ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 133 εκατ. στο 1ο τρίμηνο 2024

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15% για το α’ τρίμηνο 2024 αυξάνεται σε 29.1%

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 133 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 1ο τρίμηνο του 2024, έναντι 95 εκατ. ευρώ για ο 1ο τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το α΄ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €133 εκατ., και αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 23.6%, σε σύγκριση με €138 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2023 και €95 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023 (σε σύγκριση με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 25.6% για το δ’ τρίμηνο 2023 και 21.3% για το α’ τρίμηνο 2023). Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15% για το α’ τρίμηνο 2024 αυξάνεται σε 29.1%, σε σύγκριση με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 28.8% για το δ’ τρίμηνο 2023 και 21.9% για το α’ τρίμηνο 2023, υπολογισμένη στην ίδια βάση). Η προσαρμοσμένη κερδοφορία πριν τα μη- επαναλαμβανόμενα στοιχεία που χρησιμοποιείται στην πολιτική διανομής του Συγκροτήματος (δηλαδή, που ορίζεται ως τα κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις διανομές από τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους όπως την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1 που καταβάλλεται ανά εξάμηνο), ανήλθε σε €133 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με €125 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2023 και €96 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε €2,601 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €2,467 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με €2,119 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023. Τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε €2,381 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €2,247 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με €1,899 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς ανήλθε σε 17.1% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 17.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε αυτή την ανακοίνωση, oι δείκτες κεφαλαίων υπολογισμένοι για εποπτικούς σκοπούς στις 31 Μαρτίου 2024, δεν περιλαμβάνουν τα κέρδη του α’ τρίμηνου 2024 (οι δείκτες αυτοί αναφέρονται ως εποπτικοί). Συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη για το α’ τρίμηνο 2024 ύψους περίπου 130 μ.β., μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της εγκεκριμένης πολιτικής διανομής του Συγκροτήματος ύψους περίπου 70 μ.β. σύμφωνα με τις αρχές του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της (ΕΕ) αριθ. 241/2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις (που αναφέρεται ως δείκτης συμπεριλαμβανόμενος τα αδιανέμητα κέρδη) αυξήθηκε σε 17.6% στις 31 Μαρτίου 2024. Με βάση την τελευταία απόφαση ΔΕΕΑ, οποιαδήποτε διανομή υπόκειται σε εποπτική έγκριση. Η πρόβλεψη για διανομή από τα κέρδη του 2024 δεν αποτελεί δέσμευση για πληρωμή διανομής ούτε αποτελεί εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι θα γίνει πληρωμή διανομής.

Καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €213 εκατ., σε σύγκριση με €220 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας μικρότερη μείωση από την αναμενόμενη. Η τριμηνιαία μείωση αντικατοπτρίζει τη μικρή μείωση στα επιτόκια Euribor, τη μικρή αύξηση στο κόστος καταθέσεων καθώς και τις ενέργειες αντιστάθμισης (‘hedging’). Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων, τα οποία εν μέρη αντισταθμίστηκαν από την χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) και από το κόστος χρηματοδότησης, μετά την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Δάνεια

Στις 31 Μαρτίου 2024, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,028 εκατ. (σε σύγκριση με €9,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.

Η Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται σε 42.9% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 42.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τον Δεκέμβριο 2023 η Τράπεζα σύναψε συμφωνία με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (‘ΚΕΔΙΠΕΣ΄) για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων δανείων ύψους περίπου €58 εκατ. με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2022 (η ‘Συναλλαγή’). Η Συναλλαγή δεν είχε επιπτώσεις στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας. Η Συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2024.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €18 εκατ., ή 5% κατά το α’ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση ΜΕΔ ύψους €7 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2023, σε €347 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 77% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 73% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δις ή 98% σε κάτω από €0.4 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,260 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με 19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και σε €18,974 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023), στα ίδια επίπεδα από την αρχή του χρόνου και αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Κατά τις 31 Μαρτίου 2024, οι καταθέσεις πελατών είναι ως επί το πλείστο από ιδιώτες και 58% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.5% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 37.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 77% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 86% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με 73% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 80% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023). Η ετήσια αύξηση οφείλεται στην αποπληρωμή δανεισμού ΣΠΠΜΑ ύψους €1.7 δις.

Ρευστότητα

Στις 31 Μαρτίου 2024, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 315% (σε σύγκριση με 359% στις 31 Δεκεμβρίου 2023), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε €7.3 δις (σε σύγκριση με €9.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2023). Η μείωση στο πλεόνασμα ρευστότητας κατά το α’ τρίμηνο 2024 είναι λόγω της πληρωμής ποσού ύψους €1.7 δις από την έβδομη πράξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ τον Μάρτιο 2024. Εξαιρώντας το υπόλοιπο ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €300 εκατ. (με ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο 2024) και συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο 2024, η ρευστότητα του Συγκροτήματος παραμένει σταθερή με το ΔΚΡ να ανέρχεται σε 315% και το πλεόνασμα ρευστότητας σε €7.3 δις.

Το κόστος προς έσοδα

Το κόστος προσωπικού για το α΄ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €48 εκατ. (σε σύγκριση με €51 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2023, μειωμένο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση), λόγω κυρίως της χαμηλότερης πρόβλεψης για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης και του μειωμένου κόστους αποχώρησης προσωπικού κατά το τρίμηνο. Το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των μισθολογικών αυξήσεων, των υψηλότερων αναπροσαρμογών για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)) και των υψηλότερων συνεισφορών του εργοδότη.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το α’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 29%, σε σύγκριση με 32% για το δ’ τρίμηνο 2023 και 34% για το α’ τρίμηνο 2023, μειωμένος κατά 3 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση και κατά 5 ε.μ. σε ετήσια βάση, επωφελούμενος από τα ισχυρά έσοδα και τη συνεχή επικέντρωση στη διαχείριση κόστους.

Δήλωση του CEO Πανίκου Νικολάου

«Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά, υποστηριζόμενο από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τη λήψη έγκρισης για ουσιαστική διανομή, που αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο της στρατηγική μας. Προτείναμε συνολική διανομή ύψους €137 εκατ. από την κερδοφορία του 2023, η οποία αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό (payout ratio) 30%, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους, έχουμε επιτύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 23.6%, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20%, αποδεικνύοντας πως το Συγκρότημα βρίσκεται σε καλύτερη πορεία από τους στόχους του 2024. Οι επιδόσεις μας υποστηρίχθηκαν από τα συνεχιζόμενα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία μειώθηκαν ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τα υψηλά επιτόκια και την υψηλή μας ρευστότητα, καθώς και τη συνεχή επικέντρωση στη πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και τη διατήρηση της ισχυρής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι επιδόσεις μας υποστηρίχθηκαν από την κυπριακή οικονομία, που συνεχίζει να επιδεικνύει δύναμη και ανθεκτικότητα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Κατά το α’ τρίμηνο 2024, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3.3%, και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2.9%1 το 2024, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Ο ισολογισμός μας χαρακτηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή θέση, υψηλή ρευστότητα και υγιή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς) ανήλθε σε 17.1% στις 31 Μαρτίου 2024 και συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το α’ τρίμηνο 2024 μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή2, σε 17.6%. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε περίπου 130 μ.β. H ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή βελτιώθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση σε €5.23, αντανακλώντας τις προσπάθειες μας για δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Τον Απρίλιο 2024, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., επιτυγχάνοντας έτσι τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’). Αυτή η έκδοση σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό βήμα της Τράπεζας ως προς τον στόχο της για να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα κατά αυτό το τρίμηνο παρέχουν τις βάσεις για την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερης από 17%, υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%. Θα επανεξετάσουμε τους οικονομικούς μας στόχους με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση