67,6 εκατ. την 2 η τριμηνία του 2022 κυρίως λόγω της αύξησης στα διοικητικά και άλλα έξοδα.

Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €113,2 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2021: 52%). Σε σύγκριση με €101,1 εκατ. την εννιαμηνία του 2021, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 σημείωσαν αύξηση ύψους 12%.

Στις 29 Νοεμβρίου 2022, η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης. Το Σχέδιο προσφέρθηκε σε υπαλλήλους της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών της για εθελούσια αποχώρηση από τον Όμιλο με την καταβολή ενός εφάπαξ χαριστικού (ex-gratia) ποσού. Περίπου 450 υπάλληλοι (περίπου το 17% των υπαλλήλων του Ομίλου) έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με αναμενόμενο συνολικό κόστος για τον Όμιλο ύψους περίπου €70 εκατ. το οποίο θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων την 4 η τριμηνία του 2022. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται περίπου στα €30 εκατ., με την αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους να αρχίζει από το 2023, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε αυξήσεων μισθού για το υπόλοιπο προσωπικό.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2022 διαμορφώθηκε στο 74%, σε σύγκριση με 73% για την εννιαμηνία του 2021 15 , αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα, ενώ για την 3 η τριμηνία του 2022 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στα 70% (2 η τριμηνία 2022: 69%).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση