ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K. Treppides & Co Ltd: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι συναλλαγές που αφορούν τρίτες χώρες, πρέπει να περιορίζονται όταν εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες

Newsroom K

Μαρία Σουρμελή
Director
K. Treppides & Co Ltd

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούσαν πάντοτε σημαντική ανησυχία για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ανέπτυξε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν είναι πάντοτε επαρκείς για να συλλάβουν τις αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πιθανά κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποκάλυψαν νέες τάσεις, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρηματοδοτούν και διεξάγουν τις δραστηριότητες τους. Ορισμένες σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς ως εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες τάσεις, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί η αυξημένη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, καθώς και των εμπιστευμάτων και άλλων νομικών ρυθμίσεων με παρόμοια δομή, με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου προληπτικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, οι παροχείς υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων (fiat currencies), καθώς και οι παροχείς υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών δεν έχουν επί του παρόντος υποχρέωση να εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες. Καθώς η ανωνυμία των εικονικών νομισμάτων επιτρέπει την ενδεχόμενη αθέμητη χρήση τους για εγκληματικούς σκοπούς, είναι σημαντικό το πλαίσιο πρόληψης να επεκταθεί ούτως ώστε να περιλαμβάνει αυτές τις κατηγορίες παροχέων.

Οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι συναλλαγές που αφορούν τρίτες χώρες, πρέπει να περιορίζονται όταν εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες στο καθεστώς πρόληψης των συγκεκριμένων τρίτων χωρών, εκτός εάν εφαρμόζονται κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα πρέπει να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για τη διαχείριση και μετριασμό αυτών των κινδύνων. Ως εκ τούτου κάθε κράτος μέλος καθορίζει σε εθνικό επίπεδο το είδος των αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας που πρέπει να ληφθούν. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών, δεν είναι πάντα εναρμονισμένες και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν αποτελεσματικά και να μετριάσουν πιθανές απειλές.

Οι πληροφορίες προληπτικού χαρακτήρα που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επίσης σημαντικές για αποτελεσματική εποπτεία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι αρχές που εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών, και να συνεργάζονται για την καλύτερη εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό να τηρείται το απόρρητο και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα κατά την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επί του παρόντος να διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί εντός της επικράτειας τους, αποκτούν και διατηρούν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την μετοχική δομή τους. Η ανάγκη για ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύψουν την ταυτότητα τους πίσω από εταιρικές δομές. Επομένως, είναι σημαντικό οι κανόνες που ισχύουν για εμπιστεύματα και παρόμοιες ρυθμίσεις, όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους να είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες και εναρμονισμένοι σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων των τρομοκρατικών δικτύων, κυρίως διασυνοριακά. Λόγω της έλλειψης περιοριστικών διεθνών προτύπων, διατηρούν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους. Επιπλέον, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να μπορούν να τις ανταλλάσσουν ελεύθερα, κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τέλος, ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένος σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που καθιστά δύσκολή την έρευνα και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που το αδίκημα εμπίπτει στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 5η Οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στις 30 Μάϊου 2018, οι πρόνοιες της οποίας πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό νομικό δίκαιο από τα κράτη μέλη μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020. Στις 23 Οκτωβρίου 2018 εγκρίθηκε η 6η Οδηγία, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, οι πρόνοιες της οποίας πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό νομικό δίκαιο από τα κράτη μέλη μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020.

*Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

msourmeli@treppides.com

www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristellina Tower, 12 Arch.Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση