ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Κέρδη 93 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2024

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (σε ετησιοποιημένη βάση) για την Τράπεζα ανήλθε σε 24,8%

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το κέρδος για την Ελληνική Τράπεζα για την 1η τριμηνία του 2024 ανήλθε σε 93,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδος 69,7 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2023. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (σε ετησιοποιημένη βάση) ανήλθε σε 24,8% για την 1η τριμηνία του 2024 σε σύγκριση με 24,9% την 1η τριμηνία του 2023.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2024 ανήλθαν σε €151,0 εκατ., αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €108,1 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2023. Η ετήσια αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες και χρεόγραφα, μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τους αυξημένους τόκους στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, τα έσοδα από τόκους από το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι υψηλότερα κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1η τριμηνία του 2024 ανήλθε σε €28,3 εκατ. (αποτελείται από τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών ύψους €16,8 εκατ., τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ύψους €4,4 εκατ., τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €2,5 εκατ. και τα άλλα έσοδα ύψους €4,5 εκατ. εκατ.), αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €26,8 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2023. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στα αυξημένα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων άλλων εσόδων, ενώ η αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες.

Τα κεφάλαια

Ο Ρυθμιστικός  και αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου της Τράπεζας φτάνει στο 28,6% και 30,2% αντίστοιχα και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου, αναπροσαρμοσμένος για την συναλλαγή CNP Κύπρου, στο 27,6% περίπου, με το πέρας της ολοκλήρωσης, που αναμένεται να γίνει την 1η τριμηνία του 2025. Επίσης, ο Αναπροσαρμοσμένος δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) στο 32,5%, πολύ πιο πάνω από την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Έξοδα και cost to income

Τα έξοδα προσωπικού για την 1η τριμηνία του 2024 ανήλθαν σε €32,5 εκατ. και σε σύγκριση με €30,4 εκατ. την 1η τριμηνία του 2023, σημείωσαν αύξηση 7% και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η τριμηνία 2023: 47%). Οι κύριοι παράγοντες για την αύξηση στα έξοδα προσωπικού είναι η αύξηση στο τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) και στις μισθολογικές αυξήσεις που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο με τη Συλλογική Σύμβαση που πληρώθηκαν από τον Όμιλο κατά την 1η τριμηνία του 2024 και τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούσε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας του 2024 σε σύγκριση με την 1η τριμηνία του 2023.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα, αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την συνεισφορά στο ΣΕΚ, τα έξοδα Μετασχηματισμού19 και τα έξοδα αναδιάρθρωσης για την 1η τριμηνία του 2024 και την 1η τριμηνία του 2023 μειώθηκε στο 32,51% και 39,57% αντίστοιχα, ενώ ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 4η τριμηνία του 2023 ανήλθε στο 28,88% . Σε ετήσια βάση η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα συνολικά καθαρά έσοδα, ενώ η αύξηση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως εξηγείται παραπάνω.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: €15,3 δισ.) και μειωθήκαν κατά 3% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2023: €14,3 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2023: €1,0 δισ.), κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια. Ο Όμιλος διαθέτει κυρίως καταθέσεις από λιανικούς πελάτες και περίπου 70% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων  της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκε σε 28,7% σε σύγκριση με 29,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Μαρτίου 2024 αποτελείτο από 36,5% καταθέσεις από Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2023: 37,3%) και 19,2% καταθέσεις από Μη Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2023: 19,8%).

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν στο 40,3%, σε σύγκριση με 39,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκιο που κατέχεται προς πώληση, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις παρέμεινε ο ίδιος στις 31 Μαρτίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δάνεια

Τα μεικτά δάνεια στις 31 Μαρτίου 2024  ανήλθαν σε €6.165 εκατ. σε σύγκριση με €6.166 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 202323, και παρέμειναν σταθερά, καθώς οι αποπληρωμές αντισταθμίζουν τα νέα δάνεια και απαιτήσεις. Το μερίδιο αγοράς δανείων  της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν 25,2% (31 Δεκεμβρίου 2023: 25,8%) και αποτελείται από 32,9% δάνεια σε Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2023: 32,9%) και 21,2% δάνεια σε μη-χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2023: 21,8%).

Το σύνολο του νέου δανεισμού  που πραγματοποιήθηκε κατά την 1η τριμηνία του 2024 ανήλθε σε €208 εκατ., από τα οποία τα €39 εκατ. αφορούν το συνολικό νέο πράσινο δάνειο  της Τράπεζας που αντιπροσωπεύει το 19% του συνολικού νέου δανεισμού, σημειώνοντας μείωση 34% σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €315 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2023 και μείωση σε τριμηνιαία βάση 32% σε σύγκριση με €304 εκατ. την 4η τριμηνία του 2023. Ο νέος δανεισμός κατά την 1η τριμηνία του 2024 περιλαμβάνει δάνεια λιανικής €98 εκατ. (από τα οποία €70 εκατ. ήταν στεγαστικά δάνεια), €29 εκατ. εταιρικά δάνεια, €30 εκατ. εμπορικά δάνεια και €51 εκατ. ναυτιλιακά και διεθνή δάνεια . Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή δανείων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEΔ.

Μείωση μη εξυπηρετούμενων Δανείων

Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τον Όμιλο, ανήλθαν στα €450 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 3% από το τέλος του 2023 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2024 και στις 31 Δεκεμβρίου 2023).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Αντώνης Ρούβας, δήλωσε:

Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα, καταγράφοντας κέρδη ύψους €93,3 εκατ. για την πρώτη τριμηνία, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και δυναμικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου παρά τις συνεχείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Το 2024 χαρακτηρίζεται από δύο επιτεύγματα ορόσημα για τον Όμιλο μας:

Πρώτον, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΥΚ. Αυτό μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό και τη συνεχή καινοτομία της Τράπεζας, δίνοντας προτεραιότητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η δεύτερη, αλλά εξίσου σημαντική, εξέλιξη αφορά τη συμφωνία της Τράπεζας με την CNP Assurances για τη θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα. Αυτό θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και θα καταστεί ένας ηγετικός χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο. Αυτή η συναλλαγή ταιριάζει απόλυτα με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και προσφέρει σημαντικές συνέργειες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ευρεία πελατειακή μας βάση. Με την ολοκλήρωση, η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να έχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, με μερίδια αγοράς περίπου 30% και περίπου 23% στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους για την πρώτη τριμηνία του 2024 ανήλθαν στα €151 εκατ., αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα έφτασαν τα €28,3 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Με Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου 30,2%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 580%), παραμένουμε σε πολύ καλή θέση και πλήρως αφοσιωμένοι για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο. Η περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας παραμένει προτεραιότητα για εμάς.

Η ισχυρή μας δέσμευση ότι η εταιρική υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της συνολικής λειτουργίας της Ελληνικής Τράπεζας, αντικατοπτρίζεται στην αναθεωρημένη Στρατηγική ESG, η οποία κατέστη αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών μας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου μέσω της υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση). Η αναγνώριση της δέσμευσής μας προήλθε και από την επίσημη πλευρά της Κυβέρνησης που πρόσφατα μας απένειμε το Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη και εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και πρακτικών, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους τους συναδέλφους για την ισχυρή δέσμευση και τις προσπάθειές τους, και να τους ευχαριστήσω που παραμένουν επικεντρωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας, στην εκτέλεση του απαιτητικού στρατηγικού σχεδίου και στο πλάνο μετασχηματισμού μας και συνεχίζουν να δημιουργούν αξία για όλους τους επηρεαζόμενους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση