ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Κρυπτονόμισμα - Πως μια εποπτευόμενη εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί στις υπηρεσίες συναλλάγών με κρυπτονομίσματα

Αγορά συναλλάγματος, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Δελτίο Τύπου

Λίνος Ζαμπάς
Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
K. Treppides & Co Ltd

Η εποχή των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων ξεκίνησε το 2008 από ένα άγνωστο πρόσωπο με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto που εφηύρε το Bitcoin, το πρώτο κρυπτονόμισμα. 

Το κρυπτονόμισμα είναι μία peer-to-peer αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος η οποία βασίζεται πάνω στις αρχές της κρυπτογραφίας και της Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων (Blockchain), υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως αποδεκτό  μέσο ανταλλαγής μέσω ενός δικτύου υπολογιστών που δεν εξαρτάται από καμία κεντρική αρχή, όπως μια κυβέρνηση ή τράπεζα, για να το διατηρήσει. 

Οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ακόμη θεσπίσει νόμους οι οποίοι θα διέπουν τα κρυπτονομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι, για τις περισσότερες ρυθμιστικές δικαιοδοσίες, η νομιμότητα της εξόρυξης (mining) κρυπτονομισμάτων παραμένει ασαφής.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Κύπρο μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες με διαφορετικούς κανονισμούς.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι συναλλαγές σε παράγωγα όπως χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences/CFDs), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο της συναλλαγής είναι το κρυπτονόμισμα. Αυτό το είδος συναλλαγών μπορεί να παρέχεται από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), καθώς αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II). Οι ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται υπό αυτό το καθεστώς πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, καθώς και από τα εθνικά μέτρα παρέμβασης προϊόντων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ σε συγκεκριμένους τύπους επενδυτικών προϊόντων (CFD).

Ο δεύτερος τύπος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων έγκειται στη μορφή όπου οι συναλλαγές σχετίζονται με το πραγματικό κρυπτονόμισμα όπου τα κρυπτονόμισματα μπορούν να μεταφερθούν, να διαπραγματευτούν και να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά. Αρχικά η ΕΚΚ εξουσιοδότησε τις ΚΕΠΕΥ που ενδιαφέρονταν να προσφέρουν τέτοια προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος «άλλη επιχείρηση». Αργότερα, η ΕΚΚ σταμάτησε να δέχεται τέτοιου είδους αιτήσεις σύμφωνα με τα σχέδια θέσπισης του μητρώου Παροχών Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ/CASP) σύμφωνα με την Οδηγία AML της ΕΕ.

Μετά τη δημοσίευση του Τροποποιητικού Νόμου 13(Ι)/2021 στις 23 Φεβρουαρίου 2021, η οποία τροποποίησε τον Νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΕΚΚ εισήγαγε το πλαίσιο για την εγγραφή των ΠΥΚΣ/CASP στις 25 Ιουνίου 2021, υιοθετώντας έτσι τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος.

Οι δύο κύριοι τύποι αδειοδότησης οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψιν από μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και να παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών με κρυπτονομίσματα στην Κύπρο είναι:

  1. ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναλλαγές με παράγωγα όπως χρηματοοικονομικές συμβάσεις όπου τα κρυπτονομίσματα είναι τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ΚΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται υπό αυτό το καθεστώς πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, καθώς και από τα εθνικά μέτρα παρέμβασης προϊόντων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ σε συγκεκριμένους τύπους επενδυτικών προϊόντων (CFD). 

  1. Εγγραφή/λειτουργεία CASPs.

Οι αιτήσεις εγγραφής μιας νέας CASP θα ακολουθούν την κανονική διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία η ΕΚΚ θα αξιολογήσει ορισμένες απαιτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας και της ακεραιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη φήμη, τον επαγγελματισμό, επαρκή γνώση και εμπειρία ενώ για τους μετόχους ενώ για τους μετόχους μερικά από τα βασικά κριτήρια θα είναι η οικονομική τους ευρωστία, η πηγή κεφαλαίων, το υπόβαθρο και η φήμη τους.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες CASP που σχετίζονται με τη παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων στα οποία η ρυθμιζόμενη οντότητα μπορεί να εγγραφεί ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που θα προσφερθούν. Ανάλογα με την κατηγορία των ΠΥΚΣ και το είδος υπηρεσιών που θα παρέχονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ποικίλλουν από 50,000 Ευρώ (Τάξη 1) για την παροχή επενδυτικών συμβουλών, μέχρι 150,000 Ευρώ (Τάξη 3) για παρόχους που προσφέρουν την φύλαξη των κρυπτονομισμάτων, αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτονομισμάτων και την λειτουργεία πολυμερούς συστήματος.

Η K. Treppides & Co Ltd είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων στην Κύπρο με καθιερωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε διάφορους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1985, διαθέτει 36 χρόνια τεχνογνωσίας και μια ελίτ ομάδα έμπειρων στελεχών που μπορούν να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ίδρυσης και την επακόλουθη επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Λίνος Ζαμπάς

lzambas@treppides.com

www.treppides.com

Λευκωσία: Καυκάσου, 9, Treppides Tower, Αγλαντζιά, 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 38, Άγιος Αθανάσιος, 4102, Λεμεσός, Κύπρος
Λονδίνο: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Μάλτα: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση