ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Limited: Κανονισμός για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο

Κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Δελτίο Τύπου

Από Χαρά Αχεριώτου
Senior Manager
K. Treppides & Co Limited

Τα κρυπτονομίσματα είναι η «επόμενη σημαντική εξέλιξη» σε ένα κόσμο που αναπτύσσεται συνεχώς αφού αντιπροσωπεύει μια σημαντική ψηφιακή καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με μεγάλες δυνατότητες στην τεχνολογία ‘αλυσίδα κοινοποιήσεων’ (blockchain technology). Η Κύπρος όντας μια από τις πρωτοπόρες και πιο αναγνωρισμένες ρυθμιστικές δικαιοδοσίες με ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο μέσω της αρμόδιας αρχής, συγκεκριμένα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ/CySEC) θέσπισε το πλαίσιο για την εγγραφή των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ/CASP) στα πλαίσια της έννοιας του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Νόμος ΚΞΧ/AML Law), υιοθετώντας έτσι τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος.

Καθορισμός των ΠΥΚΣ

Όπως ορίζει ο Νόμος ΚΞΧ, ο ΠΥΚΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο που παρέχει ή ασκεί μια ή παραπάνω από τις παρακάτω υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε άλλο άτομο ή εκ μέρους άλλου ατόμου:

α)    Ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων,

β)     Ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων,

γ)     Διαχείριση, μεταβίβαση, μεταφορά, διακράτηση, ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή κρυπτογραφικών κλειδιών ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία,

δ)     Προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς, και

ε)     Συμμετοχή ή/και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά την διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, υπάρχουν τρείς κατηγορίες ΠΥΚΣ μέσω των οποίων οι ακόλουθες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικά με την διανομή, προσφορά ή/και πώληση των κρυπτονομισμάτων μπορούν να προσφερθούν:

α)    Λήψη και διαβίβαση εντολών,

β)     Εκτέλεση εντολών εκ μέρους των πελατών,

γ)     Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό,

δ)     Διαχείριση χαρτοφυλακίου,

ε)     Παροχή επενδυτικών συμβουλών,

στ)   Αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με δέσμευση ανάληψης,

ζ)      Διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων χωρίς δέσμευση ανάληψης

η)     Λειτουργία πολυμερούς συστήματος στο οποίο πλείονα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για αγορά και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων δύνανται να αλληλοεπιδρούν κατά τρόπο που καταλήγει σε συναλλαγή.

Ανάλογα με την κατηγορία των ΠΥΚΣ και το είδος υπηρεσιών που θα παρέχονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ποικίλλουν από 50,000 Ευρώ (Τάξη 1) για την παροχή επενδυτικών συμβουλών, μέχρι 150,000 Ευρώ (Τάξη 3) για παρόχους που προσφέρουν την φύλαξη των κρυπτονομισμάτων, αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτονομισμάτων και την λειτουργεία πολυμερούς συστήματος.

Ενημέρωση των απαιτήσεων για εγγραφή/λειτουργεία

Προκειμένου να εγγραφούν επιτυχώς στο μητρώο ΠΥΚΣ που διατηρείται από την ΕΚΚ, οι ΠΥΚΣ πρέπει πάντα να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις όπως αυτές έχουν οριστεί από την ΕΚΚ. Είναι αναμενόμενο ότι οι αρχές θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας και της ακεραιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους δικαιούχους. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείτε από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα από δυο εκτελεστικούς διευθυντές και δυο ανεξάρτητους μη-εκτελεστικούς διευθυντές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν καλή φήμη, επαγγελματισμό, επαρκή γνώση και εμπειρία ενώ για τους μετόχους ένα από τα κύρια κριτήρια είναι η οικονομική τους ευρωστία. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η ίδρυση νέας εταιρικής οντότητας για την εγγραφή ενός ΠΥΚΣ, ενώ οι υφιστάμενες Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ/ CIFs), δεν μπορούν να συνδυάσουν σημαντικές λειτουργίες με τους ΠΥΚΣ.

Ως προς τη συμμόρφωση, ο πάροχος πρέπει να προχωρήσει με την ανάπτυξη και την υλοποίηση επαρκών συστημάτων και ελέγχων καθώς και διαδικασιών  διαχείρισης κινδύνου, για να διασφαλίσει την συνετή λειτουργία των ΠΥΚΣ αλλά και να καταπολεμήσει οποιαδήποτε πιθανή απώλεια περιουσιακών στοιχείων πελατών και το ξέπλυμα χρήματων. Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά κενά, η σωστή αναγνώριση της πηγής κεφαλαίων των πελατών και η διατήρηση εσωτερικών αρχείων είναι απαραίτητη.

Δεδομένου του εξελιγμένου περιβάλλοντος των κρυπτονομισμάτων, αναμένεται επίσης ότι οι κατάλληλες διαδικασίες θα πρέπει να περιγράφουν τη συνεχή απόδοση των λειτουργιών των ΠΥΚΣ, αποτρέποντας με τέτοιο τρόπο οποιαδήποτε διακοπή και επιτρέποντας ταυτοχρόνως την έγκυρη επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους. Σημαντικότερα και λαμβάνοντας υπόψη  τη δυναμική της αγοράς, οι ΠΥΚΣ πρέπει να υιοθετήσουν μηχανισμούς ασφαλείας για να μειώσουν το ρίσκο της αλλοίωσης δεδομένων και να εγγυηθούν την ασφάλεια και την πιστοποίηση της μεταφοράς εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το μέλλον του τομέα κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο

Είναι γεγονός ότι η «εισαγωγή» των κρυπτονομισμάτων στον οικονομικό κόσμο αρχικά προκάλεσε μιχτές αντιδράσεις όσων αφορά την ασφάλεια και τα ρίσκα που συνδέονται με την κατοχή τους και τις συναλλαγές. Ωστόσο, και καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων ωριμάζει, η δημοτικότητα τους που πηγάζει από την αποκεντρωμένη φύση τους θα αυξάνεται και αναμένεται ότι πιθανόν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσει την αντίληψη των ανθρώπων για τα κρυπτονομίσματα καθώς και στον σχηματισμό της μελλοντικής οικονομίας.

Η Κύπρος προχωρά με μια φιλική προσέγγιση ως προς τα κρυπτονομίσματα και την βιομηχανία Fintech, η οποία αναπτύσσεται σταδιακά και σταθερά. Τα ελκυστικά κίνητρα εταιρικού φόρου, οι δυνατότητες εγκατάστασης και το ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου, δίνουν τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης της Κύπρου ως τον επόμενο κόμβο κρυπτονομισμάτων προστατεύοντας συνάμα τα συμφέροντα των επενδυτών.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K. Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
cacheriotou@treppides.com
www.treppides.com

Λευκωσία: Καυκάσου, 9, Treppides Tower, Αγλαντζιά, 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 38, Άγιος Αθανάσιος, 4102, Λεμεσός, Κύπρος
Λονδίνο: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Μάλτα: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση