ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος

Γιώργος Μικουρής
Manager, Tax Department
K. Treppides & Co Ltd

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν από την εγγραφή ενός ακινήτου στο όνομα μιας νομικής οντότητας και όχι ενός ιδιώτη, π.χ. για σκοπούς προστασίας περιουσιακών στοιχείων, καθώς παρέχει προστασία έναντι προσωπικής αφερεγγυότητας, δεδομένου ότι μια περιουσία που είναι στο όνομα νομικής οντότητας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί εάν το άτομο καταστεί προσωπικά αφερέγγυο.

Για το σκοπό αυτό, αξίζει να επανεξετάσουμε το Ενημερωτικό Έντυπο (το «Έντυπο») που εκδόθηκε από το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) τον Οκτώβριο του 2018, το οποίο εξηγεί τη φορολογική μεταχείριση ορισμένων παροχών που προσφέρουν οι εργοδότες σε εργαζόμενους και άτομα που κατέχουν ή θεωρείται ότι κατέχουν αξίωμα, και συγκεκριμένα το απόσπασμα που ασχολείται με τις παροχές που σχετίζονται με τη διαμονή.

Ως υπόβαθρο, η φορολογία των παροχών προβλέπεται από το άρθρο 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, σύμφωνα με το οποίο παροχές από οποιοδήποτε αξίωμα ή εργοδότηση, που δίνονται σε εργαζόμενο/άτομο που κατέχει αξίωμα ή σε μέλος της οικογένειάς του/της είτε σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, υπόκεινται σε φόρο. Το εν λόγω έντυπο περιγράφει πώς το Τμήμα Φορολογίας εφαρμόζει πρακτικά το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι κάθε εταιρεία που παρέχει παροχές στους αξιωματούχους της (π.χ. παροχή δωρεάν χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας, στον μέτοχό της), θεωρείται εργοδότης από το ΤΦ και πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών για να έχει τη δυνατότητα υποβολής Δήλωσης Εργοδότη (Τ.Φ. 7). Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεούται να δηλώσει την εν λόγω παροχή και να αφαιρέσει τον ανάλογο φόρο εισοδήματος.

Όπως προαναφέρθηκε και με βάση το Έντυπο, η παροχή δωρεάν διαμονής σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας, στον μέτοχο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του/της θα πρέπει να αποτελεί παροχή σε είδος. Η αξία της παροχής σε είδος για τη χρήση της ακίνητης ιδιοκτησίας ισχύει για όσο διάστημα το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στη διάθεση του ατόμου ή/και της οικογένειάς του/της. Σε γενικές γραμμές, η ετήσια αυτή αξία υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σταθερό ποσοστό 4% με το υψηλότερο της αγοραίας αξίας ή του αρχικού κόστους κατασκευής του. Αυτή η ετήσια αξία θα προστεθεί στο λοιπό φορολογητέο εισόδημα του ατόμου για τη συγκεκριμένη χρονιά και θα φορολογηθεί με τους ισχύοντες συντελεστές (έως και 35%).

Ωστόσο, το Έντυπο παρέχει εξαίρεση από τον παραπάνω γενικό κανόνα (δηλαδή δεν θεωρείται ότι προκύπτει όφελος σε είδος στον μέτοχο/αξιωματούχο της εταιρείας), σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία που κατέχει το ακίνητο δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, δεν παρέχεται ορισμός της οικονομικής δραστηριότητας στη νομοθεσία ή στο ίδιο το Έντυπο.

Σχετικοί παράγοντες – μεταξύ άλλων – που μπορεί να εξεταστούν από το ΤΦ για τον προσδιορισμό του εάν ασκείται οικονομική δραστηριότητα είναι εάν η εταιρεία πληροί τον ορισμό της αδρανούς εταιρείας σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΤΦ, τον τρόπο χρηματοδότησης του εν λόγω ακινήτου κ.λπ.

Δεδομένου του μεγέθους του πιθανού φορολογικού κόστους που μπορεί να προκύψει από την παραπάνω ρύθμιση, συνιστάται στα ενδιαφερόμενα άτομα να προβούν σε αξιολόγηση κινδύνου εξετάζοντας λεπτομερώς τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Εκτός από τα παραπάνω, οι ακόλουθες παροχές που δίνονται στους εργαζομένους από τους εργοδότες τους θα πρέπει επίσης να αποτελούν παροχές σε είδος υποκείμενες σε φόρο:

- Αποζημίωση/Κατευθείαν πληρωμή του ενοικίου για τη στέγαση των εργαζομένων ή/και των μελών της οικογένειάς τους.

- Παροχή αυτοκινήτων σε εργαζομένους, τα οποία είτε ανήκουν είτε είναι μισθωμένα από τον εργοδότη τους.

- Αποζημίωση/Κατευθείαν πληρωμή ιδιωτικών προγραμμάτων ασφάλειας υγείας προς όφελος των εργαζομένων ή/και των εξαρτώμενων από αυτούς.

Τέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα έξοδα μετεγκατάστασης του εργαζομένου ή/και των μελών της οικογένειάς του/της κατά την αλλαγή του χώρου εργασίας του/της, καθώς και η αποζημίωση/κατευθείαν πληρωμή των πραγματικών εξόδων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται στα πλαίσια των καθηκόντων του/της, δεν θα πρέπει να αποτελούν παροχές σε είδος στα χέρια των εργαζομένων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι γενικά οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο στο βαθμό που η πληρωμή ή η αποζημίωση στον εργαζόμενο γίνεται έναντι του πραγματικού κόστους και αυτό υποστηρίζεται από αποδείξεις πληρωμής. Άλλες ειδικές εξαιρέσεις (υπό προϋποθέσεις) που αναφέρονται στον οδηγό περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

(i) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (ii) Διευκολύνσεις φύλαξης και ψυχαγωγίας παιδιών (iii) Αγαθά που καταναλώνονται εντός των υποστατικών (iv) Εφημερίδες (v) Βραβεία για μακροπρόθεσμη υπηρεσία (vi) Χριστουγεννιάτικα πάρτι και εκδηλώσεις και (vii) Εκπαιδευτικά προγράμματα/υποτροφίες στους υπαλλήλους.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν αρχεία που υποδεικνύουν τον τρόπο καθορισμού της αξίας των παροχών σε είδος (εάν ισχύει) και τέτοια αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση όταν ζητηθεί από το ΤΦ.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα όλων των παραπάνω και το γεγονός ότι κάθε παροχή έχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση, είναι σημαντικό να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση όλων των παροχών που παρέχονται στους εργαζομένους προκειμένου να εξακριβωθεί ποια από αυτά πρέπει να φορολογηθούν και πώς πρέπει να καθοριστεί η φορολογητέα τους αξία.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Marios A. Cosma              
Managing Partner
mcosma@treppides.com
www.treppides.com

George Micouris
Manager
gmicouris@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση